Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkolenie dydaktyczne
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-202-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Kapralska Łucja (lkapral@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. zw. dr hab. Fiut Ignacy (isfiut@agh.edu.pl)
dr Grzegorzewska Maria (mkgrzegorzewska7@gmail.com)
Kwiatek Wojciech (wojciech.kwiatek@gmail.com)
Okońska-Walkowicz Anna (anna.okonska-walkowicz@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Słuchacz zna i rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. IP3A_W05 Aktywność na zajęciach
M_W002 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. IP3A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki IP3A_U07 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. IP3A_K02, IP3A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Słuchacz zna i rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. + - - - - - - - - - -
M_W002 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela, , zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Filozofia edukacji, Współczesne tendencje i kierunki edukacji

  Wykłady poświęcone są współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją: podstawy antropologii edukacji: relacje nauczyciel – uczeń w perspektywie historycznej i współczesne, model edukacji formującej – zamykającej ucznia i model formujący – otwierający ucznia na świat, relacje edukacji jak procesu z rozwojem i partycypacją w nauce, państwie, narodzie i polityce.
  Przedstawiają także • Megatrendy edukacji – Innowacja i społeczeństwo oparte na wiedzy, cele polityki spójności, nowe podejście do strategii lizbońskiej – jej cele strategiczne, program Long Wide Learning a szkoła wyższa, Szkolnictwo wyższe jego zadania wobec wyzwań XXI wieku i panujących tendencji edukacyjnych i społecznych.
  • Zarządzanie jakością w edukacji. Zasady TQM, Cykl Deminga a projektowanie pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, 14 punktów zarządzania jakością w edukacji, Model Jurana, Doktryna jakości A. Blikle, stała ewaluacja wdrazanych projektów jako element zarządzania jakością w edukacji i sprzymierzeniec w codziennej pracy.

 2. Podstawy Dydaktyki szkoły wyższej .Projektowanie w dydaktyce

  1. Wprowadzenie do dydaktyki: ( Definicja, zadania, rys historyczny i podział dydaktyki, Metody nauczania i zasady kształcenia, Zachowania w procesie uczenia się – style uczenia się – model uczenia się)
  2. Podstawy efektywnych zajęć edukacyjnych – konspekt zajęć
  3. Operacjonalizacja celów istotnym czynnikiem planowania dydaktycznego – rozpoznawanie celów, zamiana celów ogólnych na szczegółowe,
  4. Konspekt zajęć – planowanie zajęć edukacyjnych,
  5. Zasady przygotowania pomocy dydaktycznych – analiza użyteczności zastosowania wybranych pomocy dydaktycznych, wypracowanie zasad przygotowania pomocy ich opracowanie i prezentacja,
  6. Aktywizacja studentów zwiększeniem efektywności nauczania – praktyczne zastosowanie wybranych metod aktywizujących

 3. Psychologiczne podstawy dydaktyki

  1. Do czego jest nam potrzebna psychologia? (Rola psychologii naukowej w kształtowaniu “świadomości psychologicznej” nauczyciela akademickiego, psychologia jako wiedza powszechnie użyteczna
  2. Psychiczne mechanizmy regulacji zachowania człowieka i ich znaczenie w kreowaniu i funkcjonowaniu sytuacji pedagogicznych ( Procesy poznawcze ( Procesy emocjonalne jako specyficzna klasa psychicznych mechanizmów regulacyjnych)
  3. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności ( Osobowe różnice indywidualne jako źródło zróżnicowanych zachowań nauczyciela i studenta w sytuacjach pedagogicznych ,Teoretyczne i pragmatyczne aspekty psychologii różnic indywidualnych, Geneza różnic indywidualnych
  4. Psychologiczne podstawy kreowania sytuacji pedagogicznych przez nauczyciela akademickiego ( Charakterystyka najczęściej występujących sytuacji dydaktycznych, względnienie psychologicznego kontekstu tych sytuacji

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach praktycznych 4 godz
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 4 godz
Wykonanie projektu 10 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
Zajęcia kończą się zaliczeniem na podstawie obecności i konspektu zajęć ze studentami
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Wymagana jest obecność na zajęciach. W przypadku uzasadnionej nieobecności należy skontaktować się z wykładowcą w celu ustalenia sposobu zaliczenia braku

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Arends R.I.: Uczymy się nauczać. WSiP. Warszawa 1994. Wyd 3 zmienione
Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie
Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. WSiP. Warszawa 2004
K. Kruszewski. „Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela” PWN 1994
Jadwiga Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” wyd. AU Omega, Suwałki 2000
Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. red. K. Kruszewski. PWN. Warszawa 1994
K. Rau, E.Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów” G&P Poznań2000
Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.
Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
Brégy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974
A.J.Fazlagic, Marketingowe zarządzanie szkołą CODN W-wa 2008
A.J.Fazlagic,Edukacja dla Modernizacji i rozwoju. III Kongres obywatelski

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Doktryna jakości w szkole — [The quality aspects of school management] / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // Edukacja i Dialog. — 2001 nr 8 s. 44–51
Potrzeba świadomości kultury szkoły — Need for the awareness of school organizing culture / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // W: Kultura organizacyjna szkoły / pod red. Ewy Augustyniak. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0315). — ISBN 978-83-7464-201-9. — S. 145–151
Szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego a edukacja alternatywna — [The schools led by the CEA and modern approach to education] / Anna OKOŃSKA-WALKOWICZ // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego ; Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. — Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls”, 2001. — S. 419–429
Stres w pracy oraz Syndrom Wypalenia Zawodowego we współczesnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej — [Work stress and professional burnout syndrome in contemporary socioeconomic reality] / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 259–282. — Bibliogr. s. 279–280

Relacje człowiek-praca a syndrom wypalenia się — The relations between man, work and burnout syndrome / Maria Katarzyna GRZEGORZEWSKA // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2014 nr 10, s. 61–72. — Bibliogr. s. 68–72. — Dod. afiliacja Autorki: Wyższa Szkoła Ekonomiki i Informatyki w Krakowie

B. Górska, B. Józefiak, W. M. Kwiatek, J. Sawicki, J. Ślósarz I. Wroński – Zbiór arkuszy egzaminacyjnych i zadań maturalnych z fizyki – Matura 2002, OMEGA, Kraków 2001. ISBN 83-7267-039-0
W. M. Kwiatek, J. Ogar, I. Wroński – Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum cz. 1, Oficyna Wydawnicza INDEKS, Kraków 2002. ISBN 83-913559-5-0
W. M. Kwiatek, J. Ogar, I. Wroński – Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum cz. 2, Oficyna Wydawnicza INDEKS, Kraków 2001. ISBN 913559-1-8
W. M. Kwiatek, J. Ogar, I. Wroński – Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum cz. 3, Oficyna Wydawnicza INDEKS, Kraków 2002. ISBN 83-913559-2-6
W. M. Kwiatek, I. Wroński – Fizyka i astronomia – zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, WSiP, Warszawa 2002. ISBN 83-02-08586-3
W. M. Kwiatek, I. Wroński – Pełne przygotowanie do matury z fizyki. Zadania maturalne, Zamkor, Kraków 2006 ISBN 978-83-88830-33-4
W. M. Kwiatek, Czy dobrze zdana matura gwarantuje powodzenie na studiach? Materiały XIII Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Łomża, 2008

Informacje dodatkowe:

Brak