Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Badania operacyjne i logistyka
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Wiernek Mateusz (mwiernek@zarz.agh.edu.pl)
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
dr Stach Izabella (istach@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Byrska-Rąpała Alicja (abyrska@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu badań operacyjnych w tym z zakresu programowania liniowego i sieciowego IS1A_W01 Egzamin
M_W002 ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami prognozowania ilościowego i jakościowego IS1A_W03 Egzamin
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących badań operacyjnych i logistyki IS1A_W01 Egzamin
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w szczególności zarządzania procesami produkcyjnymi IS1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować symulację typu Monte Carlo do problemów logistycznych – potrafi dostrzec aspekty systemowe i pozatechniczne znanych algorytmów IS1A_U02, IS1A_U07, IS1A_U08 Projekt
M_U002 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich badań operacyjnych w oparciu o modele matematyczne i numeryczne IS1A_U12 Kolokwium
M_U003 zna i umie zastosować metody prognozowania ilościowego i jakościowego IS1A_U12 Kolokwium
M_U004 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie oraz potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania inżynierskie w tym obszarze IS1A_U10 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma wiedzę z zakresu badań operacyjnych w tym z zakresu programowania liniowego i sieciowego + - - - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami prognozowania ilościowego i jakościowego + - - - - - - - - - -
M_W003 zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane w zagadnieniach dotyczących badań operacyjnych i logistyki + - - - - - - - - - -
M_W004 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w szczególności zarządzania procesami produkcyjnymi + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować symulację typu Monte Carlo do problemów logistycznych – potrafi dostrzec aspekty systemowe i pozatechniczne znanych algorytmów - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich badań operacyjnych w oparciu o modele matematyczne i numeryczne - - + - - - - - - - -
M_U003 zna i umie zastosować metody prognozowania ilościowego i jakościowego - - + - - - - - - - -
M_U004 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie oraz potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania inżynierskie w tym obszarze - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Program wykładów:

1. Podstawowe pojęcia badań operacyjnych
2. Programowanie liniowe – podstawy i metoda graficzna, metoda simpleks
3. Zagadnienia transportowe, Programowanie sieciowe
4. Logistyka – podstawowe pojęcia. Prognozowanie, Strategia logistyczna, Zarządzanie zapasami
5. Symulacje Monte Carlo w zagadnieniach logistycznych
6. Rozwój produktów i usług. Wybór procesu produkcyjnego. Zaopatrzenie. Planowanie mocy produkcyjnej
7. Systemy MRP, ERP, ERP II

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Rozwiązywanie przykładowych problemów programowania liniowego
2. Rozwiązywanie przykładowych problemów programowania dynamicznego
3. Rozwiązywanie przykładowych problemów programowania sieciowego
4. Metody prognozowania
5. Symulacje Monte Carlo

Ćwiczenia projektowe:

Samodzielne rozwiązywanie rzeczywistych zagadnień logistycznych w oparciu o metody badań operacyjnych

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Wykonanie projektu 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona 0,51 * egzamin + 0,49 * (ocena z zaliczenia w tym projekt)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. M. Wagner, Badania operacyjne, PWE, Warszawa 1980
2. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion 2007
3. Z. Jędrzejczyk, K. Kukuła, J. Skrzypek, A. Walkosz, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, WN PWN 2009
4. M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, Ekonometria i Badania operacyjne, WN PWN 2009
5. Matematyczne techniki zarządzania. Przykłady i zadania, red. Z. Łucki, AGH, Kraków 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  • Macioł,; Macioł,; Jȩdrusik, St.; Lelito,; The new hybrid rule-based tool to evaluate processes in manufacturing (Journal Article); The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, ISSN: 0268-3768.
  • Macioł, Piotr; Gotfryd, Leszek; Macioł, Andrzej; Knowledge based system for runtime controlling of multiscale model of ion-exchange solvent extraction (Inproceeding); AIP Conference Proceedings, ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, pp. 125–128, American Institute of Physics, Kos, Greece, 2012, ISSN: 0094243X.
  • Macioł, Andrzej; Macioł, Piotr; Intelligent hybrid system for forging process design support (Journal Article); Steel Research International, 79 , pp. 521–528, 2008.
Informacje dodatkowe:
  • Macioł,; Macioł,; Jȩdrusik, St.; Lelito,; The new hybrid rule-based tool to evaluate processes in manufacturing (Journal Article); The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, ISSN: 0268-3768.
  • Macioł, Piotr; Gotfryd, Leszek; Macioł, Andrzej; Knowledge based system for runtime controlling of multiscale model of ion-exchange solvent extraction (Inproceeding); AIP Conference Proceedings, ICNAAM 2012: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, pp. 125–128, American Institute of Physics, Kos, Greece, 2012, ISSN: 0094243X.
  • Macioł, Andrzej; Macioł, Piotr; Intelligent hybrid system for forging process design support (Journal Article); Steel Research International, 79 , pp. 521–528, 2008.