Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodyka pracy naukowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
ZIPM-3-204-s
Wydział:
Zarządzania
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Leszczyńska-Madej Beata (bleszcz@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Richert Maria (mrichert@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzona wiedzę na temat prowadzenia zajęć, przedstawiania wyników badań, metodyki przygotowania badań, przeprowadzania badań i analizy uzyskanych wyników. IPM3A_W03, IPM3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W002 Posiada wiedzę na temat kompozycji publikacji oraz sprawozdań i innych dokumentów przedstawiających i opisujących wyniki badań. IPM3A_W01, IPM3A_W03, IPM3A_W02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_W003 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. IPM3A_W03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności
M_U001 Potrafi efektywnie korzystać z systemów informacji naukowej, a w szczególności z bazy Web of Science i czasopism elektronicznych. IPM3A_U02, IPM3A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania publikacji naukowej do druku w czasopiśmie oraz wystąpienia ustnego na konferencji IPM3A_U06, IPM3A_U05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy doniosłości przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. IPM3A_K02, IPM3A_K04, IPM3A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzona wiedzę na temat prowadzenia zajęć, przedstawiania wyników badań, metodyki przygotowania badań, przeprowadzania badań i analizy uzyskanych wyników. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat kompozycji publikacji oraz sprawozdań i innych dokumentów przedstawiających i opisujących wyniki badań. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie istotę, metodologię i ograniczenia badań naukowych. Zna zasady podejścia systemowego. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi efektywnie korzystać z systemów informacji naukowej, a w szczególności z bazy Web of Science i czasopism elektronicznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania publikacji naukowej do druku w czasopiśmie oraz wystąpienia ustnego na konferencji + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy doniosłości przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego. + - - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Przedmiot ma na celu zapoznanie słuchacza z wiedzą na temat zasad prawidłowego
przygotowania badań, właściwego doboru badań, sposobów przedstawienia wyników i
ich interpretacji, zapoznanie się z różnymi sposobami metodologii pracy naukowej,
zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, pojęciem szkoły naukowej,
sporu naukowego, dyskusji naukowej, metodologii eksperymentalnej i teoretycznej,
krytyki źródeł, dochodzenia do prawdy naukowej, etyki naukowej, obserwacji i analizy,
oryginalność dzieła naukowego, plagiat, autoplagiat, sporządzanie procedur
badawczych, wyciąganie prawidłowych wniosków, podsumowanie prac badawczych,
skutki pomyłek badawczych, zasady dokumentacji badań, wpływ osobowości badacza
na prowadzenie eksperymentów i wyciąganych wniosków, wiedza nabyta, zasada
jednej zmiennej, doświadczenie badawcze.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 12 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z egzaminu.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak