Warunki rekrutacji na studia:
Wymagania wstępne i dodatkowe:

-

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja jest prowadzona zgodnie z Uchwałą nr 72/2014 Senatu AGH – w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016

Dolny limit ilości studentów:

15

Ogólna charakterystyka kierunku studiów:
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Typ studiów:
Stacjonarne
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Obszar kształcenia:
Nauk technicznych
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta:
Inżynier
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Termin rozpoczęcia cyklu:
Semestr zimowy
Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego):
210
Dziedziny nauk, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Dyscypliny naukowe, do których odnoszą się zakładane efekty kształcenia:
-
Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

Studia na kierunku metalurgia oparte są na strategii zakładającej osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu edukacyjnego w ścisłym powiązaniu z wysokim statusem naukowym Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Szczegółowe elementy strategii kierunku metalurgia zakładają stałe poszerzanie oferty kształcenia poprzez modyfikację treści programu, stałą współpracę z przemysłem w zakresie realizacji prac dyplomowych oraz poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania procesu kształcenia, w tym konkursów ogłaszanych przez MNiSW oraz programów UE. Ważnym elementem strategii kierunku jest współpraca międzynarodowa. Studenci dwóch specjalności mają możliwość realizacji podwójnych dyplomów w TU BAF. Kierunek metalurgia nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy.

Zasady dotyczące struktury studiów (zasady studiowania)

Dopuszczalny deficyt punktowy:

11

Semestry kontrolne:
trzeci, szósty
Zasady wpisu na kolejny semestr:

Student zostaje wpisany na kolejny semestr, jesli nie przekroczy dopuszczalnego deficytu punktów ECTS, który wynosi:
Dla semestrów I i II – 11 ECTS
Dla pozostałych – 12 ECTS

Studia indywidualne:

Zgodnie z Regulaminem Studiów

Zasady ustalania końcowej oceny studiów:

Ocenę końcową na dyplomie ustala się według zasad określonych w Regulaminie Studiów jako średnią ważoną średniej oceny ze studiów, oceny pracy dyplomowej (będącej średnią ocen wystawionych przez opiekuna pracy o recenzenta) oraz oceny egzaminu dyplomowego, przy czym średnia ocena ze studiów uwzględniana jest z wagą nie mniejszą niż 60%; dokładną wartość oraz wagi pozostałych ocen ustala Rada Wydziału.

Inne:

-

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:

Zgodnie z Regulaminem Studiów.
Zasady są opisane na http://www.metal.agh.edu.pl

Dodatkowe informacje:

-