Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Ukończenie studiów magisterskich na kierunku matematyka.

Zasady rekrutacji:

http://www.wms.agh.edu.pl/studia/warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_doktoranckie.pdf

http://www.agh.edu.pl/doktoranci/rekrutacja/

Dolny limit ilości studentów:

1

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk ścisłych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Doktor
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
osiem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
35
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Nauki matematyczne
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
  • Matematyka
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

-

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

0

Semestry kontrolne:
-
Zasady wpisu na kolejny semestr:

-

Studia indywidualne:

-

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

-

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Matematyki Stosowanej.

Dodatkowe informacje:

Weryfikacja efektów kształcenia (i postępów realizacji rozprawy doktorskiej)
Ze względu na specyfikę studiów doktoranckich, mających charakter maksymalnie zindywidualizowany, trudno jest zastosować schemat „macierzowy”, którym posługujemy się w planach studiów dla 1. i 2. stopnia. Weryfikacja założonych efektów następuje:

1. na zajęciach objętych planem studiów doktoranckich (także przedmiotach obieralnych, które doktorant realizuje za zgodą swojego opiekuna/promotora i kierownika studiów) – poprzez: egzaminy, wystąpienia seminaryjne, prace kontrolne. Podmiotem odpowiedzialnym jest tu Prowadzący dany przedmiot.

2. na seminariach doktoranckich – podczas dyskusji prowadzonych z opiekunem/promotorem pracy oraz innymi uczestnikami studiów, jak i innymi uczestnikami seminarium (np. opiekunowie/promotorzy innych doktorantów). Podmiotem odpowiedzialnym jest tu opiekun/promotor.

3. na i po zajęciach dydaktycznych – na podstawie oceny zajęć przez studentów (ankiety) i współprowadzących zajęcia. Podmiotem odpowiedzialnym jest kierownik studiów doktoranckich (na podstawie pozyskanej informacji).

4. na egzaminie z dyscypliny dodatkowej (filozofia nauki, ekonomia) – podmiot odpowiedzialny: egzaminator przedmiotu.

5. na egzaminie z języka obcego – podmiot odpowiedzialny: egzaminator przedmiotu.

6. poprzez recenzje złożonej rozprawy doktorskiej – podmiot odpowiedzialny: recenzenci.

7. na egzaminie doktorskim z matematyki – podmiot odpowiedzialny: egzaminator i komisja ds. przewodu doktorskiego.

8. na publicznej obronie pracy doktorskiej– podmiot odpowiedzialny: komisja ds. przewodu doktorskiego.