Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HKL-2-211-KW-s
Nazwa:
Praktyki kulturowe i medialne
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 - wiedza na temat typów praktyk medialnych i kulturowych KL2A_W11 Projekt
M_W002 - wiedz na temat wpływu technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych na kształtowanie się nowych praktyk medialnych KL2A_W22 Wykonanie projektu
Umiejętności
M_U001 - umie zaprojektować i przeprowadzić badanie, którego celem jest analiza praktyk kulturowych lub medialnych KL2A_U18 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 - współpracuje w zespole KL2A_K10 Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 - wiedza na temat typów praktyk medialnych i kulturowych - - - - + - - - - - -
M_W002 - wiedz na temat wpływu technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych na kształtowanie się nowych praktyk medialnych - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 - umie zaprojektować i przeprowadzić badanie, którego celem jest analiza praktyk kulturowych lub medialnych - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 - współpracuje w zespole - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Zajęcia mają charakter praktyczny, ich celem jest doskonalenie umiejętności badawczych z zastosowaniem metod jakościowych. W ramach zajęć studenci zdobywają wiedzę dotyczącą praktyk kulturowych i medialnych oraz projektują i zespołowo przeprowadzają badania dotyczące analizy wybranej praktyki kulturowej lub medialnej.

1. Praktyki kulturowe jako przedmiot badań kulturoznawstwa. Praktyki kulturowe a zachowania rytualne oraz uczestnictwo w kulturze.
2. Praktyki kulturowe w ujęciu Michela de Certea’u.
3. Typologia praktyk kulturowych.
4. Współczesne praktyki kulturowe Polaków.
5. Praktyki medialne w ujęciu Nicka Couldry’ego.
6. Praktyki medialne a przemiany technologiczne.
7. Jak badać praktyki kulturowe i medialne.
8. Projektowanie badań dotyczących analizy praktyk kulturowych/medialnych. Wybór metody, przygotowanie szkicu badawczego.
9. Prezentacja projektów.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest sumą poszczególnych elementów: szkic projektu badawczego, opracowanie wyników, prezentacja.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Nick Couldry, Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna, “Kultura Popularna” 2010, nr. 1(27).
2. Nick Couldry, 2003, Media rituals. A critical approach, Routledge.
3. Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak, 2014, Praktyki kulturalne Polaków. Toruń.
4. Mateusz Halawa, 2006, Życie codzienne z telewizorem, Warszawa.
5. Piotr Siuda, Pielgrzymki fanów. Podróże w przestrzeni geograficznej czy podróże symboliczne?, “Studia Medioznawcze” 2011, nr 4(47).
6. Sheringham M. (2016) Michel de Certeau: odzyskać codzienność [w:] Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy, red. K. Thiel-Jańczuk, Kraków.
7. de Certeau M. (2008). Wynaleźć codzienność. Sztuki działania (tam: Wprowadzenie Luce’a Giarda, Wstęp ogólny, „Radzić sobie": użycia i taktyki).
8. Nacher A., red. (2013) Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji. Kraków; dostępny: http://www.mik.krakow.pl/wp-content/uploads/wezly_i_przeplywy_lekki.pdf

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Grzegorz Ptaszek, Tomasz Bielak, 2016, MEDIA.PL. Badania nad mediami w Polsce, Kraków: Libron.

Informacje dodatkowe:

Brak