Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie innowacjami
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-602-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
dr inż. Kowal Dominik (dkowal@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 1. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R. IP3A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W003 2. Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. IP3A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 1. Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych. IP3A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 1. Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących organizacji systemu innowacji i zarządzania innowacjami. Potrafi pracować w zespole. IP3A_K02, IP3A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 1. Ma wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania innowacjami w aspekcie organizacyjnym, społecznym i współpracy ze strefą B+R. + - - - - - - - - - -
M_W003 2. Student ma wiedzę i rozumie podstawowe zagadnienia związane zarządzaniem zasobami własności intelektualnej. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 1. Potrafi wykorzystać i połączyć wiedzę z różnych dziedzin oraz pozyskać dane do analizowania procesów i zjawisk innowacyjnych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 1. Wykazuje kreatywność w analizie i dyskusji problemów dotyczących organizacji systemu innowacji i zarządzania innowacjami. Potrafi pracować w zespole. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Istota oraz definicje pojęć innowacje, innowacyjność. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Proces innowacji. Realizacja i wdrażanie procesu innowacji. Modele procesu innowacji. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Ekosystem innowacji.
  Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
  Ochrona własności przemysłowej a działalność innowacyjna (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP)
  Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
  Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka.

 2. Istota oraz definicje pojęć innowacje, innowacyjność. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja. Źródła innowacji. Bariery innowacyjności. Cechy organizacji innowacyjnej. Proces innowacji. Realizacja i wdrażanie procesu innowacji. Modele procesu innowacji. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Ekosystem innowacji.
  Wybrane narzędzia i techniki stymulujące kreatywność. Metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.
  Ochrona własności przemysłowej a działalność innowacyjna (narzędzia ochrony i strategia zarządzania IP)
  Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.
  Wybrane zagadnienia związane z transferem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii. Przedsiębiorczość akademicka.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wynika z kolokwium zaliczeniowego obejmującego wybrane zagadnienia teoretyczne omawiane podczas wykładów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Podstawowa wiedza z marketingu, podstaw zarządzania.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zastosowanie, PWE, Warszawa 1992
2) Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Oficyna Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
3) Knosala R., Boratyńska-Sala A., Jurczyk-Bunkowska M., Moczała A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa 2014
4) Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa 2001
5) Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, PLACET, Warszawa 2010
6) Matusiak K.B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy, SGH, Warszawa 2010
7) Jasiński A., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006
8) Grudzewski W., I.Hejduk, Zarządzanie technologiami, Difin Warszawa 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Ogólne warunki zaliczenia i uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem studiów.