Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia pracy naukowej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
AMA-3-103-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Wojda Adam Paweł (wojda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej w zakresie matematyki MA3A_W02 Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma wiedzę z zakresu wybranych zagadnień filozofii nauk ścisłych lub przyrodniczych i historii odkryć naukowych MA3A_W04, MA3A_W02 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Potrafi efektywnie korzystać z systemów informacji naukowej, a w szczególności z bazy Web of Science i czasopism elektronicznych MA3A_U01 Prezentacja
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania publikacji naukowej do druku w czasopiśmie oraz wystąpienia ustnego na konferencji MA3A_W05, MA3A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy doniosłości przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego MA3A_K02, MA3A_U03, MA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej w zakresie matematyki + + - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę z zakresu wybranych zagadnień filozofii nauk ścisłych lub przyrodniczych i historii odkryć naukowych + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi efektywnie korzystać z systemów informacji naukowej, a w szczególności z bazy Web of Science i czasopism elektronicznych + + - - - - - - - - -
M_U002 Posiada umiejętność przygotowania publikacji naukowej do druku w czasopiśmie oraz wystąpienia ustnego na konferencji + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy doniosłości przestrzegania zasad etyki zawodowej środowiska naukowego + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wymiar czasowy zajęć nie pozwala na systematyczne potraktowanie przedmiotu. Celem tych kilku spotkań jest omówienie na konkretnych przykładach wybranych (głównie praktycznych) zagadnień z zakresu metodologii pracy naukowej oraz zachęcenie słuchaczy do lektury zalecanych pozycji literatury. Zalecana literatura obejmuje klasyczne dzieła z zakresu filozofii i metodologii nauki [1, 9, 13, 14], eseje napisane przez wybitnych uczonych odsłaniające tajniki ich twórczości naukowej [2, 6, 7, 8, 10, 12, 17], książki na temat historii odkryć fizycznych i realizacji wielkich programów badawczych [4, 11, 15], znakomitą monografię o zasadach działania mózgu i możliwościach zwiększania jego efektywności 16 oraz publikacje dotyczące publikowania i ustnego przedstawiania prac naukowych [3, 5, 18].
Poniżej jest podana lista zagadnień poruszanych na zajęciach.

• Próba określenia istoty badań naukowych; tematyka badawcza, badania poznawcze i stosowane, problem wyboru przedmiotu i sformułowanie celu badań.

• Motywacje i predyspozycje do pracy naukowej.

• Korzystanie ze źródeł informacji naukowej, czytanie prac naukowych, konferencje i wizyty naukowe.

• Polityka naukowa, sposoby pozyskiwania środków na badania naukowe.

• Warsztat naukowy, planowanie badań naukowych z uwzględnieniem czynników czasu i kosztów, korzystanie z wielkich urządzeń badawczych.

• Elementy psychologii twórczości naukowej.

• Nieprzewidywalność w nauce i technice, rola przypadku w badaniach naukowych.

• Praca w zespole, stosunki międzyludzkie w środowisku naukowym.

• Publikowanie wyników badań; przygotowywanie prac do druku, prezentacje ustne.

• Kryteria oceny wyników pracy naukowej (cytowania, „impact factor” publikacji itp.).

• Etyka pracy naukowej, zjawiska patologiczne w nauce.

Punktem wyjścia do omawiania wymienionych tematów są realne przykłady zaczerpnięte z zalecanej literatury oraz bieżącego życia naukowego. Słuchacze są zobligowani do przygotowania krótkich prezentacji oraz zachęcani do dyskusji. Czas poświęcony poszczególnym tematom zależy w dużym stopniu od zainteresowania słuchaczy.

Dwa pierwsze spotkania (4 godziny) są zarezerwowane na wykłady wprowadzające w tematykę metodologii pracy naukowej.

Ćwiczenia audytoryjne:
-//-
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 28 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie obecności i aktywności na zajęciach oraz jakości prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Beveridge W.I.B., Sztuka badań naukowych, PZWL, Warszawa 1960.

2.Feynman R.P., A co ciebie obchodzi, co myślą inni, Wydawnictwo Znak, Kraków 2008
(warto przeczytać zwłaszcza epilog zatytułowany „Wartość nauki”).

3.Gambarelli G. i Łucki Z. , Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską,
Uniwersitas, Kraków, 1998.

4.Gamow G., Biografia fizyki, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.

5.Garland J.C., Advice to beginning physics speakers,Physics Today, July 1991,p.42-45.

6.Ginzburg W.Ł., O fizyce i astrofizyce, PWN, Warszawa 1979.

7.Hadamard J., Psychologia odkryć matematycznych, PWN, Warszawa 1964.

8.Hardy G.H., Apologia matematyka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.

9.Heller M., Filozofia nauki, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1992.

10.Kapica P.L., Eksperyment, teoria, praktyka, Nauka, Moskwa 1987 (po rosyjsku).

11.Irving D., Kryptonim “Virushaus”: Badania nad bombą atomową w III Rzeszy, Książka i
Wiedza, Warszawa 1975.

12.Moskovits M. (redaktor), Czy nauka jest dobra , Wydawnictwo CIS, Warszawa 1997
(Interesujący jest zwłaszcza rozdział: Townes C.H., Nieprzewidywalność w nauce i
technice).

13.Noltingk B.E., The Art of Research, Elsevier, Amsterdam 1965.

14.Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977.

15.Rhodes R., Jak powstała bomba atomowa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.

16.Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

17.Ulam S., Przygody matematyka, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.

18.Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych –
Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak