Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Life Cycle Assessment
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-011-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym IP3A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu IP3A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców IP3A_K02 Esej
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań IP3A_K03 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować wybrane elementy techniki realizacji projektu z uwzględnieniem planowania zadań, zasobów i kosztów projektu - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców - - - - + - - - - - -
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie (1 ECTS):

70% Projekt
30% Ustne zaliczenie

Egzamin (3 ECTS):

50% Projekt
50% Ustny egzamin
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii — Uncertainty assessment by Monte Carlo Simulation in stochastic analysis in manufacturing process chains and ecology / Bogusław BIEDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 180, 1 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 219).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak