Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programy symulacyjne MES
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Macioł Piotr (pmaciol@agh.edu.pl)
Perzyński Konrad (kperzyns@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna wybrane programy do modelowania procesów fizycznych IS1A_W03 Egzamin
M_W002 Potrafi opracować wyniki symulacji komputerowej IS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W003 Potrafi samodzielnie zaprojektować symulację komputerową procesu IS1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować symulację komputerową w programie ADINA IS1A_U06 Projekt
M_U002 Potrafi opracować symulację komputerową w programie Abaqus IS1A_U06 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna wybrane programy do modelowania procesów fizycznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Potrafi opracować wyniki symulacji komputerowej + - - - - - - - - - -
M_W003 Potrafi samodzielnie zaprojektować symulację komputerową procesu + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować symulację komputerową w programie ADINA - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować symulację komputerową w programie Abaqus - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Systemy do symulacji procesów technologicznych. Pakiety do analizy MES – programy symulacyjne i biblioteki programistyczne. Możliwości programów komercyjnych i darmowych. Pakiet ADINA: modelowanie procesów odkształcania ciał stałych – problemy stacjonarne i niestacjonarne; modelowanie procesów dynamiki płynów – problemy stacjonarne i niestacjonarne; modelowanie procesów termicznych oraz zagadnień sprzężonych; interfejs programistyczny. Program Abaqus – modelowanie procesów odkształcania ciał stałych i przepływu ciepła

Program wykładów

  • Wykład wprowadzający. Omówienie zagadnień poruszanych w trakcie wykładu.
  • Przegląd dostępnych narzędzi do modelowania procesów metodą MES
  • Pakiet ADINA – modelowanie procesów
  • Pakiet ADINA – interfejs programistyczny
  • Program Abaqus

Ćwiczenia laboratoryjne:

Program zajęć projektowych

  • Pakiet ADINA – modelowanie procesów, interfejs programistyczny
  • Program Abaqus

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona 0,51 * egzamin + 0,49 * projekt

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Umiejętność posługiwania się systemem Windows i Linux
Podstawowe umiejętności programowania
Znajomość podstaw metod numerycznych
Podstawowa znajomość pojęć związanych z przepływem ciepła, odkształceniami sprężystymi i plastycznymi

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Agile multiscale modelling of the thermo-mechanical processing of an aluminium alloy / MACIOŁ Piotr, Bureau Romain, Poletti Cecilia, Sommitsch Christof, Warczok Piotr, Kozeschnik Ernst // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2015 vols. 651–653, s. 1319–1324.
Application of rule-based system to support FEM simulations in hot rolling process — Zastosowanie regułowego systemu wnioskowania do wspomagania analizy walcowania na gorąco metodą elementów skończonych / Tomasz REC, Andrzej MACIOŁ, Piotr MACIOŁ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 284–289
Experimental investigations and numerical models of tool steel during semisolid forming — Badania eksperymentalne oraz modele numeryczne stali narzędziowej podczas formowania w stanie stało-ciekłym / Piotr MACIOŁ, Władysław Zalecki, Roman Kuziak, Aleksandra JAKUBOWICZ // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 1, s. 141–147
Towards using adaptive hybrid meshes in FEM simulations of flow in artificial heart chambers — Wykorzystanie adaptacyjnych siatek hybrydowych w programie symulacji przepływów w komorze sztucznego serca metodą elementów skończonych / Krzysztof BANAŚ, Paweł CYBUŁKA, Piotr MACIOŁ, Kazimierz MICHALIK, Przemysław PŁASZEWSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2011 vol. 11 no. 1, s. 190–195

Informacje dodatkowe:

Brak