Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki agentowe
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-702-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Rojek Gabriel (rojek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W010 Posiada wiedzę w zakresie tworzenia oprogramowania w technice agentowej z użyciem języków zorientowanych obiektowo IS1A_W04, IS1A_W10 Egzamin,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji dotyczącej wykorzystywanego kodu i oprogramowania IS1A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U006 Potrafi zrealizować program komputerowy będący systemem agentowym z wykorzystaniem obiektowego języka programowania oraz ewentualnym wykorzystaniem tzw. frameworku jako zbioru gotowych do wykorzystania narzędzi i kodu IS1A_U16 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U007 Potrafi przygotować i przedstawić projekt systemu informatycznego w podejściu agentowym IS1A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W010 Posiada wiedzę w zakresie tworzenia oprogramowania w technice agentowej z użyciem języków zorientowanych obiektowo + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji dotyczącej wykorzystywanego kodu i oprogramowania - - + - - - - - - - -
M_U006 Potrafi zrealizować program komputerowy będący systemem agentowym z wykorzystaniem obiektowego języka programowania oraz ewentualnym wykorzystaniem tzw. frameworku jako zbioru gotowych do wykorzystania narzędzi i kodu - - + - - - - - - - -
M_U007 Potrafi przygotować i przedstawić projekt systemu informatycznego w podejściu agentowym - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Wprowadzenie

  Pojęcie autonomii, agenta oraz inteligentnego agenta, przegląd definicji. Środowisko systemu agentowego. Programowanie zorientowane agentowo a obiektowe techniki projektowania. Klasyfikacje agentów.

 2. Podstawy frameworku JADE (ang. Java Agent DEvelopment Framework)

  Uruchamianie platformy JADE, kompilacja kodu, środowisko GUI, możliwości debugowania. Klasa Agent.

 3. Zachowania agentów

  Zachowania jako sposób na określenie czynności wykonywanych przez agentów na platformie JADE.

 4. Zachowania złożone

  Zachowania złożone: sekwencyjne, równoległe, modelujące maszynę skończenie stanową.

 5. Komunikacja pomiędzy agentami

  Przesyłanie wiadomości.

 6. Serwis żółtych stron

  Agent DF oraz sposoby wykorzystania serwisu.

 7. Protokoły interakcji

  Interfejs programistyczny dla mobilności agentów.

 8. Ontologie w systemach agentowych z przykładem w JADE
 9. Agent AMS (Agent Management System)

  Interakcje z agentem AMS.

 10. Podstawowe architektury agentów.

  Agenci ze stanami, agenci, których funkcjonowanie jest oparte na elementach logiki.

 11. Architektury BDI (Belief-Desire-Intention)
 12. Realizacja architektury BDI w JADEX
 13. Koperacja w systemie agentowym, podział zadań i współdzielenie rezultatów. Aukcje i negocjacje.
 14. Ewolucyjne systemy agentowe
Ćwiczenia laboratoryjne:
 1. Wprowadzenie

  Zapoznanie ze środowiskiem do programowania z użyciem języka Java. Projekt prostego systemu agentowego z użyciem języka UML: projekt środowiska i agenta.

 2. IImplemenatcja systemu agentowego w języku Java

  Z uwzględnieniem wykonanego na poprzednich zajęciach projektu.

 3. Uruchamianie platformy JADE

  Konfiguracja środowiska pod kątem wykorzystania frameworku JADE. Dodawanie zdalnych kontenerów, tworzenie agentów oraz migrowanie agentów. Kompilowanie przykładowego kodu.

