Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metodologia pracy dydaktycznej
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
AMA-3-104-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Wojda Adam Paweł (wojda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Doktorant zna zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób interesujący i przystępny dla studentów. MA3A_W01, MA3A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność przekazywania złożonych problemów naukowych w sposób przystępny i zrozumiały dla studentów. MA3A_U01 Projekt,
Prezentacja,
Praca wykonana w ramach praktyki
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania swoich kompetencji zawodowych jako dydaktyka. MA3A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. MA3A_K03 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Doktorant zna zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób interesujący i przystępny dla studentów. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność przekazywania złożonych problemów naukowych w sposób przystępny i zrozumiały dla studentów. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Doktorant rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania swoich kompetencji zawodowych jako dydaktyka. + + - - - - - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę profesjonalnego zachowania w procesie dydaktycznym, stosowania wysokich standardów pracy dydaktycznej, szacunku dla osób uczestniczących w procesie dydaktycznym. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Wykłady mają na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami które pojawiają się podczas prowadzenia zajęć z matematyki.
W przypadku wykładu z dydaktyki matematyki, główny nacisk kładziony jest na właściwy dobór zadań w stosunku do tematyki prowadzonych zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zajęć matematycznych dla inżynierów.

The lectures introduce students to the general problems in teaching mathematics.
In case of mathematics the main emphasis is put on proper choice of topics for tutorials in mathematical analysis for engineers.

Ćwiczenia audytoryjne:

Przygotowanie praktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Podczas ćwiczeń rozważane będą przykładowe zadania oraz metody ich rozwiązania. Przedstawiony sposób rozwiązania analizowany będzie z punktu widzenia przystępności stosowanej metodologii dla słuchacza. Głównym celem ćwiczeń jest podniesienie umiejętności interpersonalnych uczestników oraz podniesienie ich komunikatywności podczas zajęć ze studentami.

Tutorials consists in simulating problem-solving classes – problems from different fields of physics/mathematics are being solved and the solutions and the methods of their construction are discussed. Main purpose is to improve interpersonal skill of participants and their communications skills during classes.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w zajęciach praktycznych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 10 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena zadań przygotowywanych na zajęcia oraz hospitacji zajęć prowadzonych przez doktorantów.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H. Szydłowski, Pracownia fizyczna, PWN Warszawa 1999

2. A.Zięba, Pracownia Fizyczna WFiTJ, Skrypt Uczelniany SU 1642, Kraków 2002

3. S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1990.

4. G. Polya, Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa 1993.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak