Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody badania materiałów
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-203-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
prof. nadzw. dr hab. Magdziarz Aneta (amagdzia@agh.edu.pl)
dr inż. Żurek Zbigniew (zzurek@agh.edu.pl)
Gut Stanisław (gut@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Kopia Agnieszka (kopia@agh.edu.pl)
mgr Góra Marta (mgora@agh.edu.pl)
Michta Grzegorz (gmichta@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Radziszewska Agnieszka (radzisze@agh.edu.pl)
WRóbel Mirosław (mwrobel@agh.edu.pl)
dr inż. Dziurka Rafał (dziurka@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarów stosowanych w metalurgii ME1A_W23, ME1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i właściwości materiałów metalicznych ME1A_W23 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu materiałów stosowanych w hutnictwie. ME1A_W23, ME1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
M_W004 posiada wiedzę dotyczącą sposobu przygotowania materiałów do badań stosowanych w metalurgii ME1A_W23, ME1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność posługiwania się aparaturą badawczą do oceny struktury i właściwości metali i stopów. ME1A_U22, ME1A_U13, ME1A_U04, ME1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. ME1A_U01, ME1A_U02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U003 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania ME1A_U04, ME1A_U03 Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U004 Potrafi zastosować zaawansowane techniki badawcze oraz przeprowadzić analizę wyników pomiarów eksperymentalnych. ME1A_U13, ME1A_U03 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U005 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla metalurgii oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia ME1A_U22 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania ME1A_K05, ME1A_K04, ME1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur ME1A_K05, ME1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. ME1A_K05, ME1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K004 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-metalurga, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje ME1A_K05, ME1A_K03, ME1A_K02 Aktywność na zajęciach
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarów stosowanych w metalurgii + - - - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą budowy i właściwości materiałów metalicznych + - - - - - - - - - -
M_W003 ma podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu materiałów stosowanych w hutnictwie. + - - - - - - - - - -
M_W004 posiada wiedzę dotyczącą sposobu przygotowania materiałów do badań stosowanych w metalurgii + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Ma umiejętność posługiwania się aparaturą badawczą do oceny struktury i właściwości metali i stopów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. - + - - - - - - - - -
M_U003 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania - + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zastosować zaawansowane techniki badawcze oraz przeprowadzić analizę wyników pomiarów eksperymentalnych. - - + - - - - - - - -
M_U005 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla metalurgii oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia - + + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - + + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur - + - - - - - - - - -
M_K003 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. - + + - - - - - - - -
M_K004 ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera-metalurga, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Wykład z Metod Badań Materiałów

Na wykładach przedstawione zostaną podstawowe metody i techniki badawcze stosowane współcześnie do charakterystyki struktury w skali makro, mikro i w skali sieci krystalicznej. Omówiona zostanie analiza składu chemicznego, analiza składu fazowego, badania własności fizycznych i mechanicznych. Omówione będą także urządzenia stosowane w poszczególnych metodach i ich możliwości badawcze. Program wykładów obejmuje następujące zagadnienia:
1. wykład wprowadzający (podstawowe pojęcia, klasyfikacja metod badawczych, kryteria doboru, błędy metod),
2. preparatyka,
3. badania makroskopowe,
4. defektoskopia,
5. analiza termiczna i dylatometryczna,
6. mikroskopia optyczna z elementami stereologii i analizy obrazu,
7. mikroskopia skaningowa,
8. chemiczna analiza spektralna i mikroanaliza rentgenowska,
9. transmisyjna mikroskopia elektronowa,
10. dyfrakcyjne metody rentgenowskie,
11. badania własności mechanicznych,
12. badania własności fizycznych.

Ćwiczenia audytoryjne:
Ćwiczenia autytoryjne z Metod Badań Materiałów

Na ćwiczeniach audytoryjnych studenci zapoznają się z wybranymi metodami badawczymi oraz dokonają obliczeń na podstawie dostarczonych wyników badań. W ramach ćwiczeń realizowane będą następujące tematy:
1. analizy termiczne,
2. dylatometria,
3. orientowanie monokryształów i badania tekstury,
4. mikroanaliza rentgenowska,
5. charakterystyki mechaniczne metali,
6. schematy badawcze.

Ćwiczenia laboratoryjne:
Ćwiczenia Laboratoryjne z Metod Badań Materiałów

Na ćwiczeniach laboratoryjnych nastąpi praktyczne zapoznanie studentów z preparatyką próbek oraz budową i działaniem podstawowych urządzeń badawczych. Z przeprowadzonych obserwacji lub pomiarów i studenci wykonają sprawozdania. Realizowane będą następujące zagadnienia:
1. makroskopowe badania struktury pierwotnej stopów metali,
2. preparatyka i mikroskopia optyczna z elementami, metalografii ilościowej
3. dyfrakcyjna rentgenowska analiza fazowa,
4. statyczna próba rozciągania,
5. mikroskopia skaningowa w badaniach powierzchniowych i fraktograficznych,
6. badania mikrostruktury i defektów sieci krystalicznej w transmisyjnej mikroskopii elektronowej,
7. defektoskopia.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 116 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Przygotowanie do zajęć 40 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp. 20 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 14 godz
Udział w wykładach 28 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona z ocen cząstkowych z poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych (z wagą 0,8) i aktywności na wykładach (z wagą 0,2)

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Przybyłowicz K., Jasieńska S.: Nowoczesne metody badawcze w metalurgii i metaloznawstwie, Wydawnictwa AGH, Kraków 1972
2. Przybyłowicz K.: Metody badań materiałów, Wydawnictwo Politechnika Św., Kielce 1999
3. Pacyna J.: Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa AGH, Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak