Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modelowanie zadań planowania operacyjnego
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-012-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zadania planowania operacyjnego. IP3A_W01 Egzamin
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań planowania operacyjnego. IP3A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania planowania operacyjnego i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. IP3A_U01, IP3A_U05 Egzamin
M_U002 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania planowania operacyjnego i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. IP3A_U02, IP3A_U03, IP3A_U04 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zadania planowania operacyjnego. - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań planowania operacyjnego. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania planowania operacyjnego i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania planowania operacyjnego i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Na wykładzie przedstawione zostaną wybrane zagadnienia związane z modelowaniem zadań planowania operacyjnego: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Wykład obejmować będzie przed wszystkim modele programowania (liniowego) całkowitoliczbowego mieszanego (ang. mixed integer programming, MIP).

 1. Modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych (LSS)
  • Klasyfikacja modeli podstawowych
  • Modelowanie popytu zależnego
  • Nierówności odcinające i przeformułowania modeli
  • Modele dla maszyn równoległych
  • Modele dla długich przezbrojeń
  • Inne kierunki badań
 2. Planowanie projektów przy ograniczonych zasobach (RCPSP)
  • Modele liniowe bez ograniczeń
  • Modele dyskretne z ograniczeniami
  • Modele z wieloma zasobami
  • Modele z alternatywnymi marszrutami (ang. multi mode)
  • Modelowanie procesów produkcyjnych: partii, równoczesnego rozpoczęcia lub zakończenia operacji, produkcji bez przerw itp.
  • Inne kierunki badań
 3. Wybrane zagadnienia teorii szeregowania zadań (na maszynach)
  • Specyfika zadań harmonogramowania produkcji
  • Klasyfikacja podstawowych modeli
  • Modele dla zagadnienia przepływowego
  • Modele dla zagadnienia gniazdowego

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie (1 ECTS):
Ocena ze sprawdzianu. Wymagania: znajomość podstawowych modeli i metod, a także klasyfikacji i podstawowych własności innych rozważanych modeli i metod.

Egzamin (3 ECTS):
Ocena z egzaminu. Wymagania: znajomość wszystkich rozważanych modeli i metod.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowy kurs programowania liniowego całkowitoliczbowego mieszanego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Tadeusz Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.
 2. H. Paul Williams, Model Building in Mathematical Programming, Wiley, 2013.
 3. W. Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
 4. Stefan Voß, David L. Woodruff, Introduction to Computational Optimization Models for Production Planning in a Supply Chain, Springer, 2006.
 5. Andreas Drexl, Alf Kimms, Lot sizing and scheduling – Survey and extensions, European Journal of Operational Research 99 (1997) pp. 221-235.
 6. Horst Tempelmeier, Lisbeth Buschkuhl, Dynamic multi-machine lotsizing and sequencing with
  simultaneous scheduling of a common setup resource, Int. J. Production Economics 113 (2008) pp. 401–412.
 7. Daniel Quadt, Heinrich Kuhn, Capacitated Lot-Sizing and Scheduling with Parallel Machines, Back-Orders, and Setup Carry-Over, Naval Research Logistics, Vol. 56 (2009) pp. 366-384.
 8. Alf Kimms, A genetic algorithm for multi-level, multi-machine lot sizing and scheduling, Computers & Operations Research 26 (1999) pp. 829-848.
 9. Sonke Hartmann, Project Scheduling under Limited Resources, Springer, 1999.
 10. Perspectives In Modern Project Scheduling, edytorxzy Joanna Jozefowska, Jan Węglarz, Springer 2006.
 11. Klaus Neumann, Christoph Schwindt, Activity-on-node networks with minimal and maximal time lags
  and their application to make-to-order production, OR Spektrum (1997) 19, pp. 205-217.

Uwaga! Wymienione książki Springera są dostępne w BG AGH na Springer Link w formacie PDF.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Kaczmarczyk, W. (2009c). Modelling multi-period set-up times in the proportional lot-sizing problem, Decision Making in Manufacturing and Services 3(1-2), pp. 15-35.
 2. Kaczmarczyk, W. (2009d). Inventory cost settings in small bucket lot-sizing and scheduling models, Total Logistic Management 2: 27-36.
 3. Kaczmarczyk, W. (2011). Proportional lot-sizing and scheduling problem with identical parallel machines, International Journal of Production Research 49(9), pp. 2605-2623.
 4. W. Kaczmarczyk, Wybrane modele planowania wielkości i szeregowania partii produkcyjnych, Wydawnictwa AGH, seria Rozprawy i Monografie, nr 223, Kraków, 2011
Informacje dodatkowe:

Brak