Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka dydaktyczna 1
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-206-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zan metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych. IP3A_W05 Praca wykonana w ramach praktyki
Umiejętności
M_U001 Potrafi prezentować oraz popularyzować wyniki badań naukowych. IP3A_U07 Praca wykonana w ramach praktyki
M_U002 Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów i udostępnić je na platformie e-learningowej. IP3A_U06 Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim. IP3A_K04 Praca wykonana w ramach praktyki
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zan metody dydaktyczne stosowane w kształceniu dorosłych. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi prezentować oraz popularyzować wyniki badań naukowych. - - - - - - + - - - -
M_U002 Potrafi przygotować materiały dydaktyczne dla studentów i udostępnić je na platformie e-learningowej. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy oraz prawidłowego kształcenia na poziomie akademickim. - - - - - - + - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne:

Doktorant uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych na I lub II stopniu studiów, lub innych zajęć dydaktyczne.

Nadzór nad realizacją praktyk przez doktoranta sprawują zarówno opiekun naukowy doktoranta jak i wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.

  • Opiekun naukowy doktoranta odpowiedzialny jest za przydzielenie doktorantowi zajęć odpowiednich dla jego kwalifikacji i w miarę możliwości zbieżnych z jego pracą badawczą.
  • Jeśli wykładowcą odpowiedzialnym za przedmiot nie jest opiekun naukowy doktoranta, to opiekun musi dopilnować by doktorant odpowiednio wcześnie otrzymał od wykładowcy wskazówki i pomoc niezbędne do przygotowania zajęć.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 70 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Realizacja praktyk oraz ich zaliczenie 56 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie bez oceny.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Szkolenie BHP.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literaturę i pomoce niezbędne do przygotowania zajęć zapewnia wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Poziom merytoryczny prowadzonych zajęć gwarantuje wykładowca odpowiedzialny za przedmiot.

Informacje dodatkowe:

Szczegółowymi informacjami o praktykach realizowanych przez wszystkich doktorantów dysponuje Dział Planowania Dydaktyki.