Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy informatyki
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-205-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
2
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Wilk Krzysztof (wilk@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Wilk Krzysztof (wilk@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna budowę komputerów i działanie systemów operacyjnych ME1A_W18 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna budowę, działanie i klasyfikację sieci komputerowych i sprzętu sieciowego. ME1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W003 Zna systemy liczbowe i podstawowe działania arytmetyczne i logiczne w sprzęcie komputerowym ME1A_W18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
M_W004 Zna podstawowe struktury programistyczne i algorytmy przydatne w obliczeniach technicznych ME1A_W18, ME1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z komputerów w systemach Windows i UNIX/LINUX ME1A_U11, ME1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Umie tworzyć algorytmy dla rozwiązywania problemów matematyczno-fizycznych ME1A_U11, ME1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U003 Posiada podstawowe umiejętności programowania w języku C++ ME1A_U11, ME1A_U19 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna budowę komputerów i działanie systemów operacyjnych + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna budowę, działanie i klasyfikację sieci komputerowych i sprzętu sieciowego. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna systemy liczbowe i podstawowe działania arytmetyczne i logiczne w sprzęcie komputerowym + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe struktury programistyczne i algorytmy przydatne w obliczeniach technicznych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie korzystać z komputerów w systemach Windows i UNIX/LINUX - - + - - - - - - - -
M_U002 Umie tworzyć algorytmy dla rozwiązywania problemów matematyczno-fizycznych - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada podstawowe umiejętności programowania w języku C++ - - + - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

Historia i budowa komputerów
System UNIX
Liczby w komputerze
Algorytmy
Rekurencja
Wprowadzenie do programowania w C++
Sieci komputerowe

Ćwiczenia laboratoryjne:

System UNIX – podstawowe komendy
System UNIX – edytory, kompilatory
Algorytmy w praktycznych zastosowaniach
Podstawy programowania w języku C++

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 14 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Wykonanie projektu 15 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ray D., Po prostu UNIX, Helion, 2000
2. Armstrong J., UNIX dla każdego, Helion, 2000
3. Grębosz J., Symfonia C++, Edition 2000, 2008
4. Wróblewski P., Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion, 1997

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak