Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced programming in C++
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-618-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawy metaprogramowania IS1A_W04, IS1A_W07, IS1A_U03, IS1A_U16, IS1A_W05
M_W002 Potrafi zaimplementować program w zaawansowanym języku C++ IS1A_W04, IS1A_W07, IS1A_U03, IS1A_U16, IS1A_W05
M_W003 Zna bibliotekę standardową i Boost IS1A_W04, IS1A_W07, IS1A_U03, IS1A_U16, IS1A_W05
Umiejętności
M_U002 Potrafi zaprojektować strukturę programu IS1A_W04, IS1A_W07, IS1A_U03, IS1A_U16, IS1A_W05
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawy metaprogramowania + - - + - - - - - - -
M_W002 Potrafi zaimplementować program w zaawansowanym języku C++ + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna bibliotekę standardową i Boost + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U002 Potrafi zaprojektować strukturę programu + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

 1. Historia i rozwój języka C++ (C++ Comitee)
 2. Aktualny standard C++
 3. Prawidłowa organizacja kodu C++
 4. Prawidłowe zarządzenie pamięcią w C++
 5. Wyjątki
 6. Przestrzenie nazw i znajdowanie nazw
 7. Szablony funkcji i funkcje szablonowe
 8. Szablony klas i klasy szablonowe
 9. Programowanie generyczne
 10. Realizacja wzorców projektowych w języku C++
 11. Biblioteka standardowa:

  1. bibiloteka “C”
  2. Kontenery
  3. Wielowątkowość
  4. Wejście/Wyjście
  5. Algorytmy i pozostałe

 12. Meta-programowanie

 13. Biblioteka boost – przegląd

Ćwiczenia projektowe:

 1. Prawidłowa organizacja kodu C++
 2. Prawidłowe zarządzenie pamięcią w C++
 3. Wyjątki
 4. Przestrzenie nazw i znajdowanie nazw
 5. Szablony funkcji i funkcje szablonowe
 6. Szablony klas i klasy szablonowe
 7. Programowanie generyczne
 8. Realizacja wzorców projektowych w języku C++
 9. Biblioteka standardowa:

  1. bibiloteka “C”
  2. Kontenery
  3. Wielowątkowość
  4. Wejście/Wyjście
  5. Algorytmy i pozostałe

 10. Meta-programowanie

 11. Biblioteka boost

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 158 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 45 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,51 * egzamin + 0,49 * zaliczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowe umiejętności programowania w C++
Znajomość języka UML

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Macioł, Piotr; Buerau, Romain; Poletti, Cecilia; Sommitsch, Christof; Warczok, Piotr; Kozeschnik, Ernst; Agile multiscale modelling of the thermo-mechanical processing of an aluminium alloy (Inproceeding); Esaform 2015, 2015.
 • Macioł, Piotr; Bureau, Romain; Sommitsch, Christof; An Object-Oriented Analysis of Complex Numerical Models (Journal Article); Key Engineering Materials, 611-612 , pp. 1356–1363, 2014, ISSN: 1662-9795.
 • Macioł, Piotr; Gawąd, Jerzy; Kuziak, Roman; Pietrzyk, Maciej; Internal Variable and Cellular Automata-Finite Element Models of Heat Treatment (Journal Article); International Journal for Multiscale Computational Engineering, 8 (3), pp. 267–285, 2010.
Informacje dodatkowe:

Brak