 4. Tworzenie agentów z wykorzystaniem prostych zachowań

  Klasy: Agent, Behaviuor, OneShotBehaviour, CyclicBehaviour, WakerBehaviour, TickerBehaviour

 5. Tworzenie agentów z wykorzystaniem złożonych zachowań

  Klasy: CompositeBehaviour, SequentialBehaviour, ParallelBehaviour, FSMBehaviour

 6. Tworzenie prostego systemu agentowego z wymianą wiadomości pomiędzy agentami

  Wykorzystanie metod do wysylania i odbierania wiadomości oraz klasy ACLMessage

 7. Tworzenie systemu agentowego z użyciem tzw. serwisu żółtych stron
 8. Modelowanie złożonych scenariuszy komunikacji

  Wykorzystanie protokołów interakcji

 9. Dodawanie interfejsu graficznego do agentów
 10. Tworzenie agentów mobilnych

  Interakcje z AMS

 11. Tworzenie prostych ontologii specyficznych dla aplikacji
 12. Wprowadzenie do JADEX

  Konfiguracja środowiska programistycznego, zrozumienie, kompilacja i uruchomienie przykładu

 13. Tworzenie agenta w architekturze BDI z użyciem JADEX (1)
 14. Tworzenie agenta w architekturze BDI z użyciem JADEX (2)
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,45*ocena z ćwiczeń laboratoryjnych + 0,55*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons, 2002
2. G. Weiss, Multiagent Systems. A Modern Approach to Distributed Artificial Intelligence, The MIT Press, 1999
3. K. Cetnrowicz, Problemy projektowania i realizacji systemów wieloagentowych, AGH. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 1999
4. G. Dobrowolski, Technologie agentowe w zdecentralizowanych systemach informacyjno-decyzyjnych, AGH. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002
5. ed. by J. M. Bradshaw, Software agents, The MIT Press, 1997
6. F. L. Bellifemine, G. Caire, D. Greenwood, Developing Multi-Agent Systems with JADE, Wiley, 2007
7. Materiały w dystrybucji pakietu JADE oraz JADEX

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Agents modeling experience applied to control of semi-continuous production process / Gabriel ROJEK // Computer Science; ISSN 1508-2806. — 2014 vol. 15 no. 4, s. 411–439.

2 The framework of agent-based negotiation platform for foundries cooperating in supply chain / S. Kluska-Nawarecka, K. REGULSKI, G. ROJEK // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 iss. 4, s. 73–78.

3 Agent based system for assistance at industrial process control with experience modeling / Gabriel ROJEK // W: 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS). — ISBN 978-1-4673-4471-5. — S. 1037–1040

4 Algorithm of behavior evaluation in multi-agent system / Gabriel ROJEK, Renata Cięciwa, Krzysztof CETNAROWICZ // W: Computational Science – ICCS 2005 : 5th International Conference : Atlanta, GA, USA, May 22–25, 2005 : proceedings. Pt. 3 / eds. Vaidy S. Sunderam [et al.]. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3516). — S. 711–718.

5 Intelligent agents as cells of immunological memory / Krzysztof CETNAROWICZ, Gabriel ROJEK, Rafał Pokrywka // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings. Pt. 3 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3993). — S. 855–862

6 An immunological and an ethically-social approach to security mechanisms in a multiagent system / Krzysztof CETNAROWICZ, Renata Cięciwa, Gabriel ROJEK // W: Intelligent Information Processing and Web Mining : proceedings of the international IIS: IIPWM’06 conference : Ustroń, Poland, June 19–22, 2006 / eds. Mieczysław A. Kłopotek, Sławomir T. Wierzchoń, Krzysztof Trojanowski. — Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer-Verlag, 2006. — (Advances in Soft Computing). — S. 11–19.

7 Behavior based detection of unfavorable events using the multiagent system / Krzysztof CETNAROWICZ, Edward NAWARECKI, Gabriel ROJEK // W: Monitoring, security, and rescue techniques in multiagent systems / eds. Barbara Dunin-Kęplicz [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. — (Advances in Soft Computing). — Praca zawiera artykuły z: international workshop “Monitoring, security, and rescue techniques in multiagent systems” (MSRAS 2004) : Płock, Poland, June 7–9, 2004. — S. 579–588.

8 Behavior based detection of unfavorable resources / Krzysztof CETNAROWICZ, Gabriel ROJEK // W: Computational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings. Pt. 3 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; LNCS 3038). — S. 607–614.

Informacje dodatkowe:

Brak