Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optymalizacja w łańcuchach dostaw
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-014-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. inż. Sawik Tadeusz (sawik@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zadania optymalizacji w łańcuchach dostaw IP3A_W01 Egzamin
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań optymalizacji w łańcuchach dostaw. IP3A_W03 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. IP3A_U01, IP3A_U05 Egzamin
M_U003 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. IP3A_U02, IP3A_U03, IP3A_U04 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe zadania optymalizacji w łańcuchach dostaw - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna techniki modelowania podstawowych zdań optymalizacji w łańcuchach dostaw. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zidentyfikować rodzaj zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zastosować do jego opisu odpowiednie modele. - - - - + - - - - - -
M_U003 Potrafi wskazać oryginalne cechy zdania optymalizacji w łańcuchach dostaw i zdefiniować na tej podstawie cele projektu badawczego. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Optymalizacja przepływów materiałowych, informacyjnych i finansowych poprzez sieć organizacji w celu wytworzenia i dostarczenia konsumentowi produktu lub usługi oraz zapewnienia rentowności i ciągłości procesów poprzez koordynację działań i współpracę pomiędzy partnerami w sieci.

 • Wiedza o budowie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw towarów i usług.
 • Wiedza z zakresu metod i modeli matematycznych stosowanych w optymalizacji łańcuchów dostaw.
 • Rozpoznawanie problemów optymalizacyjnych w łańcuchach dostaw.
 • Umiejętność budowy modeli matematycznych i doboru metody rozwiązania dla problemów optymalizacyjnych w łańcuchach dostaw.
 1. Łańcuch dostaw, sieci łańcuchów dostaw, przykłady łańcuchów dostaw produktów lub usług.
 2. Problemy optymalizacyjne w łańcuchach dostaw. Modelowanie matematyczne problemów optymalizacyjnych w łańcuchach dostaw: funkcje celu (koszty a poziom obsługi), ograniczenia, zmienne decyzyjne.
 3. Problemy optymalizacji przepływów w łańcuchach dostaw.
 4. Zastosowania prawa Little’a do analizy łańcuchów dostaw w stanach ustalonych.
 5. Problemy rozdziału w czasie i przestrzeni zasobów i zadań w sieciach dostaw.
 6. Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw. VMI, Bullwhip effect.
 7. Wielokryterialne modele portfelowe dla problemów wyboru dostawców. Uwzględnienie ceny, jakości, punktualności dostaw oraz upustów zależnych od wielkości lub wartości zamówienia.
 8. Zagregowanie planowanie w łańcuchach dostaw. Zastosowania modeli programowania całkowitoliczbowego mieszanego.
 9. Szeregowanie zadań w łańcuchach dostaw. Zastosowania modeli programowania całkowitoliczbowego mieszanego.
 10. Problemy zarzadzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Ryzyko operacyjne a ryzyko przerywania przepływów. Neutralność a awersja do ryzyka. Miary ryzyka, percentylne miary ryzyka: VaR i CVaR.
 11. Zastosowania modeli programowania stochastycznego do zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw. Stochastyczne modele programowania całkowitoliczbowego mieszanego.
 12. Wybór dostawców w łańcuchach dostaw zagrożonych przerywaniami przepływów. Modele portfelowe neutralne i awersyjne względem ryzyka.
 13. Zarządzanie przychodami w łańcuchach dostaw. Limity rezerwacji, poziomy ochronne, ceny ofertowe. Dwuklasowy model Littlewood’a. Modele wieloklasowe.
 14. Zastosowania nowych technologii informatycznych w łańcuchach dostaw: identyfikacja RFID.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 42 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie (1 ECTS):
Ocena ze sprawdzianu. Wymagania: znajomość podstawowych modeli i metod, a także klasyfikacji i podstawowych własności innych rozważanych modeli i metod.

Egzamin (3 ECTS):
Ocena z egzaminu. Wymagania: znajomość wszystkich rozważanych modeli i metod.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. A. Dolgui, J.M. Proth (2009): Supply Chain Engineering: Useful methods and techniques, Springer, Berlin.
 2. T. Sawik (1998): Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania. AGH, Kraków.
 3. T. Sawik (1999): Production Planning and Scheduling in Flexible Assembly Systems. Springer, Berlin.
 4. T. Sawik (2011): Scheduling in Supply Chains Using Mixed Integer Programming. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
 5. J. F. Shapiro (2001); Modeling the Supply Chain. Duxbury, Pacific Grove, CA (USA).
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. T. Sawik (1998): Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania. AGH, Kraków.
 2. T. Sawik (1999): Production Planning and Scheduling in Flexible Assembly Systems. Springer, Berlin.
 3. T. Sawik (2011): Scheduling in Supply Chains Using Mixed Integer Programming. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA.
Informacje dodatkowe:

Brak