Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Scientific Writing
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-620-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Perzyński Konrad (kperzyns@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Perzyński Konrad (kperzyns@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student has knowledge to create clear and effective scientific and technical documents e.g. master thesis. IS1A_W14, IS1A_W13 Wypracowania pisane na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student is able to write scientific document in WYSWIG and WYSIWYM document processor. IS1A_U01, IS1A_U05, IS1A_U03, IS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student is able to use scientific searching engines. IS1A_U01, IS1A_U05, IS1A_U03, IS1A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Student is able to make review of a scientific document. IS1A_U01, IS1A_U05, IS1A_U03, IS1A_U02, IS1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to create scientific documents and other technical reports. IS1A_K01, IS1A_K05 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Udział w dyskusji,
Wypracowania pisane na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student has knowledge to create clear and effective scientific and technical documents e.g. master thesis. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to write scientific document in WYSWIG and WYSIWYM document processor. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student is able to use scientific searching engines. + - + - - - - - - - -
M_U003 Student is able to make review of a scientific document. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to create scientific documents and other technical reports. + - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introduction

  Goal of the course

 2. Scientific writing in WYSWIG – general remarks.

  General remarks on WYSWIG methodology and concepts.

 3. Scientific writing in WYSWIG part 1 – Microsoft Office, Open Office.

  Basic components of Microsoft Word, Microsoft Excel and Open Office Writer and Open Office Calc used to build a scientific text.

 4. Scientific writing in WYSWIG part 2 – Microsoft Office, Open Office.

  Specific components of Microsoft Word, Microsoft Excel and Open Office Writer and Open Office Calc used to build a scientific text.

 5. LaTeX a high-quality typesetting system.

  Basic components of LaTeX word processor and document markup language used to build a scientific text.

 6. Scientific writing in WYSWIG part 1 – LyX package.

  LyX as WYSIWYM example of LaTeX interpreter.

 7. Scientific writing in WYSWIG part 2 – LyX package.

  LyX as WYSIWYM example of LaTeX interpreter.

 8. Scientific paper structure and purpose part 1 – outline of paper, title, abstract, heading with subheadings, introduction, main body, conclusions.

  Basic components of a scientific document.

 9. Scientific paper structure and purpose part 2 – figures, tables, equations, references, acknowledgments, abbreviations, bibliography.

  Specific components of a scientific document.

 10. SWAN application I.

  Application SWAN – Scientific Writing AssistaNt.

 11. 11. SWAN application II.

  Application SWAN – Scientific Writing AssistaNt.

 12. Scientific searching engines (Science Direct, Google Scholar, Mendeley, Scopus, ISI Web of Knowledge)

  Idea of academic search engines available online.

 13. Impact metrics system (Impact Factor, Hirsh index, citation index).

  Impact metrics system as the main way of evaluating scientific work.

 14. Conclusions and final remarks.

  Course summary.

Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. WYSWIG based on the Microsoft Word document processing I.
 2. WYSWIG based on the Microsoft Word document processing II.
 3. WYSWIG based on the Open Office document processing.
 4. LyX – submission of a scientific document I
 5. LyX – submission of a scientific document II.
 6. LyX – submission of a scientific document III.
 7. Writing scientific document I.
 8. SWAN application I.
 9. Writing scientific document II.
 10. SWAN application II.
 11. Review an article I.
 12. Review an article II.
 13. Presentation of results.
 14. Presentation of results.
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 153 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 35 godz
Przygotowanie do zajęć 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final evaluation = arithmetic mean of the realized work, all tests and tasks, including active participation in classes and student involvement.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of English at B.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Jean-Luc Lebrun, Scientific Writing 2.0, A reader and Writer’s guide, World Scientific Publishing, 2011.
2 ]en Tsi Yang, An Outline of Scientific Writing, For Researchers with English as a Foreign Language, World Scientific Publishing, 1995.
3 Jennifer Peat, Scientific Writing, Easy When You Know How, BMJ Books, 2002.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PUBLICATION IN JOURNALS WITH IMPACT FACTOR (THOMSON SCIENTIFIC)
1. Perzynski K., Madej L., Fracture modeling in dual phase steel grades based on the random cellular automata finite element approach Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, Special Issue: Simulation with Cellular Automata, online, DOI: 10.1177/0037549715622280, 2015.
2. Madej L., Kuziak R., Mroczkowski M., Perzyński K., Libura W., Pietrzyk M., Development of the multi-scale model of cold rolling based on physical and numerical investigation of ferritic–pearlitic steels, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(4), 885–896, 2015.
3. Madej L., Rauch L., Perzyński K., Cybulka P., Digital material representation as an efficient tool for strain inhomogeneities analysis at the micro scale level, Archives of Civil and Mechanical Engineering 11(3), 661–679, 2011.
4. Perzyński K., Wiatr R., Madej L., Numerical model of the nanoindentation test based on the digital material representation of the Ti/TiN multilayers, Materials Science–Poland, 33(2), 348–355, 2015.
5. Perzyński K., Madej L., Numerical modeling of fracture during nanoindentation of the TiN coatings obtained with the PLD process, Bulletin of the Polish Academy of Science, 61(4), 973–978, 2013.
6. Perzyński K., Major Ł., Madej L., Pietrzyk M., Analysis of the stress concentration in the nanomultilayer coatings based on digital representation of the structure, Archives of Metallurgy and Materials 56(2), 393–400, 2011.
7. Madej L., Muszka K., Perzyński K., Majta J., Pietrzyk M., Computer aided development of the levelling technology for flat products, The CIRP Annals – Manufacturing Technology, 60, 291–294, 2011.
8. Madej L., Sieradzki L., Sitko M., Perzyński K., Radwański K., Kuziak R., Multi scale cellular automata and finite element based model for cold deformation and annealing of a ferritic pearlitic microstructure, Computational Materials Science, 77, 172–181, 2013.
9. Madej L., Wang J., Perzynski K., Hodgson, P.D., Numerical modeling of dual phase microstructure behavior under deformation conditions on the basis of digital material representation, Computational Materials Science, 95, 651–662, 2014.
10. Perzyński K., Madej L., Wang J., Kuziak R., Hodgson P. D., Numerical investigation of influence of the martensite volume fraction on DP steels fracture behavior on the basis of digital material representation model, Metallurgical and Materials Transactions A, 45, 5852–5865, 2014.
11. Kruzel F., Madej L., Perzyński K., Banas K., Development of three dimensional adaptive mesh generation for multiscale applications, International Journal for Multiscale Computational Engineering, 12(3), 257–269, 2014.
12. Perzyński, K., Madej, Ł., Numerical analysis of influence of the martensite volume fraction on DP steels behavior during plastic deformation, Archives of Metallurgy and Materials 58 (1), 211–215, 2013.

Informacje dodatkowe:

This course is designed to help student to develop skills that will enable to produce clear and effective scientific and technical documents like master thesis. Student will focus on basic principles of good writing-which scientific and technical writing shares with other forms of writing-and on types of documents common in scientific and technical fields and organizations. While the emphasis will be on writing, oral communication of scientific and technical information will form an important component of the course, as well. Additionally will receive knowledge how to prepare appropriate technical documentation in Microsoft Office Word package, Open Office and LyX(Latex code) editors and how evaluate correctness of writing scientific thesis.