Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-101-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Wilk Małgorzata (mwilk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Wilk Małgorzata (mwilk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich zapobiegania i ograniczenia. ME1A_W03, ME1A_W10 Kolokwium
M_W002 Student zna zasady gospodarowania odpadami, metody ich przetwarzania i unieszkodliwiania. ME1A_W03, ME1A_W10, ME1A_W02, ME1A_W05 Kolokwium
M_W003 Student orientuje się w systemie prawnym dotyczącym ochrony środowiska. ME1A_W14, ME1A_W21 Aktywność na zajęciach
Umiejętności
M_U001 Student potrafi policzyć emisję wybranych gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. ME1A_U03, ME1A_U07 Kolokwium
M_U002 Student potrafi dyskutować na tematy związane z ochroną środowiska. Student potrafi ocenić wpływ negatywnych czynników degradujących środowisko na podstawie monitoringu środowiska uwzględniając aktualne przepisy prawne. ME1A_U01, ME1A_U06, ME1A_U20 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi dyskutować na temat metod gospodarowania odpadami, zna metody recyklingu, termiczne metody przetwarzania odpadów. ME1A_U14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna obecny stan prawny regulujący sposób postępowania w dziedzinie ochrony środowiska. ME1A_K01, ME1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość wpływu na środowisko zanieczyszczeń i odpadów generowanych w przemyśle (m.in. metalurgicznym). ME1A_K03, ME1A_K01, ME1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student zna główne rodzaje i źródła emisji zanieczyszczeń środowiska oraz sposoby ich zapobiegania i ograniczenia. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady gospodarowania odpadami, metody ich przetwarzania i unieszkodliwiania. + + - - - - - - - - -
M_W003 Student orientuje się w systemie prawnym dotyczącym ochrony środowiska. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi policzyć emisję wybranych gazowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. - + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dyskutować na tematy związane z ochroną środowiska. Student potrafi ocenić wpływ negatywnych czynników degradujących środowisko na podstawie monitoringu środowiska uwzględniając aktualne przepisy prawne. - + - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dyskutować na temat metod gospodarowania odpadami, zna metody recyklingu, termiczne metody przetwarzania odpadów. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zna obecny stan prawny regulujący sposób postępowania w dziedzinie ochrony środowiska. - + - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość wpływu na środowisko zanieczyszczeń i odpadów generowanych w przemyśle (m.in. metalurgicznym). - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia. Rys historyczny, przepisy i regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.

  Ochrona środowiska. Zasoby przyrody. Rys historyczny. Obecny stan prawny w Polsce. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska. Podstawowe organy wykonawcze.

 2. Rodzaje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i ich szkodliwość.

  Normy zanieczyszczeń. Źródła zanieczyszczeń powietrza. Zanieczyszczenia antropogeniczne i naturalne. Zanieczyszczenia gazowe. Zanieczyszczenia pyłowe. Emisje głównych zanieczyszczeń SO2, NOx, sadza, węglowodory, CO2. Przyczyny i skutki zanieczyszczenia atmosfery: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne opady, smog.

 3. Procesy oczyszczania gazów odlotowych

  Absorpcja. Desorpcja. Adsorpcja. Spalanie. Procesy katalityczne. Urządzenia.

 4. Sposoby usuwania pyłów.

  Odpylanie. Zanieczyszczenie pyłowe. Procesy spalania źródłem zanieczyszczeń pyłowych: sadza, cząstki stałe, pyły popiołowe. Emisja pyłów w przemyśle hutniczym. Zapobieganie i usuwanie pyłów. Urządzenia odpylające.

 5. Odsiarczanie gazów odlotowych w przemyśle.

  Gazowe związki siarki i ich emisja. Odsiarczanie. Rys historyczny. Stan prawny. Metody odsiarczania. Urządzenia.

 6. Usuwanie tlenków azotu.

  Związki azotu NOx i ich emisja. Stan prawny. Mechanizmy powstawania NOx. Metody usuwania i zapobiegania powstawania NOx. Niskoemisyjne techniki spalania. Metody pierwotne. Metody wtórne.

 7. Ograniczanie emisji lotnych związków organicznych.

  Lotne związki organiczne i ich emisja. Akty prawne. Produkcja i dystrybucja paliw płynnych. Procesy hermetyzacji. “Duży” i “mały” wydech. Układ wahadła gazowego.

 8. Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych.

  Zasoby i obieg wody w przyrodzie. Klimatyczny bilans wodny. Zanieczyszczenia komunalne, rolnicze i przemysłowe wprowadzane do wód. Gospodarka wodna. Monitoring. Akty prawne. Instrumenty zarządzania zasobami wodnymi

 9. Mechaniczne i biologiczne oczyszczanie ścieków.

  Ścieki. Źródła zanieczyszczeń. Parametry charakteryzujące ścieki. Ścieki komunalne. Ścieki przemysłowe. Sposoby mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków.

 10. Zanieczyszczenia gleb – rodzaje i źródła zanieczyszczeń.

  Zanieczyszczenia chemiczne gleb. Metale ciężkie. Źródła zanieczyszczeń gleb. Degradacja gleby. Ochrona i rekultywacja gleby. Uwarunkowania prawne rekultywacji. Przykłady zrekultywowanych terenów poprzemysłowych.

 11. Gospodarka odpodami.

  Odpady. Odpady przemysłowe – rodzaje, źródła powstawania, sposoby zagospodarowania. Odpady komunalne. Odpady niebezpieczne. Odpady medyczne. Zasady gospodarowania odpadami. Metody unieszkodliwiania odpadów. Metody termiczne.

 12. Zagospodarowanie, przetwórstwo opakowań z tworzyw sztucznych.

  Opakowania. Zagospodarowanie, przetwórstwo opakowań z tworzyw sztucznych. Klasyfikacja materiału i zastosowanie w przemyśle. Zbiórka odpadów. Metody segregacji. Utylizacja i przetwórstwo. Recykling.

 13. Odpady w przemyśle hutniczym.

  Zanieczyszczenia generowane w przemyśle hutniczym np. żużle pohutnicze,szlamy i pyły z instalacji odpylających, odpady z instalacji odsiarczania spalin, szlamy po neutralizacji ścieków kwaśnych. Sposoby zagospodarowania.

 14. Alternatywne źródła energii.

  Energia słoneczna. Energia wiatrowa. Energia wodna. Energia geotermalna. Biomasa. Biogaz.

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Obliczania emisji składników zanieczyszczeń atmosfery np. SO2,CO2. Handel emisjami.
2. Przepisy prawne ochrony środowiska. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (przykład). Opłaty i kary.
3. Metody odsiarczania gazów spalinowych-przykłady zadań.
4. Państwowy Monitoring Środowiska. Monitoring zanieczyszczenia powietrza on-line według Małopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
5. Charakterystyka odpadów komunalnych i przemysłowych (m.in. metalurgicznych). Sposoby segregacji odpadów. Recykling.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Udział w wykładach 28 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 1 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,5 * ocena z ćwiczeń + 0,5 * ocena z kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Zarzycki R., Imbierowicz M., Stelmachowski M.: Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska, WNT, Warszawa 2007
2.Pyłka-Gutowska E.: Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, Warszawa 2000
3.Bilitewski B., Hardtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. “Seidel-Przywecki” Sp.z o.o., Warszawa 2006
4.Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka, a ochrona środowiska, WNT, Warszawa 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak