Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium doktorskie
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
AMA-3-801-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia III stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
8
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski i Angielski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
prof. zw. dr hab. Wojda Adam Paweł (wojda@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę naukową odnośnie specjalności naukowej którą się zajmuje. MA3A_W01 Referat
M_W002 Posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. MA3A_W02 Referat
Umiejętności
M_U001 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie. MA3A_U02, MA3A_U01 Referat
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi gromadzić i przekazywać najnowsze informacje na temat dziedziny badań MA3A_K01 Referat
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Posiada poszerzoną wiedzę naukową odnośnie specjalności naukowej którą się zajmuje. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat właściwej prezentacji wyników badań naukowych w formie referatu. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada zdolność pozyskiwania informacji na temat aktualnie prowadzonych badań naukowych w swojej dziedzinie. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi gromadzić i przekazywać najnowsze informacje na temat dziedziny badań - - - - - + - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne:

Zajęcia seminaryjne:
seminarium
Treść modułu (przedmiotu) kształcenia (program wykładów i pozostałych zajęć)
Doktorant co najmniej raz w ciągu seminarium przygotowuje prezentację na temat dziedziny badań którą się zajmuje i/lub wyników badań uzyskanych w efekcie prowadzonej pracy naukowej.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 56 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach seminaryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena wystąpienia na seminarium.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak