Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie dla naukowców i inżynierów
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-004-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Opiła Janusz (jmo@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna nowoczesne metody i narzędzia programistyczne wykorzystywane przy prowadzeniu badań naukowych. IP3A_W03, IP3A_W01 Egzamin,
Projekt inżynierski
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie odszukać, opanować i wykorzystać zaawansowane narzędzia programistyczne przydatne dla jego pracy badawczej. IP3A_U05 Egzamin,
Projekt inżynierski
M_U002 Potrafi planować projekty programistyczne na potrzeby badań naukowych. IP3A_U01 Egzamin,
Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę tworzenia otwartego oprogramowania, w szczególności oprogramowania wykorzystywanego w badaniach naukowych. IP3A_K02, IP3A_K03 Projekt,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna nowoczesne metody i narzędzia programistyczne wykorzystywane przy prowadzeniu badań naukowych. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie odszukać, opanować i wykorzystać zaawansowane narzędzia programistyczne przydatne dla jego pracy badawczej. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi planować projekty programistyczne na potrzeby badań naukowych. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę tworzenia otwartego oprogramowania, w szczególności oprogramowania wykorzystywanego w badaniach naukowych. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

W ramach wykładu przedstawione zostaną wygodne narzędzia i metody umożliwiające łatwe i szybkie napisanie własnych programów (skryptów) potrzebnych do badań naukowych.

Wykorzystany zostanie język Python wraz z licznymi dodatkowymi pakietami ułatwiającymi wykonywanie obliczeń naukowych, tworzenie grafik, symulację czy optymalizację.

 1. Programowanie proceduralne
 2. Programowanie obiektowe
 3. Zalety i wady języków skryptowych
 4. Zalety i wady programowania wsadowego i interaktywnego
 5. Przechowywanie danych: interfejsy do bazy danych, szybkie zapisywanie złożonych struktur danych za pomocą serializacji, obsługa plików CSV.
 6. Szybkie obliczenia: sterowanie programami napisanymi w języku C, Cython, kompilatory just-in-time
 7. Tworzenie wykresów i diagramów za pomocą Matplotlib
 8. Obliczenia naukowe i inżynierskie za pomocą NumPy i SciPy
 9. Sterowanie solverami programowania liniowego-całkowitoliczbowego (MIP): CPLEX, Gurobi, GLPK.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie (1 ECTS):
Podstawą zaliczenia jest indywidualna realizacja prostego projektu programistycznego i ustane odpowiedzi na pytania odnoszące się do wykorzystanych w nim metod i narzędzi.

Egzamin (3 ECTS):
Podstawą zaliczenia jest indywidualna realizacja złożonego projektu programistycznego, ustane odpowiedzi na pytania odnoszące się do wykorzystanych w nim metod i narzędzi, a także innych zagadnień omawianych na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowy kurs programowania w dowolnym języku.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Guido van Rossum, Przewodnik po języku Python, Angielska wersja jest załączona do każdej dystrybucji języka Python. Polska wersja dostępna jest na stronie: https://pl.python.org/docs/tut/tut.html
 2. Jeffrey Elkner, Allen B. Downey, and Chris Meyers, How to Think Like a Computer Scientist, Learning with Python, http://www.openbookproject.net/thinkcs/python/english2e/
 3. Mark Lutz, Python. Wprowadzenie, Helion, 2010.
 4. Mark Pilgrim, Dive Into Python, http://www.diveintopython.net/
 5. Python Scientific Lecture Notes, http://scipy-lectures.github.io/index.html
 6. Wilson, Greg, et al., Best practices for scientific computing, PLoS biology 12.1 (2014): e1001745. (http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1001745)
 7. Travis E. Oliphant, Python for Scientific Computing, Computing in Science & Engineering, May/June 2007, pp.10-20.
 8. Fernando Pérez, Brian E. Granger, John D. Hunter, Python: An Ecosystem for Scientific Computing, Computing in Science & Engineering, March/April 2011, pp. 13-21.
 9. Oprogramowanie open source Pierra Raybauta: WinPython (Python 3.5), http://sourceforge.net/projects/winpython/
 10. Oprogramowanie Continuum Analytics: Anaconda (Python 3.5), https://store.continuum.io/cshop/anaconda/
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wykładowcy nie prowadza badań nad rozwojem omawianych metod i narzędzi, ale na co dzień korzystają z nich w swojej pracy naukowej.

Informacje dodatkowe:

Brak