Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Studium doskonalenia dydaktycznego
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
AMA-3-102-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Wojda Adam Paweł (wojda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela MA3A_W03 Projekt,
Prezentacja
M_W002 Student zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. MA3A_W03 Projekt,
Prezentacja
Umiejętności
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. MA3A_W03 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. MA3A_W03 Projekt,
Prezentacja
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Słuchacz zna rozumie specyfikę zawodu nauczyciela + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zapoznał się z nowymi trendami panujących w procesie kształcenia tak w zakresie filozofii jak i strategii rozwojowych w edukacji, zna podstawowe metody i techniki dydaktyki. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Słuchacz potrafi zaplanować zajęcia edukacyjnych, sporządzić konspekt zajęć umie konstruować zadań dostosowanych do poszczególnych poziomów wymagań. Potrafi operować aparatem głosowym z uwzględnieniem higieny i estetyki. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Słuchacz wykazuje postawę szacunku wobec studentów, umie odnaleźć się w relacji student – wykładowca, korzysta ze wparcia jakie daje mu wiedza o psychologicznych uwarunkowaniach procesu kształcenia. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

I. Filozofia edukacji (2 godziny)

Wykład poświęcony współczesnym tendencjom interpretacyjnym dotyczącym relacji między filozofią a edukacją: podstawy antropologii edukacji: relacje nauczyciel – uczeń w perspektywie historycznej i współczesne, model edukacji formującej – zamykającej ucznia i model formujący – otwierający ucznia na świat, relacje edukacji jak procesu z rozwojem i partycypacją w nauce, państwie, narodzie i polityce.

II. Współczesne tendencje i kierunki edukacji (4 godziny)

• Megatrendy edukacji – Innowacja i społeczeństwo oparte na wiedzy, cele polityki spójności, nowe podejście do strategii lizbońskiej – jej cele strategiczne, program Long Wide Learning a szkoła wyższa, Szkolnictwo wyższe jego zadania wobec wyzwań XXI wieku i panujących tendencji edukacyjnych i społecznych.

• Zarządzanie jakością w edukacji. Zasady TQM, Cykl Deminga a projektowanie pracy dydaktycznej w uczelni wyższej, 14 punktów zarządzania jakością w edukacji, Model Jurana, Doktryna jakości A. Blikle, stała ewaluacja wdrazanych projektów jako element zarządzania jakością w edukacji i sprzymierzeniec w codziennej pracy.

III. Psychologiczne podstawy dydaktyki ( 4 godziny )

1. Do czego jest nam potrzebna psychologia? (Rola psychologii naukowej w kształtowaniu “świadomości psychologicznej” nauczyciela akademickiego, psychologia jako wiedza powszechnie użyteczna.

2. Psychiczne mechanizmy regulacji zachowania człowieka i ich znaczenie w kreowaniu i funkcjonowaniu sytuacji pedagogicznych ( Procesy poznawcze ( Procesy emocjonalne jako specyficzna klasa psychicznych mechanizmów regulacyjnych).

3. Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności ( Osobowe różnice indywidualne jako źródło zróżnicowanych zachowań nauczyciela i studenta w sytuacjach pedagogicznych ,Teoretyczne i pragmatyczne aspekty psychologii różnic indywidualnych, Geneza różnic indywidualnych.

4. Psychologiczne podstawy kreowania sytuacji pedagogicznych przez nauczyciela akademickiego ( Charakterystyka najczęściej występujących sytuacji dydaktycznych, uwzględnienie psychologicznego kontekstu tych sytuacji).

Ćwiczenia audytoryjne:

I. Podstawy Dydaktyki szkoły wyższej. Projektowanie w dydaktyce (16 godz. ćwicz. – zaliczenie: opracowanie konspektu konkretnych, aktualnie prowadzonych zajęć oraz zestawu zadań wraz z kryteriami ocen)

Warsztaty:

1. Wprowadzenie do dydaktyki: ( Definicja, zadania, rys historyczny i podział dydaktyki, Metody nauczania i zasady kształcenia, Zachowania w procesie uczenia się – style uczenia się – model uczenia się).

2. Podstawy efektywnych zajęć edukacyjnych – konspekt zajęć.

3. Operacjonalizacja celów istotnym czynnikiem planowania dydaktycznego – rozpoznawanie celów, zamiana celów ogólnych na szczegółowe.

4. Konspekt zajęć – planowanie zajęć edukacyjnych.

5. Zasady przygotowania pomocy dydaktycznych – analiza użyteczności zastosowania wybranych pomocy dydaktycznych, wypracowanie zasad przygotowania pomocy ich opracowanie i prezentacja.

6. Aktywizacja studentów zwiększeniem efektywności nauczania – praktyczne zastosowanie wybranych metod aktywizujących.

II. Emisja głosu (4 godz. zaliczenie: obecność na zaj., udział w ćwicz. praktycznych)

• Istota zjawisk dźwiękowych w aspekcie fizycznym, psychologicznym, fizjologicznym.

• Budowa i działanie aparatu głosotwórczego człowieka, krtań jako źródło tonu podstawowego. Pozycje elementów nasady w akcji wokalnej.

• Oddech fizjologiczny a oddech wokalny. Rola tłoczni brzusznej w realizacji podparcia oddechowego (appoggio).

• Rola rezonatorów (piersiowego i głowowego) w procesie tworzenia dźwięku. Rejestry głosowe- .ćwiczenia praktyczne.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 10 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona wg godzin poświęconych na poszczególne części kursu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Raport Polska 2030,

Edukacja jest w niej ukryty skarb, Raport dla UNESCO Komisji d/Edukacji XXI wieku, UNESCO1997

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia, Nauczani i Uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa
Strony programu Eurydyce –sieci informacji o edukacji w Europie. Komisja europejska 1997

Strony internetowe Komisji Europejskiej

A.J.Fazlagic, Marketingowe zarządzanie szkołą CODN W-wa 2008

A.J.Fazlagic,Edukacja dla Modernizacji i rozwoju. III Kongres obywatelski

Arends R.I.: Uczymy się nauczać. WSiP. Warszawa 1994. Wyd 3 zmienione

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie

Goźlińska E.: Jak skonstruować grę dydaktyczną. WSiP. Warszawa 2004

K. Kruszewski. „Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela” PWN 1994

Jadwiga Krzyżewska „Aktywizujące metody i techniki w edukacji” wyd. AU Omega, Suwałki 2000

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. red. K. Kruszewski. PWN. Warszawa 1994

K. Rau, E.Ziętkiewicz „Jak aktywizować uczniów” G&P Poznań2000

• Chaciński J., Chacińska K., Podstawy emisji głosu w procesie kształcenia nauczycieli muzyki. Słupsk 1999.

• Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.

• Brégy W., Elementy techniki wokalnej, PWM 1974

• Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992 [wybrane rozdziały dot. prawidłowej fonacji.

• Zaleski T., Aparat głosotwórczy a technika wokalna, Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych, CPARA, Warszawa 1964, Zeszyt 74.

• Zaleski T., Cztery zasadnicze systemy w procesie nauczania śpiewu solowego wg Raula Hussona,
Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół i ognisk artystycznych, CPARA, Warszawa 1965, Zeszyt 84.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak