Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Rocznik:
2016/2017
Kod:
HKL-2-207-PG-s
Nazwa:
Doradztwo filozoficzne i coaching
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Projektowanie graficzne w kulturze nowych mediów
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. Branicki Wacław (branicki@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, która jest stosowana we współczesnych praktykach kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. KL2A_W03 Kolokwium
M_W002 Student przeprowadzi pogłębioną analizę kulturową zjawisk doradztwa i coachingu w perspektywie historii idei i praktyk społecznych. KL2A_W07 Kolokwium
Umiejętności
M_U001 Student dokonuje szczegółowej analizy tekstu filozoficznego w celu przygotowania bazy teoretycznej służącej interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. KL2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U002 Student uzasadnia aplikacyjną wartość tez filozoficznych w doradztwie i coachingu. KL2A_U08 Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prowadzi dialog typu sokratejskiego w formie tradycyjnej i współczesnej oraz rozumie funkcję kulturotwórczą takiego wydarzenia. KL2A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna specjalistyczną terminologię z zakresu wybranych koncepcji filozoficznych, która jest stosowana we współczesnych praktykach kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. - - - - + - - - - - -
M_W002 Student przeprowadzi pogłębioną analizę kulturową zjawisk doradztwa i coachingu w perspektywie historii idei i praktyk społecznych. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student dokonuje szczegółowej analizy tekstu filozoficznego w celu przygotowania bazy teoretycznej służącej interpretacji współczesnych zjawisk kulturowych związanych z doradztwem i coachingiem. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student uzasadnia aplikacyjną wartość tez filozoficznych w doradztwie i coachingu. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student prowadzi dialog typu sokratejskiego w formie tradycyjnej i współczesnej oraz rozumie funkcję kulturotwórczą takiego wydarzenia. - - - - + - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium:

Porównanie klasycznej mądrości filozoficznej, dialogu sokratejskiego ze współczesnymi praktykami doradztwa i coachingu pozwala odpowiedzieć na pytanie: w jakim stopniu obecna kultura replikuje lub modyfikuje wzorce klasyczne. Istotnym jest również pytanie, jakie są tego konsekwencje indywidualne i ogólnokulturowe.
Coaching połączony z filozofią praktyczną uczy sposobów docierania do głębokich źródeł rozwoju człowieka. Jest z powodzeniem stosowany w wymiarze osobistym i zawodowym.
Filozofia życia i etyka są podstawą prowadzenia działalności z zakresu doradztwa filozoficznego i coachingu. Służą one między innymi do głębokiego stymulowania rozwoju osobistego i zawodowego. Są one również aplikowane do budowania kultury zespołów pracowniczych, organizacji i firm. Doradztwo filozoficzne i coaching pozwalają na dotarcie do tak głębokich źródeł rozwoju człowieka, który obejmuje wszystkie jego wymiary i całe życie człowieka. Konsulting filozoficzny uczy stosowania metod pozwalających nie tylko na opanowanie pewnych umiejętności, uzyskanie informacji czy nawet wiedzy, ale przede wszystkim mądrości życiowej. Dzięki temu rozwój dotyczy całej osoby, jest trwały i nie prowadzi do wypalenia zawodowego.
Pierwsze stowarzyszenie (National Philosophical Counseling Association) prowadzące szkolenia w tym zakresie powstało w Stanach Zjednoczonych w 1991 roku. W środowisku tym zrodził się postulat powrotu do praktycznej filozofii, która oznacza mądry sposób życia, prowadzący do stanu określonego przez Arystotelesa eudajmonią, czyli szczęściem. To podejście wiele inspiracji czerpie z metod dialogu sokratejskiego i stoickich sposobów panowania nad własnymi myślami, emocjami i zachowaniem. Ważnym źródłem jest również nowożytny pragmatyzm, filozofia życia, filozofia analityczna i fenomenologia.
Coaching jest tutaj rozumiany jako zbiór metod, które pozwalają na skuteczne wprowadzenie wybranej i zdefiniowanej przez osobę filozofii życia. Obejmuje ona wymiary: indywidualny, zawodowy i społeczny.
1. Filozoficzny sposób myślenia jako metoda odkrywania sensu życia.
2. Diagnoza filozoficzna: logiczna analiza przekonań i ich praktycznych konsekwencji emocjonalnych, behawioralnych, interpersonalnych i społecznych.
3. Metoda Sokratejska jako sposób odkrywania twórczego potencjału człowieka.
4. Istota dialogu Platońskiego: sztuka zadawania pytań i twórcze przeżywanie ciszy
5. Wiedza jest w człowieku: Platońska droga do mądrości. Akademia Platońska jako wzór organizacji stymulującej rozwój.
6. Stoickie reguły praktyki życiowej.
7. Stoickie metody panowania nad myślami, emocjami i zachowaniem i zaangażowanie w życie społeczne.
8. Altruizm jako sposób samorealizacji i osiągnięcia stanu eudajmonii.
9. Rozmowa coachingowa – nowe wcielenie dialogu sokratejskiego.
10. Odkrywanie wartości – podstawowy cel coachingu.
11. Rozumienie w budowaniu relacji stymulującej rozwój jednostki i zespołu.
12. Metody doskonalenia różnych poziomów słuchu dialogicznego.
13. Metody ćwiczenia intuicji.
14. Metody doskonalenia umiejętności zadawania pytań stymulujących rozwój. Rozwój inteligencji emocjonalnej w relacji coachingowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w konwersatoriach 30 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywność na zajęciach – 50%
Kolokwium końcowe – 50%

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Eliot D. Cohen, The New Rational Therapy: Thinking Your Way to Serenity, Success, and profound happiness, Lanham 2007.
2. Pierre Hadot, Czym jest filozofia starożytna?, Aletheia, Warszawa 2000.
3. Julie Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Warszawa 2015.
4. Tony Stoltzfus, Sztuka zadawania pytań w coachingu, Wrocław 2012.
5. Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson, Coaching inteligencji emocjonalnej, Warszawa 2016.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Autentyczność egzystencjalna w ujęciu Viktora E. Frankla W: Duchowość: człowiek i wartości pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków: 2012. — (Prace KKiF WH AGH; t. 14); (Idee i Myśliciele), S. 43–52.
2. Autentyczność osobowa w perspektywie teorii dezintegracji pozytywnej W: Studia Humanistyczne AGH 2012 t. 11/3, s. 127–140, http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012.11.3/human.2012.11.3.127.pdf [2013-12-20].
3. Indywidualizm w wybranych środowiskach nowych mediów W: Horyzonty Wychowania 2013 vol. 12 no. 24, s. 75–91.

Informacje dodatkowe:

Brak