Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wielokryterialna analiza decyzji
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-008-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Dytczak Mirosław (mdytczak@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele i metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (WDA) IP3A_W01, IP3A_W02 Egzamin
M_W002 Zna typowe zastosowania metod i modeli WDA. IP3A_W03, IP3A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny przydatności metod WAD IP3A_U02, IP3A_U01 Egzamin
Kompetencje społeczne
M_K003 Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz monitorowania najnowszych osiągnięć nauki IP3A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele i metody wielokryterialnego wspomagania decyzji (WDA) - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna typowe zastosowania metod i modeli WDA. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać krytycznej oceny przydatności metod WAD - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K003 Rozumie i odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz monitorowania najnowszych osiągnięć nauki - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

1. Istota badań operacyjnych, sytuacje decyzyjne, zagadnienia z wektorową funkcja celu
2. Charakter wielokryterialnego wspomagania decyzji (MCDA)
3. Dziedziny zastosowań MCDA
4. Rodzaje metod MCDA
4.1 Metody pełnej agregacji preferencji
4.1.1 Wieloatrybutowa teoria użyteczności
4.1.2 Analiza hierarchiczna/sieciowa procesów AHP/ANP
4.1.3 Metoda DEMATEL
4.1.4 Metoda unitaryzacji zerowanej
4.2 Metody relacji przewyższania
4.2.1 PROMETHEE i metody pokrewne
4.2.2 Metody ELECTRE
4.3 Metody poziomu odniesienia
4.3.1 Programowanie celowe
4.3.2 TOPSIS
4.3.3 Data Envelopment Analysis (DEA)
4.4 Analiza skupień
4.4.1 Taksonomia numeryczna
4.4.2 Taksonomia symboliczna
5. Uwzględnianie informacji trudno mierzalnej
6. Integracja metod MCDA
7. Komputerowe wspomaganie rozwiązywania zagadnień MCDA
8. Wybrane przykłady zastosowań MCDA

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie (1 ECTS):
Ocena ze sprawdzianu. Wymagania: znajomość podstawowych modeli i metod, a także klasyfikacji i podstawowych własności innych rozważanych modeli i metod.

Egzamin (3 ECTS):
Ocena z egzaminu. Wymagania: znajomość wszystkich rozważanych modeli i metod.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana wiedza z zakresu matematyki (badania operacyjne, technologia informacyjna)

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
  1. M. Dytczak, Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole, 2010.
  2. M. Dytczak, Równoległe zastosowanie metod AHP i DEMATEL w wielokryterialnej analizie decyzji, w: Komputerowo wspomagane zarządzanie, red. Ryszard Knosala, PTZP, Opole 2008, s. 249-257.
  3. E. Fontela, A. Gabus, The DEMATEL Observer. DEMATEL 1976 Report, Batelle Research Center, Geneva, 1976.
  4. M. Kolenda, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Seria: Monografie i Opracowania, nr 170, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  5. K. Kukuła, Metoda Unitaryzacji Zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
  6. T.L. Saaty, Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, RWS, Pittsburgh 1996.
  7. T.L. Saaty, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, McGraw-Hill, 1980.
  8. A. Ishizaka, P. Nemery: Multi-criteria Decision Analysis: Methods and Software Wiley 2013.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
  1. M. Dytczak, Wybrane metody rozwiązywania wielokryterialnych problemów decyzyjnych w budownictwie, Politechnika Opolska, Opole, 2010.
  2. M. Dytczak, Równoległe zastosowanie metod AHP i DEMATEL w wielokryterialnej analizie decyzji, w: Komputerowo wspomagane zarządzanie, red. Ryszard Knosala, PTZP, Opole 2008, s. 249-257.
Informacje dodatkowe:

Brak