Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka w hutnictwie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-610-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Sołek Krzysztof (ksolek@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Sołek Krzysztof (ksolek@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada znajomość podstawowych definicji oraz reguł obowiązujących w logistyce IS1A_W12, IS1A_W14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Egzamin
M_W002 Student posiada wiedze w zakesie procedur logistycznych w przemyśle metalurgicznym. Potrafi zaprojektować podstawowy przepływ materiałów w kombinatach hutniczych IS1A_W12, IS1A_W14, IS1A_W03, IS1A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Egzamin,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność adaptacji algorytmów numerycznych oraz opracowania na ich podstawie aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych IS1A_U02, IS1A_U16, IS1A_U08, IS1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Studium przypadków ,
Egzamin
M_U002 Student posiada wiedzę w zakresie metod wykorzystywanych w zintegrowanych systemach informacyjnych stosowanych do wspomagania zarządzania logistyką IS1A_U16, IS1A_U06 Studium przypadków ,
Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada znajomość podstawowych definicji oraz reguł obowiązujących w logistyce + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedze w zakesie procedur logistycznych w przemyśle metalurgicznym. Potrafi zaprojektować podstawowy przepływ materiałów w kombinatach hutniczych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność adaptacji algorytmów numerycznych oraz opracowania na ich podstawie aplikacji wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych + - + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada wiedzę w zakresie metod wykorzystywanych w zintegrowanych systemach informacyjnych stosowanych do wspomagania zarządzania logistyką + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Logistyka w hutnictwie

Makrologistyka, metalogistyka, mikrologistyka (4). Przedsiębiorstwa branży przetwórczej – rodzaje, typy, stosunki własnościowe, kultura organizacyjna, orientacje rozwojowe, kierunki unowocześniania wytwarzania (4). Automatyczna identyfikacja (Auto-ID) i elektroniczna wymiana danych (EDI) w logistyce (2). Planowanie i projektowanie systemów logistycznych (2). Logistyka i inne koncepcje zarządzania – Lean Management, TQM, CIM, TBM, ECR (4). Outsourcing logistyczny (2). Rachunek kosztów działań i controlling logistyczny, zrównoważona karta wyników (4). Metody doskonalenia produkcji, np. Zasada 5S, Standaryzacja pracy, SMED, TPM, Kontrola wizualna, Zapobieganie błędom, (2). Logistyczna platforma Unii Europejskiej, logistyka międzynarodowa, logistyka globalna (2). Zarządzanie transportem – trendy, strategie, kierunki rozwoju (4).

Ćwiczenia laboratoryjne:
Logistyka w hutnictwie

1. Logistyka procesów hutniczych, opracowywanie harmonogramów z wykorzystaniem metod programowania sieciowego
2. Logistyka procesów hutniczych, analiza czasowo-kosztowa z wykorzystaniem metod programowania sieciowego oraz analizy wskaźnikowej EVM
3. Zagadnienia logistyki produkcji w hutnictwie, optymalny dobór asortymentu produkcji, surowców, procesów technologicznych z wykorzystaniem metod metod optymalizacji statycznej
4. Transport w hutnictwie, analiza przykładowych zagadnień transportowych i przydziału z wykorzystaniem metod optymalizacji statycznej
5. Zagadnienie kolejek w przedsiębiorstwach hutniczych
6. Modelowanie zapasów, prognozowanie popytu na przykladzie branży hutniczej
7. Mapowanie procesów hutniczych
8. Koszty procesów logistycznych w hutnictwie, wyznaczanie rentowności produktów i klientów – rachunek kosztów działań ABC

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest zaokrągloną średnią arytmetyczną z dwóch ocen: oceny z ćwiczeń i oceny z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Michlowicz E.: Podstawy logistyki przemysłowej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2002
2. Pfohl H.-Ch.: Zarządzanie logistyką, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998
3. Krawczyk St.: Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001
4. Womack J.P, Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa kluczem do sukcesu, Warszawa 2001
5. Lowe A.J., Ridgway K., Quality Function Deployment, University of Sheffield, Sheffield, England, 2000
6. Dudek M., Mazur G., Mazur Z., Kovalchuk K., Kozenkov D.: Procesy logistyczne w systemie wytwarzania, Scriptorium TEXTURA. Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

1. Aplikacja do wspomagania zarządzania logistycznego z wykorzystaniem programowania sieciowego, metody optymalizacji przedsięwzięć logistycznych — Application for supporting logistic management using network programming, optimization methods of logistic processes / Krzysztof Piotr SOŁEK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 2 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 339–348.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 348. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie,
2. Optymalizacja projektów i procesów transportowych w logistyce z wykorzystaniem wybranych metod komputerowych, Krzysztof Piotr SOŁEK, praca dyplomowa, Studium Podyplomowe Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 2009,
3. Zastosowanie technik optymalizacji do projektowania planu gniotów dla walcowni ciągłej blach na gorąco — Application of optimization to design of parameters of continuous hot rolling / K. SOŁEK, B. GŁUT // W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 7. [siódmej] konferencji KomPlastTech ’2000 : Krynica–Czarny Potok 16–19 stycznia 2000 / eds. Jan Kusiak [et al.]. — Kraków : ,,Akapit”, 2000. — S. 171–176. — Bibliogr. s. 176. — Abstr.
4. Zastosowanie symulacji komputerowej do oceny wariantów modernizacji walcowni gorącej blach — Computer simulation used for estimation alternatives of modernization of hot rolling plate mill / Krzysztof SOŁEK, Halina KUSIAK, Mirosław GŁOWACKI, Maciej PIETRZYK, Bogusław Gierulski, Ryszard Dziki // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa : organ Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 4 s. 175–187. — Bibliogr. s. 186–187, Streszcz., Summ.,
5. Leksykon kuźnictwa i metaloplastyki — [Lexicon of forging and artistic metalwork] / Jan SIŃCZAK, Aneta ŁUKASZEK-SOŁEK, Krzysztof SOŁEK. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2007. — 384 s.. — Bibliogr. s. 375–384,

Informacje dodatkowe:

Brak