Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami badawczymi
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-407-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
4
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Bieda Bogusław (bbieda@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związane j z obszarem prowadzonych badań IP3A_W01 Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniając ą najnowsze osiągnięcia naukowe.Zna techniki planowania i realizacji projektów IP3A_W02 Projekt
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności IP3A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjają ce dalszemu rozwojowi naukowemu Potrafi zarządzać ryzykiem projektu IP3A_U05 Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców IP3A_K02 Projekt
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań IP3A_K03 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związane j z obszarem prowadzonych badań + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada znacznie pogłębioną wiedzą zaawansowaną związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań uwzględniając ą najnowsze osiągnięcia naukowe.Zna techniki planowania i realizacji projektów + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opisać i zinterpretować złożone zjawiska w systemach produkcji i usług oraz odkrywać ich nowe aspekty lub zależności + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać własne kompetencje merytoryczne, metodologiczne, dydaktyczne i zarządcze sprzyjają ce dalszemu rozwojowi naukowemu Potrafi zarządzać ryzykiem projektu + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość: społecznego znaczenia prowadzonej działalności badawczej, potrzeby przyjęcia odpowiedzialności za jej efekty oraz korzyści z komunikowania zdobytej wiedzy na poziomie zrozumiałym przez docelowych odbiorców + - - - - - - - - - -
M_K002 Przejawia kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość w wyznaczeniu celów badawczych, poszukiwaniu dróg ich osiągania, pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności, organizacji przebiegu prac badawczych oraz propagowaniu wyników badań + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Elementarne pojęcia dotyczące zarządzania projektami
2. Poznanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami w ujęciu całościowym zgodnie z standardem Project Management Institute, metodyką PRINCE2 oraz standardem Unii Europejskiej w ramach 7 Ramowego Programu (2007-2012) obowiązującym również w Banku Światowym i Agendach ONZ – Project Cycle Management-Level 3 (najnowsza wersja).
3. Planowanie i realizacja projektów – plan bazowy, plany pośrednie, śledzenie realizacji projektu, metoda wartości wypracowanej
4. Koncepcje zarządzania projektem (projekty innowacyjne, projekty informatyczne).
5. Tworzenie rozwiązań w ramach zarządzania projektami.
6. Pojęcie ryzyka projektu. Analiza PERT oraz metoda ścieżki krytycznej

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 14 godz
Wykonanie projektu 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
50% Projekt
50% Ustny egzamin
Wymagania wstępne i dodatkowe:

1/ Wymagana znajomość Microsoft Project 2010 z pakietu Microsoft Office
2/ Wymagana znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel 2010 z pakietu Microsoft Office

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura

1. Zieliński Bogdan, Microsoft Project 2002 w praktyce. Wydawnictwo Translator s.c., Warszawa 2004.
2. Chatfield Carl, Johnson Tymothy Microsoft Office-Project 2003 krok po kroku. Wydawnictwo RM, Warszawa 2004.
3. Szyjewski Zdzisław, Zarządzanie Projektami Informatycznymi, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001. Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
4. Pawlak Marek, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
5. Midler Christophe, Zarządzanie Projektami-Przykład Samochodu Renault Twingo, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1994.
6. Brandenburg Henryk, Zarządzanie Projektami, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.

Oprogramowanie

1. Microsoft Office-Project 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak