Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne metody zarządzania jakością
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-013-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Feliks Jerzy (jfeliks@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Michalski Marek (Marek.Michalski@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania jakością. IP3A_W03, IP3A_W01 Egzamin,
Projekt
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności w zakresie zarządzania jakością. IP3A_U01 Egzamin,
Projekt
M_U002 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu w zakresie zarządzania jakością. IP3A_U05 Egzamin,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Student przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań w zakresie zarządzania jakością. IP3A_K03 Egzamin,
Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności w zakresie zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjające dalszemu rozwojowi naukowemu w zakresie zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań w zakresie zarządzania jakością. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
Nowoczesne metody zarządzania jakością

  1. Podstawy nowoczesnych metod zarządzania jakością
  2. Aspekty jakościowe nowoczesnych metod zarządzania jakością
  3. Nowoczesne ilościowe metody zarządzania jakością
  4. Metody eksperckie w zarządzaniu jakością

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 15 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie (1 ECTS):
100% projekt

Egzamin (3 ECTS):
50% projekt
50% egzamin

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Adam HAMROL: Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2008
Robert KARASZEWSKI: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK, Toruń 2009
Tadeusz SIKORA, Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Wyd. Uniw. Ekonom., Kraków 2010
„ABC jakości”, „Problemy jakości”
Normy PN-ISO serii 9000, 14000; PN-N 18000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wspomaganie analizy systemów pomiarowych (MSA) — Computer-aided measurement system analysis / J. FELIKS, A. LICHOTA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 169–174. — Bibliogr. s. 174,
Kryteria akceptacji systemów pomiarowych wykorzystywanych w kontroli jakości w oparciu o analizę MSA : streszczenie — Acceptance criteria for measurement systems used in quality control based on the MSA analysis : abstract / Jerzy FELIKS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków

Informacje dodatkowe:

Brak