Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy informatyczne zarządzania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-016-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Petryshyn Lubomyr (lpetrysh@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiadać znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką Informatycznych Systemów Zarządzania IP3A_W03, IP3A_W02 Egzamin,
Projekt inżynierski
M_W002 posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań z zakresu Systemów Informatycznych Zarządzania IP3A_W03, IP3A_W02 Egzamin,
Projekt inżynierski
Umiejętności
M_U001 potrafić opisać i zinterpretować złożone zjawiska w informatycznych systemach zarządzania oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności, IP3A_U02, IP3A_U01, IP3A_U03, IP3A_U05 Projekt inżynierski
M_U002 potrafić zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu systemów informatycznych zarządzania, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej, IP3A_U02, IP3A_U01, IP3A_U03, IP3A_U05 Projekt inżynierski
Kompetencje społeczne
M_K001 mieć świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej procesów i systemów informatycznych, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców IP3A_U02, IP3A_U03 Egzamin,
Projekt inżynierski
M_K002 przejawiać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych procesów i systemów informatycznych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac adawczych oraz propagowaniu wyników badań IP3A_U02, IP3A_U03 Egzamin,
Projekt inżynierski
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiadać znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką Informatycznych Systemów Zarządzania - - - - + - - - - - -
M_W002 posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań z zakresu Systemów Informatycznych Zarządzania - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafić opisać i zinterpretować złożone zjawiska w informatycznych systemach zarządzania oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności, - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafić zdefiniować cele naukowe oryginalnego projektu systemów informatycznych zarządzania, dobrać właściwe metody ich osiągnięcia, opracować adekwatną procedurę badawczą oraz efektywnie ją zastosować w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej, - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 mieć świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej procesów i systemów informatycznych, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców - - - - + - - - - - -
M_K002 przejawiać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych procesów i systemów informatycznych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac adawczych oraz propagowaniu wyników badań - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Ujęcie systemowe informacyjnych systemów informatycznych zarządzania.
Systemy informatyczne a zmiany organizacyjne.
Podstawy teoretyczne informatyki.
Przepływ informacji.
Analiza i organizacja przepływu procesów informacyjnych.
Analiza systemów zarządzania.
System informacyjny zarządzania.
Podstawy i zagadnienia analizy funkcji systemowych
Modelowanie procesów informacyjnych organizacji.
Metody obiektowe i społeczne w analizie i projektowaniu systemów zarządzania.
Tworzenie systemu informatycznego.
Rozwiązania technologiczne, techniczne i komunikacyjne procesów informacyjnych w systemach zarządzania.
Składowe systemu komputerowego.
Aplikacje biznesowe w dobie Internetu.
Przykłady wdrożeń systemów, rynek systemów informatycznych w Polsce

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Szczegóły warunków uczestnictwa oraz zaliczania przedmiotu są podawane na pierwszym wykładzie przez osobę prowadzącą przedmiot.

Ocena końcowa za 1 punky ECTS zobowiązuję obronę z pozytywnym wynikiem sprawozdań ze wszystkich prac laboratoryjno-projektowych.

Ocena końcowa za 3 punky ECTS zobowiązuję obronę z pozytywnym wynikiem projektu z prac projektowych oraz egzamin końcowy (pisemny/ustny) z części teoretycznej.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana znajomość analizy i projektowania systemów informatycznych, inżynierii oprogramowania, podstaw architektury komputerów, metod pozyskiwania wiedzy z danych, umiejętności korzystania z komputera i sieci.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

• Adamczewski P. Wdrożeniowe uwarunkowania zintegrowanych systemów informatycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1998.
• Beynon-Davies P. Inżynieria systemów informacyjnych. WNT, wyd III, W-wa, 1999.
• Flasiński M. Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych. WNT, 1997.
• Płodzień J., Stemposz E. Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Wyd. PJWSTK, W-wa, 2003.
• Roszkowski J. Analiza i projektowanie strukturalne. Helion, wyd.II
• Wrycza S. Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. PWN, Warszawa, 1999.
• Yourdon E. Współczesna analiza strukturalna. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Petryshyn L.B. Theory of digital data processing in the ICT. In monography Advances in ICT for Business, Industry and Public Sector. Springer International Publishing Switzerland. 2015. –pp. 157-170.

Architecture of the multiprocessor computerized management systems / Lubomyr PETRYSHYN, Dariusz SALA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 185–199.

Topological synthesis of basic information networks / Lubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko // W: Metodyczno-instrumentalne aspekty inżynierii produkcji = The methodical and instrumental aspects of production engineering / red. nauk. Marek Dudek, Aneta Madyda, Dariusz Sala, Wiesław Waszkielewicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0558). — ISBN: 978-83-7464-705-2. — S. 208–222.

Fundamentals of positional additive numeral systems / L. B. PETRYSHYN, M. L. Petryshyn // W: Tezi dopovìdej četvertoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Metodi ta zasobi koduvannâ, zahistu j ušìl’nennâ ìnformacìï» : m. Vìnnicâ, Ukraïna, 23–25 kvìtnâ 2013 roku / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [etc.]. — Vìnnicâ : PP «TD «Edel’vejs ì K», 2013. — S. 28–31.

Theoretical foundations of digital signal processing / PETRYSHYN Lubomyr // W: ICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2nd international conference : 25.–29. March 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — 1 dysk optyczny. — ISSN 1339-231X. — ISBN 978-80-554-0648-0. — S. 352–357.

Sintez sistemy diskretnyh rekursivnyh funkcij i svojstva sistem rekursivnogo kodirovaniâ dannyh — [Synthesis of digital recursive functions and recursive data encodind systems properties] / L. B. PETRYSHYN // W: Informacionnye tehnologii i sistemy v upravlenii, obrazovanii, nauke : monografiâ / Ministerstvo Obrazovanija i Nauki Ukrainy. — Har’kov : Vidavnictvo „Cifrova drukarnâ No 1”, 2013. — ISBN: 978-617-7017-37-9. — S. 191–205.

Optimization of the distributed computerized control systems / Lûbomir PETRYSHYN // W: Informacje i marketing w działalności organizacji :monografia = Information and marketing in activities of organization : [monograph] / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-42-3. — S. 9–21.

A new recurrence data encode method in information systems of management — Nowa rekurencyjna metoda kodowania danych w informatycznych systemach zarządzania / Anastasia Kostiuk, Lubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012.

Theoretical design bases of multiprocessors information systems of management / Lubomyr PETRYSHYN, Lûbmir Petrišin // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18].

Converting information forms in the Galois coding systems / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji = Conditions and methodological aspects of development of organization : monografia / red. nauk. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN 978-83-62292-75-2. — S. 281–302.

Philosophical and theoretical-numerical aspects of form transformation and information encoding in control system / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania = Concepts, models, methods and techniques of management : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN 978-83-62292-85-1. — S. 25–42.

Theoretical bases of the functional analysis of information streams and coding of messages in management systems / Lyubomyr PETRYSHYN // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola = Management of production – planning, production, optimization and control : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN 978-83-62292-76-9. — S. 227–244.

To theoretical bases of information encoding / Lyubomyr PETRYSHYN, Aleksej Borisenko // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem = Enterprise management : teoria i praktyka = theory and practice : XI międzynarodowa konferencja naukowa = XI international scientific conference : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN 978-83-7464-242-2. — S. 116–125.

Methods of digital information processing in management systems / Lyubomyr PETRYSHYN, Oleksiy Borysenko, Oleksander Mal’ko // W: Zarządzanie organizacjami – finanse, produkcja, informacja = Management of organizations – finances, production, information / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN 978-83-60714-79-9. — S. 208–220.

Informacje dodatkowe:

• „Vademecum teleinformatyka” IDG Poland S.A. 2000.
• Banachowski L. Bazy danych. Tworzenie aplikacji. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, W-wa, 1998.
• Dziuba D.T. Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej. Nowy Dziennik Sp. z o.o., seria: Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa, 2001.
• Górski J. (red.) Inżynieria oprogramowania w projekcie informatycznym. wyd. II, Mikom, 2000.
• Jaszkiewicz A. Inżynieria oprogramowania. Helion
• Kisielnicki J., Sroka H. Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 1999.
• Lech P. Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin, Warszawa, 2003.
• Nowicki A. (red.) Informatyka dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1997.
• Pomykała J.M., Pomykała J.A. Systemy informacyjne. MIKOM, W-wa, 1999.
• Riordan R.M. Projektowanie systemów relacyjnych baz danych. RM, W-wa, 2000.
• Stefanowicz B. (red.) Wstęp do informatyki. Wydawnictwo SGH, Warszawa,1999.
• Stefanowicz B. (red.), Wstęp do informatyki, Wydawnictwo SGH, Warszawa, 1999.