Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium 1
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-201-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauki związanej z prowadzonymi lub planowanymi badaniami. IP3A_W03, IP3A_W01, IP3A_W02 Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi krytycznie oceniać publikacje naukowe w obszarze prowadzonych badań: ocenić i uzasadnić ich znaczenie, wskazać oryginalne elementy i praktyczne zastosowania. IP3A_U02, IP3A_U04, IP3A_U03 Prezentacja,
Referat
M_U004 Potrafi samodzielnie zdobywać i prezentować wiedzę o najnowszych metodach i wynikach naukowych. IP3A_U05, IP3A_U06 Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje się profesjonalizmem, samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej. IP3A_K01 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauki związanej z prowadzonymi lub planowanymi badaniami. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi krytycznie oceniać publikacje naukowe w obszarze prowadzonych badań: ocenić i uzasadnić ich znaczenie, wskazać oryginalne elementy i praktyczne zastosowania. - - - - - + - - - - -
M_U004 Potrafi samodzielnie zdobywać i prezentować wiedzę o najnowszych metodach i wynikach naukowych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Wykazuje się profesjonalizmem, samodzielnością myślenia i niezależnością poglądów w dyskusji naukowej. - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

W ramach seminarium zaproszeni goście i sami doktoranci wygłaszają referaty z inżynierii produkcji.

Każdy doktorant musi napisać i wygłosić co najmniej jeden referat w roku. Tematem referatu powinna być własna praca badawcza referującego.

Doktoranci pierwszego roku w ramach swojego referatu mogą też przedstawić aktualny stan wiedzy i kierunki badań wybranej dziedziny naukowej. Wybór tematu należy uzgodnić z opiekunem naukowym. Dziedzina powinna być zdefiniowana na tyle wąsko, by prelegent był w stanie zapoznać się najnowszymi wynikami badań i zreferować je w dostępnym czasie.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z seminarium wyznaczana jest jako średnia ocen za wszystkie referaty.

Ocena za każdy referat jest średnią ocen według następujących kryteriów:

  1. Czy temat referatu jest trudny, złożony?
  2. Czy oparty jest na najnowszej, międzynarodowej literaturze naukowej?
  3. Czy referujący dobrze zna opisywaną tematykę?
  4. Czy referował jasno i zwięźle?
  5. Czy przekonująco uzasadnił, że rozważane zagadnienia, prezentowane metody lub wyniki są ważne, np. mogą znaleźć praktyczne zastosowania?

Wymagana jest obecność na 50% seminariów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

W doborze literatury pomocy udziela opiekun naukowy doktoranta.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Szczegółowe wymogi odnośnie referatów, zasady ich zgłaszania oraz harmonogram ogłaszane są na platformie e-learningowej.