Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Geographical Information Systems
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
DIS-1-508-s
Wydział:
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Semestr:
5
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. dr hab. inż. Hejmanowska Beata (galia@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 acquire knowledge about GIS creation IS1A_W10 Kolokwium
M_W002 acquire basic knowledge about Geographical Information Systems IS1A_W10 Kolokwium
M_W003 acqiure knowledge abut data models in GIS IS1A_W10 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 has GIS creation abillity IS1A_U02, IS1A_U11, IS1A_U05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 has ability of spatial analysis as DSS in environmental engineering IS1A_U01, IS1A_U11 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne
M_K001 has consciousness of the possibilities of GIS applications in decision support in environmental engineering IS1A_K01, IS1A_K05 Aktywność na zajęciach
M_K002 has awareness of multicriteria and multiobject analysis as a tool in solving conflict sutuation IS1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 acquire knowledge about GIS creation + - - + - - - - - - -
M_W002 acquire basic knowledge about Geographical Information Systems + - - + - - - - - - -
M_W003 acqiure knowledge abut data models in GIS + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 has GIS creation abillity - - - + - - - - - - -
M_U002 has ability of spatial analysis as DSS in environmental engineering - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 has consciousness of the possibilities of GIS applications in decision support in environmental engineering + - - + - - - - - - -
M_K002 has awareness of multicriteria and multiobject analysis as a tool in solving conflict sutuation + - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Introduction to GIS

  Modelling of real world. Data gathering: structure, type and formats. Raster and vector model. CAD – GIS.

 2. Spatial analysis

  Analysis in vector and raster model. Digital Terrain Model, its further products: slope, aspect, illumination and their role in DSS in environmental engineering. Optimalisation of the location and “short way” case. 3D visualisation. Interchanege between GIS and CAD. Multicritera/object analysis as a conflict situation analysis.

 3. Data models

  Coordinate systems in GIS. Data integration considering scales, formats and coordinate systems. Vector/raster coversion.

Ćwiczenia projektowe:
 1. Spatial data creation

  GIS data base design. Input data to the system: maps, satellite images. Vector/raster conversion. Data integration (scale, format, coordinate system).

 2. Spatial analysis for DSS in environmental engineering

  Spatial analysis in vector and raster model. Analysis of a new investment influence on the environment. Analysis using DTM, cartographical presentation of the results of GIS anaysis.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Udział w wykładach 15 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final score – average: final test score and project’s score.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

lack

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Longley Paul A., Goodchild Michael F., Maguire David J., Rhind David W.: GIS Theory and practice.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak