Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
International transportation and logistics management
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-003-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Karkula Marek (mkarkula@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student knows the importance of supply chain and logistics in international business operations. IP3A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Studium przypadków
M_W002 Student has a basic knowledge on information systems and technologies for transportation and logistics operations planning and management. IP3A_W01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Studium przypadków
M_W003 Student has a basic knowledge on international logistics and transportation systems and processes. IP3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Prezentacja,
Studium przypadków
Umiejętności
M_U001 Student is able to select and use the appropriate tools and research methods used in planning, organizing and streamlining processes of international transportation, logistics and/or distribution. IP3A_U02 Prezentacja,
Sprawozdanie,
Studium przypadków
M_U002 Student is able to analyze and interpret basic indicators of assessment of international logistics and transportation processes. IP3A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Sprawozdanie,
Studium przypadków
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to formulate objectives undertaken in the context of international logistics and transportation considering environmental and social goals. IP3A_U02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student has an ability of collaboration in a team for formulating and solving problems/tasks in the field of international logistics and transportation. IP3A_K01, IP3A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student knows the importance of supply chain and logistics in international business operations. - - - - + - - - - - -
M_W002 Student has a basic knowledge on information systems and technologies for transportation and logistics operations planning and management. - - - - + - - - - - -
M_W003 Student has a basic knowledge on international logistics and transportation systems and processes. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student is able to select and use the appropriate tools and research methods used in planning, organizing and streamlining processes of international transportation, logistics and/or distribution. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student is able to analyze and interpret basic indicators of assessment of international logistics and transportation processes. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to formulate objectives undertaken in the context of international logistics and transportation considering environmental and social goals. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student has an ability of collaboration in a team for formulating and solving problems/tasks in the field of international logistics and transportation. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
 1. Introduction to supply chain management, logistics and transportation in international business operations
 2. Characteristics of the different modes of transportation – international issues
 3. The globality of the transportation modes: inter-modality, multimodality and co-modality
 4. Freight forwarding and freight forwarders
 5. Import/Export Operations
 6. Planning and scheduling of the operations in international logistics/transportation processes
 7. Information systems and information technologies for transportation/logistics/supply chain management
 8. Risk and security issues in international logistics and transportation systems/processes
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 25 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Class participation 10%
2. Preparing assignments, presentation results 50%
3. Final exam 40%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Knowledge of English on communicative level.
Basic knowledge in the field of logistics management.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bookbinder, J.H. (Ed.), Handbook of Global Logistics: Transportation in International Supply Chains, Springer, 2012
2. Jaffeux C., Wieser P., Essentials of Logistics and Management. Global Supply Chain, Third Edition, EPFL Press, 2012
3. Long D., International Logistics: Global Supply Chain Management, Springer, 2003
4. Schorpp, S., Dynamic Fleet Management for International Truck Transportation, Gabler Verlag, Wiesbaden, 2011
5. Seiler T., Operative Transportation Planning, Contributions to Management Science, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2012
6. Skjott-Larsen, T., Managing the Global Supply Chain, Copenhagen Business School, 2007
7. Waters, C.D.J., Global Logistics: New Directions in Supply Chain Management, Kogan Page Limited, 2007
8. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, http://www.emeraldinsight.com/loi/ijpdlm
9. The International Journal of Logistics Management, http://www.emeraldinsight.com/loi/ijlm

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Bukowski L., Karkula M. (i inni): „Zarządzanie systemami logistycznymi”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014
 2. Feliks J., Karkula M. (red.): „Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej”, T. 2, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013
 3. Karkula M., Szymanowska A.: „Usprawnianie procesów transportowych z wykorzystaniem usług sieciowych na przykładzie przedsiębiorstwa komunalnego”, Logistyka nr 2, 2010
 4. Karkula M.: „Modelowanie i zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie transportowym”, Transport z. 97 Środki i infrastruktura transportu, 2013, s. 245–257
 5. Karkula M.: „Selected aspects of simulation modelling of internal transport processes performed at logistics facilities”, Archives of Transport 30(2), 2014, pp. 43–56
Informacje dodatkowe:

Brak