Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
CAD/CAM
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-608-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Milenin Andriy (milenin@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Milenin Andriy (milenin@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy komputerowego wspomagania projektowania przy wykorzystaniu systemów CAD IS1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W002 Rozumie zasady współpracy programów CAD z komercyjnymi programami MES IS1A_W03 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna podstawy programowania w Visual Basic w środowisku AutoCAD. IS1A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U004 Potrafi tworzyć dokumentacji technicznej w systemach AutoCAD i SolidWorks IS1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy komputerowego wspomagania projektowania przy wykorzystaniu systemów CAD + - - - - - - - - - -
M_W002 Rozumie zasady współpracy programów CAD z komercyjnymi programami MES + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawy programowania w Visual Basic w środowisku AutoCAD. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U004 Potrafi tworzyć dokumentacji technicznej w systemach AutoCAD i SolidWorks - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy komputerowego wspomagania projektowania przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM

  Podstawy komputerowego wspomagania projektowania przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM (CAD – Computer Aided Design, CAM – Computer Aided Manufacturing). Terminologia podstawowa

 2. Podstawy AutoCAD

  Podstawy tworzenia dokumentacji technicznej w systemie AutoCAD

 3. Podstawowe zadania tworzenia i modyfikacji kształtów obiektów rysunkowych.

  Podstawowe zadania tworzenia i modyfikacji kształtów obiektów rysunkowych. Praca w warstwach. Wymiarowanie i opisywanie dokumentów

 4. Zaawansowane zadania tworzenia i modyfikacji kształtów obiektów rysunkowych

  Zaawansowana edycja wykorzystująca powielanie wielokrotne, przemieszczanie obiektów, obroty i inne modyfikacje wybranych cech obiektów. Rysowanie przekrojów. Rysowanie precyzyjne.

 5. Modelowanie 3D

  Definiowanie własnych układów współrzędnych. Wprowadzenie do zaawansowanych procedur AutoCAD’a w procesie modelowania bryłowego i powierzchniowego 3D. Zasady działania i zastosowanie nakładek programowych

 6. Podstawy programowania w Visual Basic w środowisku AutoCAD

  Podstawy programowania w Visual Basic w środowisku AutoCAD. Przykłady stworzenia prostych i zaawansowanych programów w środowisku AutoCAD.

 7. Bazy danych w AutoCAD

  Bazy danych w AutoCAD. Przykład wykorzystania baz danych w rysunkach AutoCAD.

 8. Podstawy programu SolidWorks

  Podstawy programu SolidWorks. Szkic. Obiekty bryłowe. Tworzenie dodatkowych płaszczyzn. Wyciąganie po ścieżce.

 9. Idea parametryzacji

  Wymiary parametryzowane. Idea parametryzacji. Inteligentny wymiar. Wprowadzenie wzorów do wymiarów.

 10. Rysunki w SolidWorks.

  Rysunki w SolidWorks. Wyroby z blachy.

 11. Złożenia.

  Złożenia. Przykładowy model silnika.

 12. Obliczenia MES w SolidWorks (I)

  Obliczenia MES w SolidWorks. Optymalizacja obiektów.

 13. Obliczenia MES w SolidWorks (II) Współpraca programów CAD z komercyjnymi programami MES. Przykłady z techniki. Kucie walów, opracowanie łopatki silnika odrzutowego, ciągadło, walec do walcowania profili. Optymalizacja obiektów.
 14. Nowoczesne metody AM (Additive Manufacturing)

  Nowoczesne metody AM (Additive Manufacturing): SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selective Laser Sintering), FDM

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Stworzenie dokumentacji technicznej w systemie AutoCAD

  Stworzenie dokumentacji technicznej w systemie AutoCAD na przykładzie narzędzia do przeróbki plastycznej (10).

 2. Stworzenie modeli w SolidWorks

  Stworzenie modeli w SolidWorks (10)

 3. Stworzenie złożenia

  Stworzenie złożenia i modelu silnika w SolidWorks (10)

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = Ocena z zaliczenia

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Zenobia Weiss [et al.] Projektowanie technologii maszyn w systemach CAD/CAM / Poznań: Wydaw. Politech. Poznańskiej, 1996. 135 s.
2. CADCAM Forum : magazyn użytkowników systemów CAD/CAM. //Warszawa: Wydawnictwo LUPUS, 1993-2006.
3. Ibrahim Zeid, CAD/CAM theory and practice New York : McGraw-Hill, 1991. XXVI, 1052 s.
4. Tadeusz Uhl, Zbigniew Śliwa Wybrane zagadnienia systemów CAD/CAM i ich zastosowań/ Kraków : Wydaw. AGO, 1996. 220 s.
5. Kunwoo Lee Principles of CAD/CAM/CAE systems /. Reading : Addison-Wesley, 1999. 582 s.
6. Ryszard Knosala [et al.] ; pod red. Ryszarda Knosali // Laboratorium z CAD-CAM / Opole: Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2001. 408 s.
7. Przemysław Kiciak Podstawy modelowania krzywych i powierzchni : zastosowania w grafice komputerowej / Wyd. 2, zm. i rozsz. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2005. 560 s.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Computer aided design of new forging technology for crank shafts / W. Walczyk, A. MILENIN, M. PIETRZYK // Steel Research International ; ISSN 1611-3683. — Tytuł poprz.: Steel Research. — 2011 vol. 82 no 3, s. 187–194. — Bibliogr. s. 194. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/srin.201000121/pdf
2. Computer aided design of wires extrusion from biocompatible Mg-Ca magnesium alloy — Opracowanie za pomocą modelowania numerycznego procesu wyciskania cienkich prętów z biokompatybilnego stopu magnezu, zawierającego dodatek Ca / A. MILENIN, M. Gzyl, T. REC, B. Plonka // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2014 vol. 59 iss. 2, s. 551–556. — Bibliogr. s. 556
3. Numerical modelling and verification of Polish ventricular assist device / Andrzej MILENIN, Magdalena KOPERNIK, Dorota Jurkojć, Maciej Gawlikowski, Tomasz Rusin, Maciej Darłak, Roman Kustosz // Acta of Bioengineering and Biomechanics ; ISSN 1509-409X. — 2012 vol. 14 no. 3, s. 49–57. — Bibliogr. s. 57. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol14No3/7.pdf

Informacje dodatkowe:

Brak