Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metaheurystyki w planowaniu produkcji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-002-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Stawowy Adam (astawowy@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna zaawansowane metaheurystyki i ich zastosowania w przemyśle IP3A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu planowania produkcji IP3A_U01 Esej
M_U002 potrafi napisać program realizujący wybraną metaheurystykę dla celów planowania produkcji IP3A_U03 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę rozwijania metod podejmowania decyzji w planowaniu produkcji IP3A_K01 Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna zaawansowane metaheurystyki i ich zastosowania w przemyśle - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi dobrać metodę rozwiązania do przedstawionego problemu planowania produkcji - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi napisać program realizujący wybraną metaheurystykę dla celów planowania produkcji - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę rozwijania metod podejmowania decyzji w planowaniu produkcji - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

 1. Zaawansowane metody planowania produkcji.
 2. Metaheurystyki w planowaniu produkcji dla wybranych branż przemysłu i usług.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych egzaminu i zaliczenia konwersatorium. Ocena z konwersatorium to ocena eseju i prezentacji przygotowanych przez studenta.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa umiejętność programowania oraz posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym.
Zaliczony moduł Metaheurystyki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Maravelias C.T. & Sung, C.: Integration of production planning and scheduling: overview, challenges and opportunities, Computers & Chemical Engineering, 33(12), 2009, str. 1919-1930.
 2. Pinedo L.: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Springer-Verlag, New York 2009.
 3. Stawowy A., Duda J.: Models and algorithms for production planning and scheduling in foundries – current state and development perspectives, Archives of Foundry Engineering, 12(2), 2012, str. 69-74.
 4. Tang L., Liu J., Rong A., Yang Z.: A review of planning and scheduling systems and methods for integrated steel production, European Journal of Operational Research, 133(1), 2001, str. 1-20.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Stawowy A.: Evolutionary algorithm for manufacturing cell design, Omega, Int. J. Management Science, 34, 2006, str. 1-18.
 2. Stawowy A., Macioł A., Wrona R.: Casting process selection using business rules approach, Archives of Metallurgy and Materials, 55(3), 2010, str. 927-934.
 3. Stawowy A., Duda J.: Models and algorithms for production planning and scheduling in foundries – current state and development perspectives, Archives of Foundry Engineering, 12(2), 2012, str. 69-74.
 4. Stawowy A., Duda J.: Production scheduling for the furnace-casting line system, Archives of Foundry Engineering, 13(3), 2013, str. 84-87.
 5. Duda J., Stawowy A.: A review of models and methods for continuous steel casting scheduling, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014. Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, str. 23–36.
Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.