Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-305-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Osoba odpowiedzialna:
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
dr hab. inż, prof. AGH Piechowicz Janusz (piechowi@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W003 Student ma wiedzę o wyznaczaniu naprężeń w elementach konstrukcji przy prostych przypadkach obciążeń zewnętrznych ME1A_W12 Egzamin
M_W004 Student ma wiedzę o warunkach wytrzymałości dla podstawowych elementów konstrukcji przy prostych przypadkach obciążeń ME1A_W12 Egzamin
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność operacji na wektorach (sił, par sił) ME1A_U07, ME1A_U08 Egzamin
M_U002 Student posiada umiejętność identyfikacji układów sił i podania warunków równowagi układu sił ME1A_U07 Egzamin
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W003 Student ma wiedzę o wyznaczaniu naprężeń w elementach konstrukcji przy prostych przypadkach obciążeń zewnętrznych + + - - - - - - - - -
M_W004 Student ma wiedzę o warunkach wytrzymałości dla podstawowych elementów konstrukcji przy prostych przypadkach obciążeń + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność operacji na wektorach (sił, par sił) + + - - - - - - - - -
M_U002 Student posiada umiejętność identyfikacji układów sił i podania warunków równowagi układu sił + + - - - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:
 1. Podstawowe pojęcia statyki

  Pojęcia podstawowe: punkt materialny, ciało sztywne, siła. Podstawowe prawa i aksjomaty statyki. Rodzaje sił. Bryła swobodna. Więzy i ich reakcje. Układy sił. Wypadkowa sił. Warunki równowagi zbieżnych układów sił.

 2. Para sił. Moment pary sił

  Wypadkowa dwóch sił o kierunkach równoległych. Para sił. Moment siły względem punktu i osi. Redukcja dowolnego układu sił. Pojęcia: wektor główny, moment główny.

 3. Płaskie układy sił

  Redukcja płaskiego układu sił. Warunki równowagi płaskiego układu sił. Płaski układ sił równoległych.

 4. Przestrzenne układy sił

  Warunki równowagi dowolnego i równoległego przestrzennego układu sił

 5. Tarcie

  Środek sił równoległych. Środek ciężkości. Momenty bezwładności pola figur płaskich. Tarcie.

 6. Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów

  Zasady i podstawy wytrzymałości materiałów. Stan naprężenia w punkcie, rodzaje naprężeń. Definicje i rodzaje odkształceń. Naprężenie dopuszczalne. Elementy teorii sprężystości – zarys.

 7. Wzajemne zależności między odkształceniami a naprężeniami – próba na rozciąganie. Zasada superpozycji, zasada de Saint Venanta. Cechy sprężystości materiału.

 8. Zasady obliczeń konstrukcyjnych

  Podstawy projektowania konstrukcyjnego, dobór współczynnika bezpieczeństwa n. Zasady ogólne obliczeń konstrukcyjnych.

 9. Rozciąganie, ściskanie pręta

  Analiza pręta statycznie wyznaczalnego. Proste rozciąganie, ściskanie. Prawo Hooke’a. Naprężenia termiczne i montażowe

 10. Płaski stan naprężenia.

  Płaski stan naprężenia. Analiza wytrzymałościowa płyt i powłok cienkościennych. Ścinanie technologiczne, obliczenia wytrzymałościowe połączeń sworzniowych i nitowych.

 11. Skręcanie pręta o przekroju kołowym

  Skręcanie pręta o przekroju kołowym – moment skręcający, rozkład naprężeń przy skręcaniu, maksymalne naprężenie skręcające, wskaźnik wytrzymałości na skręcanie, wymiarowanie wałów.

 12. Zginanie belki

  Zginanie pręta – moment zginający, siła poprzeczna, odkształcenia przy zginaniu, wskaźnik wytrzymałości przekroju przy zginaniu, twierdzenie Schwedlera,

 13. Zginanie belki cd

  Wykresy sił tnących i momentów gnących, Wymiarowanie belek, obliczanie reakcji podpór belek statycznie niewyznaczalnych.

 14. Zjawisko wyboczenia, Wytężenie. Wprowadzenie do wytrzymałości złożonej

  Stateczność przy ściskaniu. Zjawisko wyboczenia. Obciążenia krytyczne, smukłość pręta, smukłość graniczna. Wzór Eulera. Wpływ sposobu zamocowania pręta na wartość siły krytycznej. Naprężenia przy wyboczeniu. Wytężenie materiału – hipotezy wytężeniowe. Wytrzymałość złożona pręta – wprowadzenie

Ćwiczenia audytoryjne:

1.Rachunek wektorowy w mechanice, składanie sił
2.Równowaga płaskiego zbieżnego układu sił
3.Równowaga przestrzennego zbieżnego układu sił
4.Równowaga płaskiego dowolnego układu sił
5.Równowaga przestrzennego dowolnego układu sił
6.Równowaga równoległego układu sił. Środek ciężkości figury płaskiej.
7.Tarcie
8.Moment bezwładności figury płaskiej
9.Rozciąganie lub ściskanie pręta
10.Ścinanie technologiczne
11.Wymiarowanie wałów (skręcanie prętów kołowych)
12.Zginanie prętów – wykresy momentów gnących i sił tnących
13.Wymiarowanie belek (zginanie)
14.Wyboczenie przykłady obliczeń, Wytrzymałość złożona

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 28 godz
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 28 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 2 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona: 0.4*ocena z zaliczenia + 0.6*ocena z egzaminu

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Zbigniew Engel, Józef Giergiel: Mechanika Tom I Statyka, Wyd. AGH Kraków 1997
2.J.Giergiel, L.Głuch, A.Łopata: Zbiór zadań z mechaniki – metodyka rozwiązań, skrypt AGH 1429
3.Mieszczerski: Zbiór zadań z mechaniki (dowolne wydanie)
4.Janusz Walczak Wytrzymałość materiałów oraz podstawy teorii sprężystości i plastyczności Tom I, PWN 1977.
5.Andrzej i Małgorzata Skorupa: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych, Wyd. AGH 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak