Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne technologie przetwórstwa aluminium i miedzi
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIPM-3-019-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Semestr:
0
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Knych Tadeusz (tknych@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Knych Tadeusz (tknych@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania procesów przetwórstwa metali nieżelaznych oraz ich stopów IPM3A_W01, IPM3A_W02 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna trendy w rozwoju zaawansowanych procesów przetwórstwa aluminium i miedzi IPM3A_W03, IPM3A_W02 Udział w dyskusji,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie przetwórstwa aluminium i miedzi IPM3A_W01, IPM3A_W02 Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować procesy przetwórstwa przy wykorzystaniu standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej aluminium i miedzi IPM3A_U03, IPM3A_U01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę procesów przetwórstwa aluminium i miedzi pod kątem stopnia zaawansowania procesu oraz efektywności ekonomicznej IPM3A_U03, IPM3A_U01 Sprawozdanie,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować program oraz metodykę zaawansowanych procesów przetwórczych miedzi aluminium IPM3A_U04, IPM3A_U03 Wynik testu zaliczeniowego,
Udział w dyskusji,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zorganizować warsztat pracy umożlwiający zdobycie wiedzy na temat przetwórstwa miedzi i aluminium IPM3A_U05, IPM3A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada specjalistyczną wiedzę na temat zasad projektowania procesów przetwórstwa metali nieżelaznych oraz ich stopów - - - - - + - - - - -
M_W002 Student zna trendy w rozwoju zaawansowanych procesów przetwórstwa aluminium i miedzi - - - - - + - - - - -
M_W003 Student posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie przetwórstwa aluminium i miedzi - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować procesy przetwórstwa przy wykorzystaniu standardowych oraz niekonwencjonalnych procesów odlewania, przeróbki plastycznej oraz obróbki cieplnej aluminium i miedzi - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę procesów przetwórstwa aluminium i miedzi pod kątem stopnia zaawansowania procesu oraz efektywności ekonomicznej - - - - - + - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować program oraz metodykę zaawansowanych procesów przetwórczych miedzi aluminium - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zorganizować warsztat pracy umożlwiający zdobycie wiedzy na temat przetwórstwa miedzi i aluminium - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Definicja przetwórstwa metali. Technologie produkcji katod miedzianych, problem ich jakości, procesy topienia katod Cu i ich odlewania w półwyroby. Metody ciągłego odlewania, metody półciągłego odlewania, metody ciągłego odlewania i walcowania. Linie technologiczne wytwarzania walcówki miedzianej. Linie technologiczne przetwarzania walcówki na druty. Linie technologiczne przetwarzania drutów na żyły kablowe. Problemy jakościowe oraz wyposażenie laboratoriów badawczych w obrębie technologii przetwórstwa katod Cu na półwyroby i wyroby. Stopy miedzi na cele elektryczne i inne. Technologie produkcji półwyrobów i wyrobów na cele inne niż elektryczne (procesy wyciskania, procesy walcowania na gorąco, procesy walcownia na zimno, procesy wyciskania ciągłego, specjalne i zaawansowane metody przetwórstwa miedzi.
Technologie wytwarzania aluminium pierwotnego. Podział stopów aluminium na serie w zakresie stopów do przeróbki plastycznej oraz stopów odlewniczych Procesy topienia, odlewania i przetwórstwa aluminium i stopów aluminium. Technologie produkcji walcówki Al i ze stopów aluminium. Na cele elektryczne. Procesy przetwarzania walcówki na druty. Procesy przetwarzania dryutow na zyły kablowe. Metody badań wyrobów i półwyrobów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 28 godz
Udział w zajęciach seminaryjnych 14 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% ocena z seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Ashby, D.R.H.Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
2. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,199212 1993
3. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
4.H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
5. Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999. ISBN 3870172614.
6. Davis, J Aluminium and Aluminium Alloys: ASM Speciality Handbook.. The Materials Information Society, 1993. ISBN 0-87170-496-X.
7. Hirsch, J. Skrotzki, B. Gottste, G. Aluminium Alloys. Their Physical and Mechanical Properties. Volume 2. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32367-8.
8. Altonpohl, D G. Aluminium: Technology, Applications and Environment. TMS-AIME, 1998. ISBN-10: 0873394062.
9. Nadella, R. Eskin, D G. Du, Q.Macrosegregation in Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. Netherlands Institute for Metals Research, Progress in Materials Science, 2008, Vol. 53, Issue 3. Pages 421 – 480.
10. Eskin, D G. Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. CRC press, 2008. , 24, 108. ISBN 13:978-1-4200-6281-6.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak