Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Internet Engineering
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-611-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

The subject introduces students to design and implementation Client side web applications based on various frameworks.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Knows implementation technologies dedicated to Internet applications IS1A_W08 Egzamin
M_W002 Knows practical usage of designed and implemented Internet applications IS1A_W14 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Knows how to design Internet application IS1A_U03, IS1A_U14 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Knows how to implement applications based on Model-View-Controller pattern IS1A_U16 Aktywność na zajęciach
M_U003 Knows how to find and analyze knowledge on implementation technologies IS1A_U01 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Knows implementation technologies dedicated to Internet applications + - - - - - - - - - -
M_W002 Knows practical usage of designed and implemented Internet applications + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Knows how to design Internet application - - - - - - - - - - -
M_U002 Knows how to implement applications based on Model-View-Controller pattern - - - + - - - - - - -
M_U003 Knows how to find and analyze knowledge on implementation technologies - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Content:
The main objective is to present advanced knowledge related to creation of Internet applications on the Client side.

Lectures programme:
1. Introduction – reminder of the knowledge gathered from other modules including definitions and technologies, which can be used for realization of the classes e.g : object oriented programming, design patterns like Model-View-Controller, server side applications.
2. React framework – architecture, component stae, webpack, rendering JSX, routing, forms, events, REST communication, graphical desing including Bootstrap, AntDesign, Material
3. Angular framework – TypeScript introduction and functionality, architecture, cli, data binding, forms, routing, REST communication security, graphical design including Material
4. Vue framework – idea, templates, components, bindings, rendering, directives, watch property, events, transactions and animations
5. Testing of Client side applications based on Jest framework

Ćwiczenia projektowe:

1. Creation of functional and non-functional specification for selected project.
2. Design of the web site.
3. Implementation.
4. Testing

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final note is a result of weighted average from lectures (weight = 0.6) and projects (weight = 0.4).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Tutorials and samples available on the vendors web sites are recommended.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rauch Ł., Pietrzyk M., e-Collaboration platform for metal forming enterprises based on the semantic Web technologies, in: Leading the Web in concurrent engineering – next generation concurrent engineering / eds. Parisa Ghodous, Rose Dieng-Kuntz, Geilson Loureiro, Amsterdam [etc.], IOS Press, 2006, 206–213

Gridowa implementacja procedur analizy wrażliwości — Grid implementation procedures for sensitivity analysis /RAUCH Ł., SZELIGA D., BACHNIAK D. // W: KomPlasTech 2014 : informatyka w technologii metali : Wisła Malinka, 19–22 stycznia 2014

Parameter study in metallurgy: SSRVE case study with Scalarm / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Jacek KITOWSKI, Łukasz RAUCH, Maciej PIETRZYK // W: KU KDM 2014 : seventh ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane, 12–14 Mar 2014 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-09-5. — S. 81–82

Harnessing heterogeneous computational infrastructures for studying metallurgical rolling processes / Dariusz KRÓL, Renata SŁOTA, Łukasz RAUCH, Jacek KITOWSKI, Maciej PIETRZYK // W: eChallenges e-2014 [Dokument elektroniczny] : Belfast, Ireland, 29–30 October 2014 : conference proceeding / eds. Paul Cunningham, Miriam Cunningham. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belfast] : IIMC International Information Management Corporation, 2014. — ISBN: 978-1-905824-45-8. — S. 1–9

Investigation of crankshafts production process by using grid-based sensitivity analysis / Daniel BACHNIAK, Łukasz RAUCH // W: KU KDM 2015 : eighth ACC Cyfronet AGH users’ conference : Zakopane 11–13 Mar 2015 : proceedings /eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2015. —ISBN: 978-83-61433-12-5. — S. 29–30

Promowane prace magisterskie:
Budz Bartłomiej, Internetowy system komputerowy do identyfikacji parametrów modeli materiałowych, promotor: Łukasz Rauch

Kochański Karol, Wykorzystanie platformy implementacyjnej Symfony 2.0 w realizacji aplikacji Internetowych wg wzorca projektowego MVC na przykładzie systemu do zarządzania konferencjami i czasopismami naukowymi, promotor: Łukasz Rauch

Zięba Grzegorz, Implementacja algorytmu personalizacji w sytsemie rekomendacji produktów na przykładzie wybranego sklepu internetowego, promotor: Łukasz Rauch

Kucharzyk Marcin, Wykorzystanie Zend Framework jako efektywnego narzędzia tworzenia zaawansowanych aplikacji Internetowych na przykładzie implementacji wielojęzycznego słownika pojęć metalurgicznych, promotor: Łukasz Rauch

Marcin Czesak, Internetowy system wspomagania prowadzenia i oceniania zajęć dydaktycznych, promotor: Łukasz Rauch

Promowane prace inżynierskie::
Rogowski Piotr, Opracowanie projektu systemu Internetowego do projektowania technologii walcowania z wykorzystaniem wybranego frameworku PHP

Bednarski Krzysztof, Implementacja warstwy komunikacji dla obiektowo zorientowanej biblioteki MES oraz aplikacji Internetowych

Sojka Łukasz, Wizualizacja wyników modelowania Statystycznie Podobnych Reprezentatywnych Elementów Objętościowych 3D dla aplikacji Internetowych

Budz Bartłomiej, Implementacja systemu do interaktywnej obsługi map akustycznych z wykorzystaniem technologii internetowych

Karkula Mateusz, Implementacja aplikacji typu Single SignOn dla naukowych serwisów Internetowych

Informacje dodatkowe:

-