Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-104-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Zieliński Krzysztof (zielinsk@metal.agh.edu.pl)
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązków oraz odpowiedzialności w dziedzinie BHP a także podstawowa znajomość systemu ochrony pracy ME1A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę dotyczacą organizacji bezpiecznej pracy oraz zna wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy. Student ma wiedzę o zasadach BHP obowiązujących w przemyśle hutniczym. ME1A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności
M_U001 student posiada umiejętność zastosowania zasad ergonomii oraz antropometrii na stanowisku pracy ME1A_U21 Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 student umie udzielic pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ME1A_U06 Wynik testu zaliczeniowego
M_U003 student posiada umiejętność reagowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz nagłych zarówno w środowisku pracy jak i nauki ME1A_U21 Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne
M_K001 student rozumie potrzebę szkoleń z zakresu BHP- wstępnych, ogólnych, specjalistycznych, podstawowych i stanowiskowych ME1A_K01 Wynik testu zaliczeniowego
M_K002 student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny na konkretnym stanowisku pracy wymagającym szczególnego bezpieczeństwa i w sytuacjach szczególnych zagrożeń ME1A_K05 Wynik testu zaliczeniowego
M_K003 student ma świadomość odpowiedzialności (za pracę własną i zespołową) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyraża gotowość do podporządkowania się odpowiednim procedurom BHP związanym z wykonywanymi czynnościami ME1A_K04 Wynik testu zaliczeniowego
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę dotyczącą obowiązków oraz odpowiedzialności w dziedzinie BHP a także podstawowa znajomość systemu ochrony pracy + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę dotyczacą organizacji bezpiecznej pracy oraz zna wszystkie zagrożenia występujące w środowisku pracy. Student ma wiedzę o zasadach BHP obowiązujących w przemyśle hutniczym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 student posiada umiejętność zastosowania zasad ergonomii oraz antropometrii na stanowisku pracy + - - - - - - - - - -
M_U002 student umie udzielic pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu - + - - - - - - - - -
M_U003 student posiada umiejętność reagowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz nagłych zarówno w środowisku pracy jak i nauki - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 student rozumie potrzebę szkoleń z zakresu BHP- wstępnych, ogólnych, specjalistycznych, podstawowych i stanowiskowych + - - - - - - - - - -
M_K002 student ma świadomość ważności zachowania się w sposób profesjonalny na konkretnym stanowisku pracy wymagającym szczególnego bezpieczeństwa i w sytuacjach szczególnych zagrożeń - + - - - - - - - - -
M_K003 student ma świadomość odpowiedzialności (za pracę własną i zespołową) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wyraża gotowość do podporządkowania się odpowiednim procedurom BHP związanym z wykonywanymi czynnościami - + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

1. Pojęcia i określenia podstawowe: ergonomia, antropometria, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadkowość –wypadek przy pracy, zagrożenie, czynnik niebezpieczny, czynnik szkodliwy, czynnik uciążliwy, choroba zawodowa, pierwsza pomoc przedlekarska, Kodeks Pracy, prawo pracy, psychologia pracy, NDS, NDN.
2. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
3. Antropometria. Zasady i kryteria aplikacyjne metod pomiaru ciała człowieka.
4. Kodeks Pracy-informacje ogólne. Prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy.( Dział IV )
5. Organizacja bezpiecznej pracy w świetle Działu X Kodeksu Pracy. Prawo pracy. Nadzór nad warunkami pracy.
6. Wypadkowość. Ogólna charakterystyka zagrożeń wypadkami.
7. Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku pracy .Ogólna klasyfikacja, ocena i działania profilaktyczne.
8. Prace szczególnie niebezpieczne-charakterystyka zagrożeń ,warunki bezpieczeństwa.
9. Zasady ogólne pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie z zarządzeniami Polskiej oraz Europejskiej Rady Resuscytacji
10. Ochrona przeciwpożarowa. Rodzaje pożarów, „trójkąt pożaru” .Rozprzestrzenianie się pożarów i zagrożenia z tym związane.
11. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Znaki ostrzegawcze, informacyjne, ewakuacyjne. Gaśnice w ratownictwie przeciwpożarowym. Instrukcje.
12. Klasyfikacja materialnych czynników środowiska pracy: mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne. Narażenia, drogi oddziaływania, schorzenia, choroby zawodowe.
13. Psychologia pracy. Czynniki psychologiczne w procesie pracy. Energetyczny i subiektywny wymiar pracy człowieka.
14. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle metalurgicznym (np. huty żelaza ) w oparciu o ogólne przepisy BHP oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki..

Ćwiczenia audytoryjne:

1. Praca z komputerem. Organizacja stanowiska pracy oraz pomiary na stanowisku pracy (odległości, rozmieszczenie, wysokości pulpitu i siedziska.)Konstrukcja instrukcji BHP dla stanowisk z monitorem ekranowym.
2. Mechaniczne (urazowe) i fizyczne czynniki środowiska pracy . Hałas-ćwiczenia natężenia dźwięku. Wibracje. Zapylenie ( NDN). Metody zwalczania pyłów przemysłowych.
3. Pierwsza pomoc przedlekarska. Łańcuch pomocy przedlekarskiej – zastosowanie. Postępowanie w przypadku: krwotoków, urazów, ran, wstrząsów, oparzeń termicznych i chemicznych, padaczki, zawału.
4. Schemat postępowania w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pozycja boczna ustalona. tamowanie krwotoków, opatrywanie ran – ćwiczenia praktyczne.
5. Promieniowanie elektromagnetyczne: promieniowanie laserowe – rodzaje i klasy urządzeń, zagrożenia. Promieniowanie optyczne – zjawisko olśnienia. Niemedyczne badanie ostrości wzroku. Zjawisko widzenia barw.
6. Promieniowanie jonizujące – biologiczne oddziaływanie na organizm człowieka. Obliczanie dawek promieniowania. Wielkości i jednostki w ochronie radiologicznej. Dozymetria.
7. Praktyczne zastosowanie klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych wg podziału ze względu na szkodliwość i zagrożenia. Znaki ostrzegawcze, piktogramy. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Zasady zachowania się i pracy w pracowni chemicznej.
8. Klasy bezpieczeństwa pożarowego. Klasyfikacja budynków pod względem pożarowym i wybuchowym.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:
ocena z testu zaliczeniowego
Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kodeks Pracy – ustawa z dn.02.04.1997 z późn. zmianami
2. Rozporządzenie MPiPS z dn.26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP z późn. zmianami
3. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dn.24.08.1991 z późn. zmianami
4. Rączkowski B.- BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk 2004
5. Nauka o pracy – Bezpieczeństwo, higiena i ergonomia. CIOP, W-wa 2000
6. Myrcha K.,Wróbel J. ,Gierasimiuk J. ,- Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, CIOP ,W-wa 2000
7. Nawara L.- Materiały do nauczania ergonomii i ochrony pracy. Skrypt AGH, Kraków 1986
8. Koradecka D.-Bezpieczeństwo pracy i ergonomia t.1-6.,CIOP W-wa 1997
9. Grzeszyk M.R.- Organizacja pracy z komputerem. W-wa 1974
10. Zarządzanie Bezpieczeństwem i higieną pracy t.1-6 .Praca zbiorowa p. red. A. Tabora i A. Pieczonki. Podręcznik dla studentów szkół wyższych i słuchaczy studiów podyplomowych. Politechnika Krakowska CSiOSJ Kraków 2003
11. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. 02.142.1187
12. Jankowska E. ,Więcek E. –Pyły. Nauka o pracy, bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. Wyd. CIOP W-wa 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak