Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Integration and coordination in operations management
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-010-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Understands the principle and significance of integration and coordination in operational management. IP3A_W02 Egzamin
M_W002 Knows basic models of operational planning problems involving integration and coordination. IP3A_W03, IP3A_W02 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Is able to recognise flaws in known optimisation models for operational planning and to define objectives of new research projects. IP3A_U02, IP3A_U03, IP3A_U04 Egzamin
M_U002 Is able to classify operational planning problem involving integration and coordination and apply appropriate model. IP3A_U05, IP3A_U04 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Understands the principle and significance of integration and coordination in operational management. - - - - + - - - - - -
M_W002 Knows basic models of operational planning problems involving integration and coordination. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Is able to recognise flaws in known optimisation models for operational planning and to define objectives of new research projects. - - - - + - - - - - -
M_U002 Is able to classify operational planning problem involving integration and coordination and apply appropriate model. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Integration and coordination are very popular terms in operations management, although their meaning is not clear for many managers and scientists. In this course many different models of operational planning problems are presented and discussed in which coordination and/or integration play the key role. Finally the relationship and the sense of these two terms will be analysed.

 1. Integrated production and distribution planning
  • Classification of problems
  • Production-Transportation Problems
  • Lot-sizing and vehicle routing
  • Machine scheduling and vehicle routing
 2. Negotiation-based collaborative planning
 3. Decomposition versus integration
 4. Planning process in hierarchical systems
 5. Single product, steady demand lot sizing
 6. Multiple products, joint (coordinated) lot sizing .

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Written exam

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Basic mixed integer programming problems and models.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Adulyasak, Y., Cordeau, J.-F. and Jans, R. (2015). The production routing problem: A review of formulations and solution algorithms, Computers & Operations Research 55(0): 141-152.
 2. Axster, S. (2001). A note on stock replenishment and shipment scheduling for vendor-managed inventory systems, Management Science 47(9): 1306-1310. URL: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.47.9.1306.9782
 3. Benjamin, J. (1989). An analyst of inventory and transportation costs in a constrained network., Transportation Science 23(3): 177-183.
 4. Çetinkaya, S. (2005). Coordination of inventory and shipment consolidation decisions: A review of premises, models, and justi cation, in J. Geunes, E. Akali, P. Pardalos, H. Romeijn and Z.-J. Shen (eds), Applications of Supply Chain Management and E-Commerce Research, Vol. 92 of Applied Optimization, Springer US, pp. 3-51.
 5. Çetinkaya, S. and Lee, C.-Y. (2000). Stock replenishment and shipment scheduling for vendor-managed inventory systems, Management Science 46(2): 217-232. URL: http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.46.2.217.11923
 6. Chen, T.-H. and Chen, J.-M. (2005). Optimizing supply chain collaboration based on joint replenishment and channel coordination, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 41(4): 261-285. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554504000481
 7. Chen, Z.-L. (2004). Integrated production and distribution operations, in D. Simchi- Levi, S. Wu and Z.-J. Shen (eds), Handbook of Quantitative Supply Chain Analysis, Vol. 74 of International Series in Operations Research & Management Science, Springer US, pp. 711-745.
 8. Dudek, G. (2004). Collaborative Planning in Supply Chains: A N? egotiation-based Approach, Lecture Notes in Economics Series, Springer-Verlag. URL: http://books.google.pl/books?id=GOpJL XZZxsC
 9. Dudek, G. and Stadtler, H. (2005). Negotiation-based collaborative planning between supply chains partners, European Journal of Operational Research 163(3): 668-687. Supply Chain Management and Advanced Planning. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221704000244
 10. Erenguc, S. S., Simpson, N. C. and Vakharia, A. J. (1999). Integrated production/distribution planning in supply chains: An invited review, European Journal of Operational Research 115(2): 219-236.
 11. Kaczmarczyk, W. (2008). Partial coordination may increase overall costs in supply chains, Decision Making in Manufacturing and Services 2(2): 47-62.
 12. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. and Tirpak, T. (2006). Production planning and coordination in customer driven supply chains, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Vol. 3, Komitet Transportu PAN, pp. 81-89.
 13. Sarmah, S., Acharya, D. and Goyal, S. (2006). Buyer vendor coordination models in supply chain management, European journal of operational research 175(1): 1- 15.
 14. Schneeweiss, C. (1999). Hierarchies in Distributed Decision Making, Springer.
 15. Silver, E. A., Pyke, D. F. and Peterson, R. (1998). Inventory Management and Production Planning and Scheduling, Wiley.
 16. Stadtler, H. (2009). A framework for collaborative planning and state-of-the-art, OR Spectrum 31(1): 5-30. URL: http://dx.doi.org/10.1007/s00291-007-0104-5
 17. Ullrich, C. A. (2013). Integrated machine scheduling and vehicle routing with time windows, European Journal of Operational Research 227(1): 152-165.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Kaczmarczyk, W., Sawik, T., Schaller, A. and Tirpak, T. (2006). Production planning and coordination in customer driven supply chains, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Vol. 3, Komitet Transportu PAN, pp. 81-89.
 2. Kaczmarczyk, W. (2008). Partial coordination may increase overall costs in supply chains, Decision Making in Manufacturing and Services 2(2): 47-62.
 3. W. Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
Informacje dodatkowe:

None