Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia informacyjna
Tok studiów:
2016/2017
Kod:
MME-1-307-s
Wydział:
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Metalurgia
Semestr:
3
Profil kształcenia:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma i tryb studiów:
Stacjonarne
Osoba odpowiedzialna:
Pernach Monika (pernach@agh.edu.pl)
Osoby prowadzące:
Pernach Monika (pernach@agh.edu.pl)
Krótka charakterystyka modułu

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń)
Wiedza
M_W001 Zna narzędzia i technologie implementacyjne aplikacji internetowych ME1A_W19 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
M_W003 Zna zasady projektowania, testowania i pozycjonowania stron www ME1A_W13 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać najlepszą dla danego zadania technikę wykonania aplikacji www ME1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi wykonać aplikację www oraz sprawdzić jej funkcjonalność ME1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować pracę zespołową i rozdzielić zadania oraz oszacować czas realizacji ME1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Inne
E-learning
Wiedza
M_W001 Zna narzędzia i technologie implementacyjne aplikacji internetowych + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady projektowania, testowania i pozycjonowania stron www + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać najlepszą dla danego zadania technikę wykonania aplikacji www + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać aplikację www oraz sprawdzić jej funkcjonalność + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi zaplanować pracę zespołową i rozdzielić zadania oraz oszacować czas realizacji - - - + - - - - - - -
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład:

W ramach wykładów przedstawione zostaną technologie: HTML, XTML, XML, CSS, JavaScript, Ajax. Omówione zostaną zasady projektowania aplikacji interenetowych, oraz ich testowania.

Ćwiczenia projektowe:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest samodzielne wykonanie strony internetowej o dowolnej tematyce, oraz zaliczenie teorii dotyczącej języka opisu strony, przy pomocy którego strona została wykonana.

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 118 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w wykładach 14 godz
Udział w ćwiczeniach projektowych 14 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem 15 godz
Wykonanie projektu 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 3 godz
Pozostałe informacje
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny z egzaminu i oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Zgodnie z Regulaminem Studiów AGH podstawowym terminem uzyskania zaliczenia jest ostatni dzień zajęć w danym semestrze. Termin zaliczenia poprawkowego (tryb i warunki ustala prowadzący moduł na zajęciach początkowych) nie może być późniejszy niż ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej (dla przedmiotów kończących się egzaminem) lub ostatni dzień trwania semestru (dla przedmiotów niekończących się egzaminem).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Steve Krug, Don’t make me think, New Riders, 2006
2. Marek Kasperski, Anna Boguska-Turbicz, Projektowanie stron www, Helion, 2008
3. Lauriat Shawn M., Ajax dla Zaawansowanych. Architektura i Najlepsze Rozwiązania, Helion, 2008
4. Schafer Steven M., HTML, XHTML i CSS. Biblia, Helion, 2010
5. Negrino Tom, Smith Dori, Po prostu JavaScript, Helion, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://www.bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak