Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekonomia
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIP-3-803-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab, prof. AGH Preisner Leszek (preisner@zarz.agh.edu.pl)
Pindór Tadeusz (tpindor@zarz.agh.edu.pl)
Czyż Marta (mczyz@zarz.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych. IP3A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. IP3A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki IP3A_U05, IP3A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań IP3A_K01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna współzależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi i uwarunkowania decyzji gospodarczych. - - - - + - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat podstawowych problemów gospodarki na poziomie mikro i makro. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność pozyskiwania i interpretacji informacji dotyczących gospodarki - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi określić kontekst ekonomiczny prowadzonych przez siebie badań - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:
 1. Gospodarka towarowo-pieniężna

  • gospodarka naturalna,
  • gospodarka towarowa (rynkowa),
  • pieniądz w gospodarce rynkowej.

 2. Analiza rynku

  • istota i rodzaje rynków,
  • zależności między: ceną, popytem i podażą,
  • cena równowagi,
  • kształtowanie cen w krótkim i długim okresie.

 3. Teoria produkcji

  • funkcja czynników produkcji,
  • prawo wydajności nieproporcjonalnej,
  • prawo wydajności proporcjonalnej,
  • produkcyjność krańcowa czynników wytwórczych,
  • produkcyjność przeciętna czynników wytwórczych,
  • krzywe jednakowego produktu – izokwanty,
  • krzywe jednakowego kosztu – izokoszty,
  • determinanty wyboru najkorzystniejszej metody produkcji.

 4. Teoria kosztów

  • koszty produkcji – istota i rodzaje,
  • koszty w okresie krótkim i długim,
  • korzyści i koszty skali.

 5. Struktury rynkowe

  • rynek wolnokonkurencyjny,
  • rynek monopolistyczny,
  • rynek konkurencji monopolistycznej,
  • rynek oligopolistyczny.

 6. Rynek finansowy

  • struktura rynku finansowego,
  • pośrednicy finansowi,
  • instrumenty rynku finansowego – krótko i długoterminowe,
  • giełda papierów wartościowych.

 7. Gospodarka w skali makroekonomicznej

  • podstawowe mierniki makroekonomiczne,
  • rachunek dochodu narodowego,
  • determinanty dochodu narodowego.

 8. Pieniądz i współczesny system bankowy

  • początki systemu bankowego,
  • współczesny system bankowy,
  • banki komercyjne a podaż pieniądza,
  • bank centralny – funkcje, kontrola podaży pieniądza,
  • instrumenty polityki pieniężnej banku centralnego.

 9. Równowaga gospodarcza w skali makroekonomicznej

  • istota równowagi gospodarczej,
  • koniunktura gospodarcza,
  • cykle koniunkturalne.

 10. Inflacja i bezrobocie

  • proces inflacji i jej przyczyny,
  • inflacja przed i po II wojnie światowej,
  • stagflacja, slumpflacja,
  • sposoby ograniczania inflacji.
  • Proces bezrobocia, przyczyny występowania, rodzaje,
  • możliwości ograniczania bezrobocia.

 11. Globalizacja we współczesnej gospodarce

  • historyczne ujęcie procesów globalizacji,
  • istota globalizacji,
  • rola korporacji transnarodowych.

 12. Proces wzrostu i rozwoju gospodarczego

  • istota wzrostu gosp. i jego tempo,
  • czynniki przyspieszające tempo wzrostu gosp.,
  • czynniki hamujące tempo wzrostu gosp. – bariery wzrostu,
  • istota rozwoju gospodarczego,
  • rozwój zrównoważony i trwały.

 13. Rynek walutowy. Bilans płatniczy.

  • istota rynku walutowego,
  • systemy kursu walutowego,
  • bilans płatniczy w warunkach płynnego i/lub stałego kursu walutowego,
  • składniki bilansu płatniczego,
  • równowaga wewnętrzna i zewnętrzna.

 14. Integracja gospodarcza

  • istota integracji,
  • procesy integracyjne w Europie,
  • integracja światowa,
  • integracja w ramach Unii Europejskiej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w konwersatoriach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 33 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
 1. Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny
  z kolokwium przeprowadzonego w trakcie konwersatorium.
Wymagania wstępne i dodatkowe:

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Materiały wykładów i literatura uzupełniająca:

 • Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności, (red.) S. Maciniak, PWN, Warszawa 2013.
 • Begg D., Fischer S., Dornbush R., Makroekonomia, PWE 2008
 • Begg D., Fischer S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE 2008
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 • Czyż M., Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [w:] Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, (red. nauk.) R. Borowiecki, M. Dziura, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 13–26.
 • Czyż M., Korporacje transnarodowe głównymi podmiotami współczesnego procesu globalizacji, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, (red. nauk.) R. Borowiecki, A. Jaki. — Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 37–48.
 • Czyż M., Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energii, [w:] Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej, (red.) M. Czyż, Kraków: Wydawnictwa AGH, 2013, s. 127–143.
 • Determinanty efektywności i skuteczności realizacji projektów w gospodarce, praca zbiorowa (m.in. Pindór T., Preisner L.), AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2014.
 • Pindór T., Preisner L., Oszczędność zasobów energii pierwotnej w skali światowej w wyniku zagospodarowania złóż niekonwencjonalnego gazu ziemnego, [w:] Efektywne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i energią, (red.) A. Graczyk, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 317, Wrocław 2013, s. 44-52.
 • Preisner L., Pindór T., Audyty środowiskowe jako instrumenty wspomagające system zarządzania środowiskowego, [w:] Logistyka Odzysku, Nr 2/2014 (11).
 • Preisner L., Pindór T., Przeglądy efektywności przemysłu i ochrony środowiska jako instrumenty zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, (red.)
  J. Famielec, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 193-209.
 • Finansowanie wzrostu i rozwoju gospodarczego w Polsce, pod red. L. Preisnera, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009.
 • Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, pod red. L. Preisnera, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 2006.
Informacje dodatkowe:

Cel przedmiotu i uzyskane kompetencje:
Poznanie i posługiwanie się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej. Prezentacja najważniejszych problemów związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zrozumienie podstawowych kategorii i procesów makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej. Poznanie problemów mikroekonomicznych poprzez zrozumienie funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu (28 godzin). Program zajęć obejmuje problematykę makro- i mikroekonomii.