Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie miastem przyszłości
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-017-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. inż. Mikulik Jerzy (jmikulik@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 zna podstawowe definicje związane z inteligentnym: budownictwem, transportem, bezpieczeństwem fizycznym i społecznym IP3A_W02 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 umie zinterpretować inteligentne systemy budownictwa IP3A_U01 Kolokwium
M_U002 umie zinterpretować inteligentne systemy transportu IP3A_U01 Kolokwium
M_U003 umie zinterpretować inteligentne systemy bezpieczeństwa fizycznego i społecznego IP3A_U01 Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 zna podstawowe definicje związane z inteligentnym: budownictwem, transportem, bezpieczeństwem fizycznym i społecznym - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie zinterpretować inteligentne systemy budownictwa - - - - + - - - - - -
M_U002 umie zinterpretować inteligentne systemy transportu - - - - + - - - - - -
M_U003 umie zinterpretować inteligentne systemy bezpieczeństwa fizycznego i społecznego - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

1. Definicje i klasyfikacje miast przyszłości
2. Inteligentne budynki
3. Systemy bezpieczeństwa fizycznego
4. Systemy bezpieczeństwa społecznego
5. Inteligentny transport

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena pozytywna z ustnego sprawdzianu wiedzy nabytej

Wymagania wstępne i dodatkowe:

nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ocena bezpieczeństwa budynku inteligentnego z zastosowaniem metody formalnej oceny bezpieczeństwa — [Safety assessment of intelligent building using the method of formal safety assessment] / Magdalena KRZYWDA, Jerzy MIKULIK // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 121–132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 132, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts.

Informacje dodatkowe:

Brak