Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MIS-1-707-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Informatyka Stosowana
Semestr:
7
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Rauch Łukasz (lrauch@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać analizę dostępnej literatury z zakresu projektu inżynierskiego i wyciągnąć wnioski, które wpłyną na realizację części syntetycznej. IS1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie wykonać syntetyczną część pracy na podstawie wykonanego przeglądu literaturowego. IS1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U003 Student umie napisać projekt inżynierski na podstawie analitycznego przeglądu literatury oraz syntetycznego opracowania własnego. IS1A_U01 Aktywność na zajęciach
M_U004 Student umie sporządzić prezentację z wykonanej przez siebie pracy. IS1A_U04 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Umiejętności
M_U001 Student umie wykonać analizę dostępnej literatury z zakresu projektu inżynierskiego i wyciągnąć wnioski, które wpłyną na realizację części syntetycznej. - - - - - - - - - + -
M_U002 Student umie wykonać syntetyczną część pracy na podstawie wykonanego przeglądu literaturowego. - - - - - - - - - + -
M_U003 Student umie napisać projekt inżynierski na podstawie analitycznego przeglądu literatury oraz syntetycznego opracowania własnego. - - - - - - - - - + -
M_U004 Student umie sporządzić prezentację z wykonanej przez siebie pracy. - - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Inne:

Realizacja projektu inżynierskiego obejmuje wykonanie części analitycznej i syntetycznej projektu. Zajęcia te nie obejmują spisania pracy jako odrębnego dokumentu.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 378 godz
Punkty ECTS za moduł 15 ECTS
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 375 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Student uzyskuje ocenę z modułu na podstawie stanu zaawansowania prac nad częścią analityczną i syntetyczną projektu inżynierskiego. Ocena nie jest oceną za pracę i wlicza się do średniej ze studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W przypadku każdego z projektów literatura jest dobierana indywidualnie przez opiekuna pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Przedmiot nie musi skończyć się spisanym odrębnie dokumentem projekt inżynierskiego, ponieważ ten jest przedmiotem odrębnej oceny, która ze średnią 0.2 wlicza się do oceny na dyplom.