Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ocena efektywności ekonomicznej inwestycji z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-009-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Saługa Piotr (psaluga@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna terminologię, rozumie zasady symulacji Monte Carlo IP3A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować symulację Monte Carlo w procesie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć IP3A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi zinterpretować rezultaty analizy Monte Carlo IP3A_U01, IP3A_U04 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej podejmującego decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka IP3A_K02 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna terminologię, rozumie zasady symulacji Monte Carlo - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zastosować symulację Monte Carlo w procesie oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi zinterpretować rezultaty analizy Monte Carlo - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić skalę odpowiedzialności społecznej podejmującego decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

W trakcie zajęć student zapoznaje się z problematyką ryzyka w klasycznej (deterministycznej) metodyce oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych. Poznaje symulację stochastyczną Monte Carlo, terminologię z nią związaną, oraz zasady jej stosowania w procesach oceny ekonomicznej różnorakich projektów. W trakcie zajęć student nabywa umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do wykonywania symulacji Monte Carlo.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Wykonanie projektu 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Przygotowanie do zajęć 16 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Pozytywna ocena z projektu – 30%, średnia wszystkich ocen z kolokwiów – 70%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Oceny negatywne z kolokwium wchodzą do średniej; warunkiem kwalifikacji jest zaliczenie (pozytywna ocena) wszystkich kolokwiów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Evans J.R, Olson D.L., 1999, “Statistics, Data Analysis, and Decision Modeling”, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, str. 328, ISBN 0-13-020545
Palisade Corp., 2015, “Guide to @RISK”, http://www.palisade.com/downloads/documentation/7/EN/RISK7_EN.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Saługa P., 2006, “Wycena górniczych projektów inwestycyjnych w aspekcie doboru stopy dyskontowej”, seria wydawnicza: “Od wyceny wartości złoża do likwidacji kopalni”, Wyd. IGSMiE PAN, str. 132, ISBN 83-60195-05-6;
Saługa P., 2009, “Ocena ekonomiczna projektów i analiza ryzyka w górnictwie”, Studia, Rozprawy, Monografie, 152, Wyd. IGSMiE PAN, str. 278, ISBN 978-83-60195-37-6

Informacje dodatkowe:

Brak