Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia wytwarzania i przetwarzania metali
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-603-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Karbowniczek Mirosław (mkarbow@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę o surowcach i tworzywach metalurgicznych i metodach ich przygotowania do procesu technologicznego IS1A_W15 Egzamin
M_W002 posiada wiedzę o podstawach teoretycznych przebiegu procesów metalurgicznych, budowie urządzeń metalurgicznych, stosowanych technologiach IS1A_W15, IS1A_W02 Egzamin
M_W003 posiada wiedzę o aspektach ekologicznych produkcji metalurgicznej IS1A_W15 Egzamin
Umiejętności
M_U001 rozumie, potrafi opisać i zaprojektować podstawowe urządzenia metalurgiczne oraz procesy technologiczne IS1A_W15, IS1A_W02 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę o surowcach i tworzywach metalurgicznych i metodach ich przygotowania do procesu technologicznego + - - - - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę o podstawach teoretycznych przebiegu procesów metalurgicznych, budowie urządzeń metalurgicznych, stosowanych technologiach + - - - - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę o aspektach ekologicznych produkcji metalurgicznej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 rozumie, potrafi opisać i zaprojektować podstawowe urządzenia metalurgiczne oraz procesy technologiczne - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Tworzywa metalurgiczne do produkcji spieku, surówki i stali – występowanie, właściwości, przygotowanie do produkcji (2)
2. Konstrukcja wielkiego pieca, materiały ogniotrwałe, urządzenia zasypowe, załadunek materiałów, urządzenia do nagrzewania i doprowadzania dmuchu do wielkiego pieca (2)
3. Spalanie koksu przed dyszami, przepływ gazów i wymiana ciepła w wielkim piecu (2)
4. Reakcje i procesy chemiczne zachodzące w po-szczególnych strefach wielkiego pieca. Żużle wielkopiecowe i reakcje pomiędzy metalem i żużlem. Sterowanie pracą wielkiego pieca i procesami technologicznymi
5. Podstawy teoretyczne utleniania składników kąpieli metalowej, odfosforowania i odsiarczania, sposoby odtleniania (2)
6. Budowa, technologia i sterowanie procesu w konwertorze tlenowym (2)
7. Elektrotermiczne metody wytwarzania stali z elementami sterowania (2)
8. Metody, urządzenia, technologie i sterowanie w pozapiecowej rafinacji stali (2)
9. Wtórna rafinacja stali (2)
10. Metody, urządzenia i sterowanie procesem odlewania stali (2)
11. Ochrona środowiska w procesach ekstrakcyjnych (2)
12. Metody przetwarzania metali poprzez przeróbkę plastyczną – walcownictwo (2)
13. Metody przetwarzania metali poprzez przeróbkę plastyczną – kuźnictwo, ciągarstwo (2)
14. Ekstrakcyjne metody produkcji i przerobu metali nieżelaznych: miedzi, aluminium, cynku, ołowiu (2)
15. Metody przetwarzania metali nieżelaznych poprzez przeróbkę plastyczną (2)

Ćwiczenia laboratoryjne:

• Projekt konstrukcji konwertora wykonany przy użyciu programu graficznego (6)
• Modelowanie podstawowych parametrów konstrukcyjnych elektrycznego pieca łukowego (6)
• Projektowanie dyszy lancy dmuchu tlenowego w konwertorze tlenowym (6)
• Symulacja procesu wytopu stali węglowej w elektrycznym piecu łukowym (6)
• Dobór parametrów elektrycznych układu zasilania pieca łukowego (6)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,2 oceny z ćwiczeń + 0,8 oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Łędzki A.: Przygotowanie wsadu wielkopiecowego, ćwiczenia laboratoryjne, skrypt AGH nr 1075
2. Janowski J., i inni: Procesy redukcji tlenków żelaza, skrypty AGH nr 1143 i 1162
3. Kruciński M. Białowąs W.: Metalurgia żelaza. Stalownictwo, skrypt AGH nr 1114
4. Kruciński M., Fallus J.: Materiały do ćwiczeń audytoryjnych i projektowych z metalurgii stali, skrypt AGH nr 1140
5. Karbowniczek M.: Elektrometalurgia stali. Ćwiczenia, skrypt AGH nr 1364
6. Szekely J., Evans J., Brimacombe J.: The mathematical and physical modelling of primary metals processing operations, John Wiley & Sons, 1988

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Analiza możliwości wykorzystania gazowego CO2 w pirometalurgii żelaza – teoria i praktyka — Possibilities of applying CO2 in iron pirometallurgy – theory and application / Wojciech ŚLĘZAK, Piotr MIGAS, Marta ŚLĘZAK, Mirosław KARBOWNICZEK, Zygmunt WCISŁO, Andrzej MICHALISZYN // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 4, s. 284–289
2. Stalowniczy piec łukowy — [Electric arc furnace steelmaking] / Mirosław KARBOWNICZEK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 228, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0631). — ISBN: 978-83-7464-807-3
3. Modern technologies for steel production / Mirosław KARBOWNICZEK // W: VIET-POL 2015 : second international conference on Scientific research cooperation between Vietnam and Poland in earth sciences : [Hanoi, Vietnam, November 2015] / Hanoi University of Mining and Technology; AGH University of Science and Technology. — Vietnam : Bach Khoa Publishing House, 2015. — Na s. red.: cop. 2014. — ISBN: 978-604-938-550-6. — S. 457–464

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak