Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grafika inżynierska
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-204-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Paćko Marek (packo@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Rumiński Maciej (mruminsk@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Nikiel Piotr (pnikiel@metal.agh.edu.pl)
dr inż. Stefańska-Kądziela Monika (mstefans@metal.agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej i projektowania inżynierskiego. ME1A_W13 Projekt
M_W002 Podstawowe zasady zapisu konstrukcji. Budowy dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu zasad wymiarowania, opisu powierzchni itp. ME1A_W13 Projekt
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności niezbędne do nauczania techniki z wykorzystaniem zasad zapisu konstrukcji przy wsparciu CAD. ME1A_U16 Projekt
M_U002 Potrafi dobrać i zastosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich w zakresie analiz konstrukcyjnych i wytrzymałościowych. ME1A_U16 Projekt
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie zasady grafiki inżynierskiej i projektowania inżynierskiego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Podstawowe zasady zapisu konstrukcji. Budowy dokumentacji technicznej przy uwzględnieniu zasad wymiarowania, opisu powierzchni itp. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności niezbędne do nauczania techniki z wykorzystaniem zasad zapisu konstrukcji przy wsparciu CAD. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać i zastosować narzędzia informatyczne do rozwiązywania prostych problemów inżynierskich w zakresie analiz konstrukcyjnych i wytrzymałościowych. - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
Grafika inżynierska z zapisem konstrukcji

1. Podstawowe pojęcia z zakresu grafiki tradycyjnej i komputerowej. Rzuty Monge’a, wielościany – rzuty, przekroje, kłady i rozwinięcia. Rzutowanie prostokątne: zasady rzutowania, wybór rzutu głównego, rzuty konieczne, przekroje, kłady, uwidocznienie szczegółów. Pojęcia aksonometrii, izometrii oraz dimetrii.
2. Wprowadzenie do zajęć projektowych prowadzonych systemem tradycyjnym i z wykorzystaniem oprogramowania CAD. Omówienie tradycyjnego i wirtualnego sposobu budowy oraz archiwizacji dokumentacji rysunkowej. Rysunek części – wykonawczy: zasady wymiarowania, oznaczanie jakości powierzchni, tolerancje: wymiarowe, położenia, kształtu; pasowania.
3. Budowa rysunku prototypowego. Rysunek części, rysowanie połączeń gwintowych i nierozłącznych (elementy spawane: oznaczenie spoin w przekroju i widoku). Rysunek złożeniowy: tabelka, wykaz części, wymiarowanie, kreskowanie. Podstawowe zasady detalowania.
4. Zastosowanie wybranych programów CAD. Interfejs użytkownika. Obszar modelu, papieru, definiowanie warstw i ich obsługa, tryby lokalizacji punktów i obiektów, metody edycji, wymiarowanie i dołączanie opisów, skalowanie, definiowanie rzutni i ich wykorzystanie oraz określenie parametrów wydruku.
5. Zastosowanie procedur grafiki precyzyjnej, identyfikacja obiektów, zastosowanie wspomagających poleceń obliczeniowych programów CAD; operacje boole’owskie, płat, przekrój, przenikanie, regiony. Przenoszenie obiektów graficznych pomiędzy różnymi programami CAD – pliki wymiany danych.
6. Podstawowe zasady modelowania w przestrzeni trójwymiarowej, lokalne i globalne układy współrzędnych. Wektoryzacja obiektów rastrowych. Zasady wymiarowania figur nieprostokreślnych.
7. Przykład budowy złożonego obiektu przestrzennego z wygenerowaniem niezbędnej ilości rzutów i naniesieniem wymiarów (poprawna dokumentacja techniczna), oraz określenie parametrów fizycznych zbudowanej bryły. Test z wykładów.

Ćwiczenia projektowe:
Prjekty – gemetria wykreślna – grafika inżynierska i zapis konstrukcji.

1. Wykonanie rzutów, przekroju, kładu i rozwinięcia wielościanu, którego podstawa pokrywa się z rzutnią 1 przy dowolnym położeniu wierzchołka (np. ostrosłup o podstawie czworokąta). Arkusz.
2. Rzutowanie prostokątne i izometryczne prostego modelu na podstawie podanego szkicu – Kostka. Arkusz.
3. Rekonstrukcja brakującego rzutu prostokątnego oraz budowa rzutu izometrycznego. Zadanie wspólne i zadania indywidualne. Arkusz.
4. Grafika 2D. Figura 2D. Zapoznanie się ze środowiskiem graficznym programu AutoCAD, budowa rysunku prototypowego, definiowanie warstw i ich obsługa, tryby lokalizacji punktów i obiektów, metody edycji, wymiarowanie i dołączanie opisów. Zadanie wspólne (2D) i zadania indywidualne. AutoCAD.
5. Grafika 2D. c.d.
6. Rekonstrukcja brakującego rzutu. Dokumentacja z modelu 3D. AutoCAD.
7. Odbiór i zaliczanie zadań projektowych (od 1 do 6).
8. Modelowanie 3D – budowa wynikowych brył 3D na podstawie indywidualnych danych – bryły podstawowe.
9. Generowanie dokumentacji (3 rzuty) z uwidocznieniem krawędzi przenikania (6).
10. Odwzorowanie w rzutach modelu 3D zadanie indywidualne – konstrukcja rysunku izometrycznego modelu. AutoCAD.
11. Detalowanie. Dokumentacja i opis wybranego ze złożenia elementu – część maszyny. Arkusz i AutoCAD.
12. Wektoryzacja indywidualnych obrazów, przekrojów rastrowych. AutoCAD.
13. Konstrukcja spawana. Dokumentacja. Oznaczenia i opis. Arkusz lub AutoCAD.
14. Odbiór i zaliczanie zadań projektowych (od 8 do 13). Podsumowanie zadań projektowych. Test zaliczeniowy.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 30 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.8 średniej ocen z zadań projektowych,
0.2 oceny z testu zaliczeniowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dobrzański T.: Rysunek techniczny maszynowy. WNT, 2009.
2. Krawiec P.: Grafika komputerowa. Poznań 2005.
3. Sujecki K.: Zapis konstrukcji. Skrypt AGH, Kraków 2000.
4. Bieniek Z.: Januszewski B.: Graficzny zapis konstrukcji. OW Politechnika Rzeszowska. Rzeszów 2005.
5. Rydzanicz I.: Rysunek technicny jako zapis konstrukcji. WNT 1999.
6. Pikoń A.: AutoCAD 2007 PL. Helion, 2009.
7. Humienny Z. Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). WNT 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Istotne jest połączenie podstaw geometrii wykreślnej, grafiki inżynierskiej z zapisem konstrukcji w ujęciu tradycyjnym i przy wykorzystaniu CAD.