Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Systemy informacji przestrzennej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
DIS-1-507-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Drzewiecki Wojciech (drzewiec@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. Drzewiecki Wojciech (drzewiec@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Mikrut Sławomir (smikrut@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych IS1A_W10 Kolokwium
M_W002 posiada wiedzę na temat analiz przestrzennych IS1A_W10 Kolokwium
M_W003 posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych IS1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 posiada uniejętność wykonywania analiz przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji w inżynierii środowiska IS1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 posiada umiejętność tworzenia bazy danych GIS IS1A_U11 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych IS1A_K01, IS1A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych IS1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 posiada wiedzę na temat budowy baz danych przestrzennych + - - + - - - - - - -
M_W002 posiada wiedzę na temat analiz przestrzennych + - - + - - - - - - -
M_W003 posiada wiedzę na temat modeli danych przestrzennych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 posiada uniejętność wykonywania analiz przestrzennych dla potrzeb wspomagania decyzji w inżynierii środowiska - - - + - - - - - - -
M_U002 posiada umiejętność tworzenia bazy danych GIS - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w procesie podejmowania decyzji środowiskowych + - - + - - - - - - -
M_K002 ma świadomość możliwości wykonywania analiz wielkokryterialnych i wielopodmiotowych jako narzędzie rozwiązywania sytuacji konfliktowych + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład z SIP

Definicje SIP, SIG (GIS) i SIT. Historia rozwoju Systemów Informacji Przestrzennej. Przykłady zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań środowiskowych. SIP a CAD.
Pojęcie Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce.
Zależność pomiędzy światem realnym a SIP. Modelowanie przestrzeni realnej. Modele danych GIS. Dane w SIP (pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie). Układy współrzędnych w aspekcie wykorzystania w SIP. Systematyka i przegląd analiz przestrzennych realizowanych z wykorzystaniem wektorowego i rastrowego modelu danych.
NMT – metody pozyskiwania danych, postacie NMT, produkty pochodne, wykorzystanie w analizach przestrzennych. Wykorzystanie narzędzi GIS w modelach wykorzystywanych w inżynierii i ochronie środowiska. SIP jako narzędzie wspomagania decyzji przestrzennych. Prezentacje kartograficzne informacji przestrzennej.
Mobilny GIS. Odbiorniki GPS-GIS, importowanie danych z GPS-GIS do aplikacji internetowych, udostępnianie danych przestrzennych.

Ćwiczenia projektowe:
Ćwiczenia projektowe z SIP

Wprowadzenie do programu ArcGIS. Wprowadzenie do środowiska programu ArcMap (otwieranie i zapisywanie map, praca na warstwach, nawigacja w oknie mapy, praca z atrybutami obiektów, selekcja obiektów). Sposoby wizualizacji i prezentacji danych przestrzennych – opracowywanie prostych map. Geoprzetwarzanie – analizy na danych wektorowych. Wprowadzanie danych do systemu i zapis w postaci geobazy. Integracja danych pochodzących z różnych źródeł.
Wprowadzenie do pakietu ArcGIS Spatial Analyst. Analizy przestrzenne na rastrowym modelu danych. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem modeli wysokościowych.
Praca z odbiornikami GPS-GIS. Wprowadzanie danych GPS do aplikacji GIS. Udostępnianie danych przestrzennych w aplikacjach internetowych.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią wagowaną oceny z kolokwium z wykładów (30%) i oceny z ćwiczeń (70%).

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Na pierwszych zajęciach (ćwiczeniach) prowadzący określi:
- dopuszczalną liczbę nieobecności studenta na zajęciach oraz sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności,
- zasady uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym.
Przed końcem semestru prowadzący ustali zasady i terminy uzyskania zaliczeń poprawkowych. Student może dwukrotnie przystąpić do poprawkowego zaliczenia zajęć.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Longley Paul A., Goodchild Michael F., Maguire David J., Rhind David W.: GIS Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN 2006. Bielecka E.: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. PJWSTK, Warszawa 2006. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R.: GIS. Obszary zastosowań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 Kwietniewski M.: GIS w wodociągach i kanalizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. Magnuszewski A.: GIS w geografii fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Urbański: Zrozumieć GIS. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Drzewiecki W. (red.): Modelowanie ładunków zawiesiny ogólnej w zlewni Zbiornika Dobczyckiego, Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0574

Drzewiecki W., Wężyk P., Pierzchalski M., Szafrańska B.: Quantitative and Qualitative Assessment of Soil Erosion Risk in Małopolska (Poland), Supported by an Object-Based Analysis of High-Resolution Satellite Images. Pure and Applied Geophysics, Vol. 171, Issue 6, pp. 867-895

Pirowski T., Drzewiecki W., Orzińska E.: Simple method for incorporation of topographical factor into GIS-supported multi-variant rail route selection. W: SGEM 2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Photogrammetry and remote sensing cartography and GIS. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., 841-851

Drzewiecki W., Bergier T., Flugel W., Fink M., Pfenning B., Bernat K.: Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej jako źródło danych dla Systemu Informacji o Zlewni (RBIS). Roczniki Geomatyki, Tom XI, Zeszyt 1 (58), 45-56

Drzewiecki W., Ziętara S.: Wpływ algorytmu określania dróg spływu powierzchniowego na wyniki oceny zagrożenia gleb erozją wodna w skali zlewni z zastosowaniem modelu RUSLE. Roczniki Geomatyki, Tom XI, Zeszyt 1 (58), 57-68

Drzewiecki W., Jenerowicz M., Aleksandrowicz S., Krupiński M.: Modelowanie przestrzenne potencjalnych dróg przenikania granicy lądowej przez nielegalnych imigrantów. Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 4 (54), 49-64. pobierz pdf

Drzewiecki W., Orzińska E., Pirowski T.: Analizy przestrzenne jako wsparcie projektowania przebiegu infrastrukturalnych obiektów liniowych. Roczniki Geomatyki, Tom X, Zeszyt 4 (54), 65-76

Lis N., Mikrut S., Guzik M.: Możliwości wykorzystania darmowego oprogramowania w budowie bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji vol.17b, Kraków 2007

Informacje dodatkowe:

brak