Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo patentowe i autorskie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-607-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
6
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kaczmarczyk Waldemar (wkaczmar@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
mgr Wściubiak Łukasz (lukaszwsciubiak@o2.pl)
dr inż. Rosół Patrycja (patrycja@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu prawa patentowego i autorskiego potrzebną do zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. IP3A_W04 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotowywać publikacje o charakterze naukowym oraz prezentować wyniki badań nie naruszając prawa autorskiego i patentowego. IP3A_U06 Egzamin
M_U002 Potrafi przeprowadzić badanie stanu techniki, czyli obecnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, m.in. na podstawie literatury i czasopism fachowych, oraz prospektów firmowych, np. w celu sprawdzenia zdolności patentowej danego rozwiązania, lub oceny zasadności decyzji uruchomienia prac badawczo-rozwojowych. IP3A_U06 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony praw patentowych i autorskich. IP3A_K02, IP3A_K04 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu prawa patentowego i autorskiego potrzebną do zarządzania projektami badawczymi oraz komercjalizacji wyników badań naukowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przygotowywać publikacje o charakterze naukowym oraz prezentować wyniki badań nie naruszając prawa autorskiego i patentowego. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzić badanie stanu techniki, czyli obecnego stanu wiedzy w danej dziedzinie, m.in. na podstawie literatury i czasopism fachowych, oraz prospektów firmowych, np. w celu sprawdzenia zdolności patentowej danego rozwiązania, lub oceny zasadności decyzji uruchomienia prac badawczo-rozwojowych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę ochrony praw patentowych i autorskich. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat źródeł prawa własności intelektualnej. Słuchacze otrzymają również informacje na temat różnych dóbr własności intelektualnej powstałych w toku prowadzenia działalności naukowej, gospodarczej czy zawodowej.

Celem przedmiotu jest także omówienie istoty i zakresu ochrony, a w tym kontekście swobody prowadzonej własnej działalności twórczej, zarówno dla dóbr chronionych prawem autorskim (utwory) oraz dla dóbr własności przemysłowej (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe). Kolejnym celem przedmiotu jest również przekazanie wiedzy na temat obrotu dobrami własności intelektualnej, czyli problematyki dotyczącej zawierania umów cywilnoprawnych w tym licencji.

Ponadto celem przedmiotu jest również przekazanie wiedzy na temat odpowiedzialności w przypadku naruszenia cudzych praw własności intelektualnej i dochodzenia własnych praw do chroniących efekty pracy twórczej.

 1. Pojęcie własności intelektualnej i jej miejsce w systemie prawa oraz źródła prawa:
  a) Umowy międzynarodowe
  b) Prawodawstwo na poziomie UE
  c) Polskie ustawodawstwo i akty wykonawcze
 2. Prawo autorskie, własność przemysłowa i ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa (secret know-how) zasady ochrony.
 3. Ochrona prawem autorskim:
  a) Pojęcie utworu
  b) Wyłączenia spod ochrony
  c) Ustalenie podmiotu uprawnionego
  d) Prawa osobiste a majątkowe
  e) Dozwolone korzystanie z cudzych utworów
  f) Programy komputerowe
 4. Ochrona wynalazku:
  a) Zasady uzyskiwania ochrony
  b) Procedura
  c) Zakres i czas trwania ochrony
  d) Międzynarodowe systemy ochrony
 5. Badania patentowe w teorii i praktyce.
 6. Wzór użytkowy a wzór przemysłowy:
  a) Przedmiot ochrony
  b) Reguły dotyczące uzyskiwania ochrony
  c) Zakres i czas trwania ochrony
 7. Znak towarowy:
  a) Charakterystyka oznaczeń odróżniających
  b) Zakres pojęcia znak towarowy
  c) Zasady i zakres uzyskiwania ochrony
  d) Ochrona międzynarodowa znaku towarowego
 8. Obrót prawami własności intelektualnej:
  a) Sprzedaż praw
  b) Licencjonowanie
  c) Licencjonowanie dostępu do tajemnicy
 9. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej:
  a) Odpowiedzialność cywilna
  b) Odpowiedzialność karna

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w konwersatoriach 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 4 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% – Egzamin pisemny w formie testu.
40% – Sprawozdanie z badania stanu techniki.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, LexisNexis Polska, 2011.
 2. Joanny Sieńczyło-Chlabicz red., Prawo własności intelektualnej, LexisNexis Polska, 2009 .
 3. Andrzeja Pyrży red., Poradnik wynalazcy, wyd. 2 uzup., Warszawa, 2009 .

Ustawy:

 1. ustawa Prawo własności przemysłowej,
 2. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 3. ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak