Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
E-gospodarka
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-105-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
1
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr inż. KLIMCZYK ARKADIUSZ (Arkadiusz.Klimczyk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Student posiada encyklopedyczną wiedzę dotyczącą podstaw prawnych e-gospodarki, unormowań krajowych i międzynarodowych. ME1A_W22, ME1A_W21, ME1A_W20 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student poznał perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej , wielkość rynku elektronicznego, zasad działania handlu elektronicznego, rozliczeń w e-gospodarce. ME1A_W22, ME1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność stosowania różnych metod rozliczeń elektronicznych. Wykorzystania podpisu cyfrowego, a także prowadzenie działalności gospodarczej w formie elektronicznej. ME1A_U01, ME1A_U06, ME1A_U04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać i pracować w nowym "społeczeństwie elektronicznym". Nie jest mu obca komunikacja oraz współpraca z innymi użytkownikami i przedsiębiorstwami działającymi na rynku w formie elektronicznej. ME1A_K01, ME1A_K05, ME1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Student posiada encyklopedyczną wiedzę dotyczącą podstaw prawnych e-gospodarki, unormowań krajowych i międzynarodowych. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student poznał perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej , wielkość rynku elektronicznego, zasad działania handlu elektronicznego, rozliczeń w e-gospodarce. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność stosowania różnych metod rozliczeń elektronicznych. Wykorzystania podpisu cyfrowego, a także prowadzenie działalności gospodarczej w formie elektronicznej. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi działać i pracować w nowym "społeczeństwie elektronicznym". Nie jest mu obca komunikacja oraz współpraca z innymi użytkownikami i przedsiębiorstwami działającymi na rynku w formie elektronicznej. + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawy prawne e-gospodarki, unormowania międzynarodowe i krajowe.

 2. Ujęcia e-biznesu w dokumentach głównych organizacji międzynarodowych: ONZ-UNCITRAL, OECD, WTO, WCO, ICC.

 3. Perspektywy rozwoju gospodarki elektronicznej, wielkość rynku elektronicznego.

 4. Rynek reklamy internetowej, przyszłość rynku elektronicznego w e-Polsce.

 5. Zasady działania handlu elektronicznego.

 6. Rozliczenia w e-gospodarce.

 7. Bezpieczeństwo transakcji internetowych.

 8. “Mój dom-moje biuro-moja firma w sieci”.

 9. Centrum certyfikacji. Podpis elektroniczny.

 10. Program SET, e-dziedzina.

Ćwiczenia audytoryjne:
 1. E-szkoła. Zintegrowane Systemy Zarządzania Szkołą.

 2. Giełda Papierów Wartościowych. Elektroniczna Obsługa Klientów Indywidualnych.

 3. E-Bank. Bankowość internetowa.

 4. System SAP (Systems Applications and Products in Data Processing).

 5. E-Reklama. Formy reklamy w sieci.

 6. E-Firma. Firma w sieci.

 7. E-Podpis. Podpis elektroniczny.

 8. E-Zakupy. Aukcje Internetowe. Formy płatności. Elektroniczny pieniądz.

 9. Bezpieczeństwo usług internetowych.

 10. Elektroniczne Systemy Wizyjno-Ratunkowo-Zarządzające (eCall, CCTV, RTLS, SWCR, ARTR, viaTOLL).

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 5 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 15 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z wystąpienia/prezentacji * 0,5 + ocena z zaliczenia * 0,5

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • Klimczyk Arkadiusz: „Elektroniczna wersja treści wykładów”.
 • Teluk Tomasz: „IT w firmie”.
 • Berkley Holly: „Marketing internetowy w małej firmie”.
 • Teluk Tomasz: „E – biznes. Nowa gospodarka”.
 • Kyciak Wojciech, Przeliorz Karol: „Jak założyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy”.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

 1. Piotr Nitecki, Arkadiusz KLIMCZYK „Pierwsze w Polsce cyfrowe łącze satelitarne dla dosyłu sygnału telewizyjnego do nadajników naziemnych telewizji „Wisła””, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496. — 2010 r. 83 nr 6.
 2. Szczepan Moskwa, Arkadiusz KLIMCZYK, Tomasz Pełech-Pilichowski „Informatyzacja w administracji uczelni wyższych w kontekście rekrutacji na studia – zalety i zagrożenia”; Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: CD nr 4 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 12184–12187.
 3. Andrzej Łędzki, Ryszard Stachura, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj Bernasowski „Rozwój komputerowego systemu wspomagania technologii wielkopiecowej”; Polska metalurgia w latach 2011–2014: monografia / red. wyd. K. Świątkowski; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2014. — ISBN: 978-83-63663-47-6.
Informacje dodatkowe:

Brak