Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy technologii wytwarzania i przetwarzania
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-103-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Dubiel Beata (bdubiel@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż. Dubiel Beata (bdubiel@agh.edu.pl)
Stachura Ryszard (stachura@metal.agh.edu.pl)
Michaliszyn Andrzej (michalis@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych i dodatkowych procesów wytwarzania i przetwarzania wyrobów z materiałów inżynierskich ME1A_W05, ME1A_W06 Egzamin
M_W002 Student posiada wiedzę o powiązaniach pomiędzy doborem procesów wytwarzania i przetwarzania a doborem materiału ME1A_W05, ME1A_W06 Egzamin
M_W003 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów metalurgicznych: wytwarzania surówki i stali oraz wytwarzania stopów odlewniczych. ME1A_W06 Egzamin
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej stopów metali ME1A_W05 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student umie określić kryteria stosowane w doborze procesów wytwarzania i przetwarzania wyrobów z materiałów inżynierskich ME1A_U09 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
M_U002 Student posiada umiejętność doboru odpowiedniego procesu na poszczególnych etapach wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich ME1A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury naukowej z zakresu technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich ME1A_W05 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat podstawowych i dodatkowych procesów wytwarzania i przetwarzania wyrobów z materiałów inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o powiązaniach pomiędzy doborem procesów wytwarzania i przetwarzania a doborem materiału + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach związanych z przebiegiem procesów metalurgicznych: wytwarzania surówki i stali oraz wytwarzania stopów odlewniczych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student ma podstawową wiedzę na temat przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej stopów metali - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student umie określić kryteria stosowane w doborze procesów wytwarzania i przetwarzania wyrobów z materiałów inżynierskich + + + - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność doboru odpowiedniego procesu na poszczególnych etapach wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich + + + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi korzystać z literatury naukowej z zakresu technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Klasyfikacja procesów wytwarzania i przetwarzania. Dobór odpowiedniego procesu nadawania kształtów wyrobom. Kompatybilność procesu i materiału.

  Podstawowe procesy wytwarzania i przetwarzania, ich klasyfikacja i wpływ na właściwości wyrobów.Ograniczenia techniczne i jakościowe w wyborze procesu. Określenie wymagań. Uszeregowanie procesów oparte na celach. Wykorzystanie udokumentowanych zasobów wiedzy o procesach.
  Powiązania pomiędzy doborem procesu i doborem materiału. Fizyczne ograniczenia wielkości i grubości przekroju. Klasy kształtów i ich znaczenie w doborze procesów kształtowania. Tolerancja i chropowatość.
  (4 godziny)

 2. Procesy dodatkowe umożliwiające modyfikację kształtu oraz procesy łączenia i obróbki powierzchni.

  Modyfikacja kształtu i właściwości materiałów w procesach obróbki skrawaniem i obróbki cieplnej. Procesy łączenia, zgodność materiału, geometria łączenia i tryb obciążenia. Funkcjonalność wtórna połączeń i ograniczenia związane z produkcją. Ograniczenia fizyczne połączeń.
  Cele obróbki powierzchni. Zgodność procesu obróbki z materiałem i wytycznymi projektowymi. Fizyczne ograniczenia obróbki powierzchni.
  (4 godziny)

 3. Praktyczne przykłady metodologii doboru procesów wytwarzania i przetwarzania.

  Przykłady wykorzystania metod doboru procesów do opracowania technologii produkcji komponentów ze stali i stopów metali nieżelaznych oraz nowoczesnych materiałów inżynierskich.
  (2 godziny)

 4. Żelazo i jego stopy jako materiały inżynierskie. Ciąg produkcyjny w metalurgii surówki i stali. Surowce i przygotowanie wsadu wielkopiecowego.

  Klasyfikacja stopów żelaza. Podstawowe i towarzyszące procesy wytwarzania surówki i stali. Surowce w metalurgii surówki. Przygotowanie wsadu wielkopiecowego. Materiały ogniotrwałe w metalurgii surówki.
  (4 godziny)

 5. Proces wielkopiecowy. Wytwarzanie żelaza poza wielkim piecem.

  Konstrukcja wielkiego pieca. Procesy zachodzące w wielkim piecu. Produkty wielkiego
  pieca. Intensyfikacja procesu wielkopiecowego. Aspekty ekologiczne. Alternatywne procesy wytwarzania żelaza.
  (4 godziny)

 6. Metalurgia stali. Metody odlewania stali.

  Materiały wsadowe w procesach stalowniczych. Metody otrzymywania stali: procesy konwertorowe i elektryczne. Procesy pozapiecowej obróbki stali prowadzone w warunkach próżni.
  Odlewanie stali do wlewnic. Ciągłe odlewanie stali. Struktura wlewków. Czynniki wpływające na proces ciągłego odlewania stali.
  (4 godziny)

 7. Odlewnictwo. Metody wytwarzania odlewów.

  Tworzywa odlewnicze. Forma odlewnicza. Metody wytwarzania odlewów. Procesy technologiczne odlewania do form piaskowych i metalowych, metodą wytapianych modeli i odlewania odśrodkowego. Dobór metody wytwarzania odlewu. Wady odlewnicze.
  (2 godziny)

 8. Przeróbka plastyczna i obróbka cieplna stopów metali.

  Definicja przeróbki plastycznej. Podział procesów przeróbki plastycznej. Przeróbka plastyczna na zimno i na gorąco. Charakterystyka procesów przeróbki plastycznej. Definicja obróbki cieplnej. Rodzaje obróbki cieplnej. Zabiegi obróbki cieplnej. Obróbka cieplna stopów żelaza.
  (4 godziny)

Ćwiczenia audytoryjne:
Prezentacje video oraz symulacje komputerowe :

1. Materiały ogniotrwałe (wyroby grafitowe-ZEW).
2. Produkcja koksu hutniczego (Koksownia „Przyjaźń”).
3. Przygotowanie tworzyw metalurgicznych i produkcja spieku.
4. Procesy alternatywne do procesu wielkopiecowego (Proces Corex, FINMET).
5. Produkcja stali w konwertorze i elektrycznym piecu łukowym (VAI, Danieli).
6. Pozapiecowa obróbka stali (Huta Częstochowa, IR-UT),
7. Ciągłe odlewanie stali (VAI, Danieli).
8. Przeróbka plastyczna (walcownia gorąca blach, walcownia zimna blach, walcownia rur (VAI, Danieli, Huta Częstochowa, ArcelorMittal Poland S.A).

Ćwiczenia laboratoryjne:
Zajęcia poglądowe na wydziałach produkcyjnych huty.

1. Spiekalnia.
2. Wielkie piece.
3. Stalownia konwertorowa.
4. COS.
5. Walcownia gorąca blach.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 126 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 5 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,2*ocena z ćwiczeń+0,2*oceny z laboratoriów+0,6*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M. Ashby, H. Shercliff, D. Cebon: “Inżynieria Materiałowa”, tom 1 rozdział 2.3 Schematy procesów przetwarzania materiałów, tom 1 rozdział 2.4 Proces obróbki materiału i jego relacja z właściwościami, tom 2 rozdział 18 Nagrzewanie, obrabianie, łączenie i obróbka wykańczająca: procesy produkcyjne. Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2011.
2. A. Łędzki, K. Zieliński, A. Klimczyk: “Podstawy technologii wytwarzania i przetwarzania” http://home.agh.edu.pl/~zmsz/pl/index.php?action=Studenci&studenci=metal&rok=1&st=m1_ptwip
3. R. Benesch, J. Janowski, R. Kopeć: „Metalurgia ogólna” cz. I i II, Skrypt AGH nr 1090 i 1091, Kraków 1987
4. M. Cholewa, J. Gawroński, M. Przybył: „Podstawy procesów metalurgicznych", Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/
1. R. Stachura, A. Klimczyk, M. Bernasowski, A. Łędzki, K. Zieliński, M. Świgoń: Analiza możliwości ograniczenia emisji CO2 z wielkiego pieca. Hutnik Wiadomości 9 (2010) 456–459.
2. Z. Wcisło, R. Stachura, A. Klimczyk, M. Bernasowski, A. Łędzki, K. Zieliński: Wykorzystanie wybranych odpadów metalurgicznych na komponenty wsadowe do procesów hutniczych i produkcji cementu. Hutnik Wiadomości Hutnicze 9 (2010) 476–478.
3. F. Ciura, E. Tasak, B. Dubiel: Zmiany struktury i właściwości w procesie spawania stopu Fe-30Ni, Przegląd Spawalnictwa 5-6 (2006) 50-52
4. F. Ciura, B. Dubiel, G. Michta, W. Osuch, A. Czyrska-Filemonowicz: Optymalizacja struktury i właściwości stopu Fe-30Ni w zależności od obróbki cieplno-plastycznej. Inżynieria Materiałowa 3–4 (2007) 377–380.
5. T. Moskalewicz, A. Sak, T. Ratajski, D. Jugowiec, P. Ledwig, Ł. Cieniek, I. Kalemba-Rec, A. Radziszewska, B. Dubiel , S. Zimowski , M. Kot , A. Łukaszczyk : Polimerowe, ceramiczne i kompozytowe powłoki osadzane elektroforetycznie poprawiające wybrane właściwości materiałów metalowych. Hutnik – Wiadomości Hutnicze 83 (2016) 170-180.

Informacje dodatkowe:

Brak